Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен_КПУ.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
252.61 Кб
Скачать

81. Поняття органу держави, його ознаки і конституційний статус

Орган держави – це організаційно і структурно уособлена частина держ. механізму, яка наділена в установленому КУ порядку державно-владними повноваженнями, правовими і матеріально-фінансовими ресурсами для реалізації завдань і функцій державної влади. Основоположною ознакою належності державного органу до державного апарату є наявність в органу держави державно-владних повноважень. Державно-владні повноваження – порядок формування і діяльність держ. органу, його структура і компетенція закріплюються нормами права., орган держави наділяється правом видання юридичних актів, які є обов’язковими для виконання суб’єктами права., держ. орган при реалізації своїх функцій і повноважень спираються на матеріально-фінансове забезпечення своїх приписів (фонди держави, кошти держбюджету) Примусовий х-р. владних повноважень держ. органу, його монополія на застосування примусу принципово відрізняє його від інших політичних і суспільних інститутів. Державний орган може бути представлений як окремим громадянином держави ( Президент) так і колективом людей, об’єднаних загальною метою і родом діяльності. 1) Орган держави створюється jk8і діє в установленому державою порядку 2) Цей орган уповноважений державою виконувати її завданя і функції 3) Орган держави є частиною єдиного держапарату 4) Має внутрішню структуру, яка складається із підрозділів, що скріплені єдністю цілей, заради яки вони були створені, і дисципліною, якої всі службовці мають додержуватися.

82. Класифікація (види) органів державної влади

За способом виникнення –первинні і вторинні. Первинні ніякими іншими органами держави не створюються, похідні органи створюються первинними органами, які наділяють їх владними повноваженнями. За обсягом владних повноважень – вищі і місцеві. Але не всі місцеві органи є державними. За широтою компетенції – органи загальної і спеціальної компетенції. За видами діяльності - на основі принципу поділу влади поділяються на законодавчі, виконавчі. і судові. Також органи держ. влади розрізняються і за тим що одні з них – це колективні утворення, а інші представлені однією особою.

83. Структура діючого законодавства в системі державної влади України.

Конституція України, ЗУ Про Вибори Президента України, ЗУ Про Кабінет Міністрів України, ЗУ Про Центральні органи виконавчої влади, ЗУ Про Місцеві держадміністрації, ЗУ Про вибори народних депутатів, ЗУ про статус народного депутата, ЗУ про комітети ВРУ, ЗУ Про судоустрій і статус і статус суддів.

84. Принципи організації і діяльності органів державної влади. Демократизація організації і діяльності державного апарату

Організація і діяльність держ. органів базуються на відповідних принципах поділу влади, народовладдя, унітаризму, законності, позапартійності, гуманізму. Ці принципи визначають демократичну спрямованість діяльність державних органів. Принцип поділу влад: закріплений у ст.6 КУ. Означає, що законодавча, виконавча, судова лада реалізується різними держ. органами, які стримують і урівноважують одна одну в процесі виконання своїх завдань і функцій. Принцип народовладдя – проявляється в демократичній організації Української держави, республіканській формі правління, за якої носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Принцип гуманізму - у формуванні і діяльності України базуються на тому, що в ст. 1 К Україна визнається як соціальна. Відповідно зусилля держ. органів мають бути спрямовані на задоволення матеріальних і духовних потреб особи, забезпечення благополуччя людини і суспільства. Ст.. 3 КУ проголошує, що людина, її життя і здоровя, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Принцип унітаризму – у формуванні і діяльності державного механізму визначаються тим, що згідно з ч. 2 ст. 2 КУ наша держава є унітарною. Наявність АРК не робить її федерацією. Принцип законності – полягає в тому, що всі держ. органи повинні виконувати закони. Згідно з ч.2 ст.19 КУ органи держ. влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені К та Законами України.