Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
420.86 Кб
Скачать

Контрольна робота №16 Сила та вплив як сутнісна характеристика міжнародних відносин

План

 1. Основні підходи до розуміння сили в міжнародних відносинах.

 2. Основні параметри сили у міжнародних відносинах.

 3. Баланс сил як вияв динамічної рівноваги в міжнародній системі.

Література

 1. Баланс сил в мировой политике: теория и практика: Сб. статей / [Под ред. Э. А. Позднякова]. – М., 1992.

 2. Бейлс А. Государство, которое считает, что главное – это сила, делает ошибку / А. Бейлс // Международная жизнь. – 2004. – № 6. – С. 37–44.

 3. Богданов Р. О балансе сил / Богданов Р., Коршунов А. // Международная жизнь. – 1989. – № 7.

 4. Бодрук О. Фактор сили в сучасному світі / Бодрук О. // Політика і час. – 2002. – №3.

 5. Дробот Г. А. Противоречия и баланс сил в международных отношениях / Дробот Г. А. //Соц.-полит. науки. – 1991. – № 2.

 6. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів: [Пер. з фр.] / Дюрозель Ж.-Б. – К., 1995.

 7. Жинкина И. Ю. Фактор силы в системе американских стратегических целей / Жинкина И. Ю. // США: Экономика, политика, идеология. – 1996. – № 4.

 8. Камінський а. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій / Камінський а. – Львів: Світ, 1995. – 144с.

 9. Лебедева м. М. Мировая политика: Учебн. Для вуЗов / Лебедева м. М. – м., 2004.

 10. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М. З., Мацях М. М. – 2-ге вид, доп. та випр. – К.: Кобза, 2003. – 528с.

 11. Мировая политика и международние отношения: Учебн. пособ. / [Под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова]. – СПб.: Питер, 2008. – 448с. – (Серия «Учебное пособие»).

 12. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. Посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с.

 13. Поздняков Э. А. Баланс сил в мировой политике: теория и практика / Поздняков Э. А. - М.,1993.

 14. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика /А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 15. Троцько В. Тенденції зміни ролі сил і засобів у проведенні міжнародних миротворчих операцій / Троцько В., Акулов С., Троцько Л. // Політичний менеджмент. – 2005. – №4.

 16. Тункин Г. И. Право и сила в международной системе / Тункин Г. И. – М., 1983.

 17. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В. Ф. – 2-ге вид, доп. та випр. – Львів: Новий світ-2000, 2005. – 324с.

 18. Цыганков п. А. Теория международных отношений / Цыганков п. А. – м.: Гардарики, 2004. – 590с.

 19. Шепелєв м. А. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Шепелєв м. А. – к.: Вища школа, 2004. – 622с.

Методичні рекомендації

Серед основних засобів міжнародних відносин дослідники виділяють особливу роль та значення сили та збройних факторів. Часто саме мілітарний вимір вважають вихідним пунктом у політиці, а рівень воєнної могутності вважають одним із найважливіших параметрів сили держави. У першому питанні слід зосередити увагу на основних вимірах (атрибутивний, поведінковий, структурний) та проявах сили як явища міжнародних відносин [2; 4; 7; 8, с. 12-14; 9; 11; 12, с. 111-116; 14, с. 537-538; 15; 16; 17, с. 216-220; 18; 19].

У рамках другого питання необхідно проаналізувати поняття «могутність» та її основні параметри, що визначають статус та силу держави на міжнародній арені. Це і геополітичне становище держави, населення, природні ресурси, індустріальний розвиток держави, військова могутність, воля, політичне керівництво та внутрішня організація влади, дипломатія, міжнародний імідж тощо. Цікавим буде розгляд груп держав, що відрізняються мірою впливу на глобальні, регіональні чи локальні суспільні процеси та здійснити ранжування цих держав [4; 6; 7; 8, с. 14-27; 10, с. 155-161; 12, с. 111-116; 14, с. 538-541; 19].

У третьому питанні слід проаналізувати систему засобів, що потенційно знаходяться у розпорядженні суб’єктів міжнародних відносин та направлені на врегулювання відносин на міжнародній арені. В такому випадку йдеться про баланс сил, коли жодна держава не повинна мати таку кількість сили, щоб становити загрозу для іншої, а якщо це комусь вдасться, всі інші актори мають створити союз для відновлення статусу-кво, формування усталеної та зрівноваженої системи міжнародних відносин [1; 3; 5; 12, с. 114-115; 13; 19].