Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб-работы-2018_Паскаль.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра ТАМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з дисципліни

«Інформатика»

для студентів

машинобудівних спеціальностей

Частина ІІ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

ТЕМА: Робота в середовищі програмування Free Рascal. Оператори введення-виведення. Розв’язання задач з лінійним обчислювальним процесом.

МЕТА: Ознайомитись з середовищем програмування Паскаль. Навчитись зчитувати, редагувати, записувати та виконувати програми.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Програма на мові Паскаль складається з заголовку і самої програми, яка називається блоком. Блок складається з розділів. Максимальне число розділів – шість. Розділи: розділ міток; розділ констант; розділ типів; розділ змінних; розділ процедур та функцій; розділ операторів.

Для позначення констант, змінних, типів, процедур, функцій, файлів і програм використовують імена (ідентифікатори).

Змінними називають величини, значення яких змінюється в процесі виконання програми. Для описання змінних використовується службове слово VAR.

Формат:

VAR

<список ідентифікаторів>:<тип>;

Приклад:

VAR Sum1, Sum2: Real;

Змінна повинна бути описана в програмі лише один раз і належати тільки до одного типу.

Константами називаються величини, значення яких встановлені в описовій частині програми і в процесі виконання програми не змінюються.

Для визначення констант служить службове слово CONST.

Формат: Const <ідентифікатор>=<значення константи>

Приклад:

Const

Max=1000; Min=1;

Константам в програмі не можна присвоювати нові значення після того, як вони були описані. ЕОМ сама визначає тип констант по їх значенню.

Введення даних - це передача інформації від зовнішнього носія в оперативну пам'ять для обробки.

Виведення - це зворотній процес, коли дані передаються після обробки з оперативної пам'яті на зовнішній носій. У мові Free Рascal стандартним засобом спілкування людини з ЕОМ є консоль, що складається з таких пристроїв, як клавіатура та екран монітора.

Процедура читання Read забезпечує введення числових даних, символів, рядків і т.д. для наступної їхньої обробки.

Формат введення:

Read (x1,x2,...xn);

де x1, x2,... xn - змінні допустимих типів даних,

Значення x1, x2,...xn набираються мінімум через один проміжок на клавіатурі, при цьому вони відображаються на екрані для контролю правильності введення. Після набору даних однієї процедури Read натискається клавіша Enter. Процедура читання Readln аналогічна процедурі Read, відмінність полягає в тому, що після зчитування останнього значення в списку для однієї процедури Readln дані для наступної процедури Readln будуть зчитуватися з початку нового рядка.

Формат виведення: процедура запису Write робить виведення числових даних, символів, рядків і значень на екран монітору.

write (Y1, Y2,... Yn) – виведення даних на монітор;

де Y1, Y2,... Yn – дані, що виводяться,

Процедура запису Writeln аналогічна процедурі Write, але після виведення останнього в списку значення для поточної процедури Writeln відбувається переміщення курсору до початку наступного рядка.

Процедура Writeln, записана без параметрів, виконує тільки переміщення курсору на початок наступного рядка.

Програма на мові Паскаль складається з рядків, максимальна довжина яких не повинна перевищувати 127 символів. Користувач, набираючи текст програми, має право розміщувати рядки на екрані довільно. Рядок може починатися з будь-якої колонки. Кількість операторів у ньому довільна, причому відокремлюються вони один від одного крапкою з комою. Однак для яснішого сприйняття програми рекомендується розміщувати кожен оператор на окремому рядку, а складені оператори взагалі виокремлювати, роблячи відступи.

Функції, що входять до арифметичних виразів, називаються чисельними функціями. До аргументів цілого та дійсного типів можуть застосовуватись такі чисельні стандартні функції (таблиця 1).

Таблиця 1

Ім'я функції, тип аргументу та результату

Математичне означення та результат

Sin(x:real):real

sin x, x в радіанах

Cos(x:real):real

cos x, x в радіанах

ArcTan (x:real):real

arctgx, значення функціїв радіанах

Pi: real

число pi=3,141592653589793

Ln(x: real): real

ln x, x>0

Exp(x: real): real

Sqrt(x: real): real

Sqr (x: real ): real

Abs(x: real): real

|x|

Int(x: real): real

[x] - ціла частина x

Trunc(x: real): integer

[x] - ціла частина х

Frac(x: real): real

{x} - дробова частина х

Round(x: real): integer

округлення до цілого

Крім того, через арктангенс можна визначити такі тригонометричні функції:

Оператор присвоєння має вигляд : < зміна >:=< вираз > ;

При його виконанні обчислюється значення виразу, що стоїть справа і присвоюється змінній, яка стоїть зліва. При цьому тип виразу повинен співпадати із типом змінної. Однак допускається присвоєння дійсним змінним цілочисельних значень.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1 Створіть папку з назвою власного прізвища студента, використовуючи лише літери англійського алфавіту, у папці даної групи.

2. Запустіть програму Free Рascal (файл fp.ехе).

3. Ознайомтесь з умовою завдання, яке складатиметься з двох частин: створення титульної сторінки та розрахунку функції.

Умова розрахунку функції: скласти програму для розрахунку крутного моменту при свердлінні

,

де См, q, y – сталі величини, значення яких беремо з таблиці 2;

D, S – відповідно діаметр отвору (мм) і , подача (мм/об), змінні величини, що вводяться користувачем;

Кр = 1 – загальний поправочний коефіцієнт, який враховує фактичні умови обробки, в даному випадку залежить тільки від матеріалу заготовки.

Таблиця 2

Оброблюваний матеріал

Значення коефіцієнтів крутного моменту

См

q

Y

Сталь конструкційна вуглецева

0,0345

2,0

0,8

4. Наберіть текст програми

5. Запишіть текст програми у свій каталог (увійти в меню File і виконайте команду Save аs, надавши програмі назву).

6. Запустіть запропоновану програму на виконання вибираючи один з способів:

- увійти в меню і вибрати команду RUN;

- натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F9.

7. Перегляньте отримані результати натиснувши одночасно Alt+F5.

Соседние файлы в предмете Информатика