Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора по книжці.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
888.32 Кб
Скачать
  1. Моделювання економічних процесів

Модель, – як штучний, створений людиною об’єкт довільної природи. Модель відіграє роль інструменту дослідження об’єкта способом його опосередкованого пізнання через об’єкт-замінник.

Моделювання, як метод наукового пізнання, базовано на здатності людини абстрагувати схожі ознаки і властивості різних об’єктів і встановлювати між ними певні зв’язки. Завдяки цьому з’являється можливість досліджувати деякі властивості об’єктів не безпосередньо, а опосередковано, тобто через вивчення інших, доступніших для дослідження моделей об’єктів, подібних до об’єктів-оригіналів.

Характерною рисою моделей є спрощеність щодо оригіналу. Тому висновки щодо структури чи поведінки оригіналу, зроблені на підставі вивчення його моделі, є не абсолютно достовірними, а приблизними.

Мета моделювання визначає набір характеристик оригіналу, що повинні бути відображені у моделі.

Суть методу моделювання є відтворення або імітування якоїсь реально існуючої або уявної системи чи об’єкта на спеціально побудованому за певними правилами аналогові.

Головне призначення моделі – забезпечити отримання нової інформації щодо модельованого об’єкта.

Створення моделей значно полегшує вивчення об’єкта, часто стає єдиним способом його дослідження, дає змогу розглянути його поведінку за різних умов і станів, що робить метод моделювання одним з найважливіших методів пізнання.

Головні переваги моделей у тому, що дають змогу здійснювати випробовування об’єкта без його “руйнування”, експериментувати без значних втрат

Моделі поділяються на:

  • фізичні, або моделі зовнішньої схожості

  • схематичні, або двовимірні моделі, які схематично, графічно відображають певний аспект суті реального процесу чи об’єкта;

  • математичні, або ідеальні, абстрактні моделі, які в математичній формі відображають суттєві аспекти й характеристики процесу чи явища.

Процес опису зв’язків між параметрами, які характеризують модельований об’єкт, чи окремий аспект його діяльності, є одним із найважливіших і трудомістких етапів складання економіко-математичних моделей. Для кількісного вираження зв’язків між параметрами використовується інструментарій математичного, економіко-математичного, економіко-статичного, статистичного аналізу, а також інші підходи до розв’я­зання цього питання.

Кожний економічний процес залежить від фактора часу. Врахування динаміки процесу значно ускладнює економіко-математичну модель. Таку динамічну модель можна зобразити як багатокрокову задачу, в якій розв’язок на кожному наступному кроці залежить від інформації, одержаної на попередньому.

Суть моделювання полягає в побудові математичних схем, адекватних процесу. Проте варто мати на увазі, що за всіх переваг методу математичного моделювання при вивченні функціонування системи, вони не забезпечують універсального розв’язку всіх виробничих проблем. Крім цього, коректну математичну модель можна побудувати лише при усвідомленні існуючих обмежень, зв’язків і мети, за наявності достовірної інформації й забезпеченні акуратності в процесі моделювання.

Комплекс наукових методів, призначених для пошуку розв’язків названих задач організаційного управління має назву – дослідження операцій.

Дослідження операцій – умовна назва комплексу наукових дисциплін, завданням яких є вивчення і створення методів аналізу мотивованих дій (операцій) і об’єктивна, в тім числі і кількісна, їхня оцінка. Предметом дослідження операції є системи, процеси, явища, ситуації.

У дослідженні кожної операції можна виділити сім етапів:

а) поставлення завдання з дослідження операції;

б) побудова математичної моделі завдання;

в) підготовка і опрацювання початкової інформації;

г) проведення експериментів над математичною моделлю для отримання нових знань про операцію і її наслідки;

д) формування розв’язку завдання;

е) коректування моделі і розв’язку на основі отриманих нових знань про завдання і операцію;

є) вироблення управлінського рішення стосовно досліджуваної операції.

Відносно легка формалізованість і універсальність – це дві найважливіші риси моделей, що визначають ефективність їхнього використання в дослідженні складних систем, процесів, ситуацій.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]