Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2POSIB_Inf_20_4.doc
Скачиваний:
489
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
20.75 Mб
Скачать

В. І. Савуляк, Т. Ф. Архіпова, А. В. Губанов

ІНФОРМАТИКА

Частина 2

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

В. І. Савуляк, Т. Ф. Архіпова, А. В. Губанов

ІНФОРМАТИКА

Частина 2

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів спеціальності “Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій“ і спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”. Протокол № 12 від 29 червня 2006 р.

Вінниця ВНТУ 2008

УДК 621(075)

С 13

Рецензенти:

Ю .А .Бурєнніков, кандидат технічних наук, професср ВНТУ

В. А. Лужецький, доктор технічних наук, професор ВНТУ

П .С. Берник, доктор технічних наук, професор ВДАУ

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Савуляк В. І., Архіпова Т. Ф, Губанов А. В.

С13 Інформатика. Частина 2. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 182 с.

Навчальний посібник є базовим для підготовки студентів машинобудівних спеціальностей з інформаційних технологій, при вивченні відповідних дисциплін, виконанні розрахунково-графічних, курсових та дипломних робіт і проектів.

УДК 621(075)

В. І. Савуляк, Т. Ф. Архіпова, А. В. Губанов, 2008

Зміст

Вступ………………………………………………………................

4

1 Табличний процесор Microsoft EXCEL.............................................

5

Лабораторні роботи до розділу "Табличний процесор Microsoft EXCEL"................................................................................................

48

2 Графічний редактор КОМПАС-ГРАФІК …………………….........

52

Лабораторні роботи до розділу " Графічний редактор КОМПАС-ГРАФІК ".............................................................................................

134

3 Mathcad………...............................................................................

138

3.1 Призначення Mathcad ..............……………………………….....

138

3.2 Знайомство з Mathcad ..................................………………….....

140

3.3 Інтерфейс користувача ………………………….........................

145

3.4 Робота з документами .............………………………………….

157

3.5 Введення й редагування формул..............................……………

163

3.6 Введення й редагування тексту …………………......……….…

170

3.7 Виправлення документа. Виділення частини документа .……

173

Лабораторні роботи до розділу "Mathcad".......................................

175

Література………………………………………………….......…….

181

В С Т У П

Сучасні інформаційні технології забезпечують спеціалістів довгим переліком пакетів прикладних програм, що дозволяють значно прискорити розв'язання фахових завдань та підвищити якість прийняття відповідних рішень. Серед цих пакетів є спеціальні, які розроблені для забезпечення вирішення складних окремих завдань та універсальні. Універсальні пакети прикладних програм використовуються широким колом спеціалістів різних професій та навіть у побуті. Надзвичайно широку популярність у колах технічної еліти здобули пакети Excel, Kompas, Mathcad, які детально описані в цьому посібнику. Без використання цих пакетів не обходиться також жоден курсовий проект та дипломні роботи студентів більшості вузів.

Потрібно мати на увазі, що крім безпосереднього використання вказаних пакетів програм за їх прямим призначенням, вони ефективно застосовуються в комплексі з іншими пакетами як для наукових досліджень, так і для розв'язання виробничих задач. Наприклад, для моделювання термічних полів та внутрішніх напружень у матеріалах або покриттях зручно писати програму з використанням VBA, а результати виводити в таблиці пакету Excel. Отримані масиви табличних даних зручно потім аналізувати з використанням засобів побудови графіків та статистичного оброблення даних, що надає Excel.

Слід зазначити, що у використанні спеціалістів знаходиться велика кількість пакетів програм, але після освоєння типових пакетів Excel, Kompas, Mathcad можна з впевненістю стверджувати, що будь-який з них може бути також з легкістю освоєний.

Широке застосування iнформацiйних технологiй у навчальному процесі, науковій, виробничій діяльності та побуті вимагає освоєння універсальних та спеціальних пакетів прикладних програм усiма верствами нашого суспiльства.

1 Табличний процесор excel Загальні відомості Вікно програми

Microsoft Excel – табличний процесор, програма для створення й оброблення електронних таблиць.

Ярлик Microsoft Excel

Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двох режимах:

Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій.

Разметка страниц зручний для остаточного форматування таблиці перед друкуванням. Межі між сторінками у цьому режимі відображаються синіми пунктирними лініями. Межі таблиці – суцільною синьою лінією, яку можна пересувати і так змінювати розмір таблиці.

Для переходу між режимами Обычный і Разметка страниц використовуються відповідні пункти у меню Вид.

Рисунок 1.1 - Вікно Microsoft Excel

Меню

Під заголовком вікна знаходиться рядок меню, через який можна викликати будь-яку команду Microsoft Excel. Для відкриття меню необхідно клацнути мишею на його імені. Після чого з'являться ті команди цього меню, які вживаються найчастіше (рис.1.2). Якщо клацнути на кнопці у нижній частині меню то з'являться усі команди цього меню (рис.1.3).

Frame2

Frame3

Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з рисунками. Кожній кнопці відповідає команда, а рисунок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв'язаної з кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи зачекати, поруч з'явиться рамка з назвою команди.

Звичайно під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів – Стандартная і Форматирование. Щоб вивести або забрати панель з екрану слід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потім натиснути на ім’я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти позначка .

Якщо для виведення усіх кнопок на панелі не достатньо місця, то виводяться кнопки, які були вжиті останніми. Якщо натиснути на кнопку у кінці панелі, то з'являться інші кнопки (рис.1.4). При натисканні на кнопку Добавить или удалить кнопки з'явиться меню (рис.1.5), в якому можна вивести або забрати кнопку з панелі.

Панелі інструментів

Frame4

Frame5

Frame6

Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню (рис.1.6), яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій кнопці.

Під панелями інструментів Microsoft Excel звичайно знаходиться рядок формул, а у нижній частині вікна рядок стану. Щоб вивести або забрати ці рядки слід в меню Вид вибирати відповідні пункти: Строка формул або Строка состояния.

Робоча книга

Файл у Microsoft Excel називається робочою книгою. Робоча книга складається з робочих аркушів, імена яких (Лист1, Лист2, …) виведені на ярликах у нижній частині вікна робочої книги (рис.1.1). Шляхом натискання на ярлики можна переходити від аркуша до аркуша всередині робочої книги. Для прокручування ярликів використовуються кнопки ліворуч горизонтальної координатної лінійки:

  • перехід до ярлика першого аркуша;

  • перехід до ярлика попереднього аркуша;

  • перехід до ярлика наступного аркуша;

  • перехід до ярлика останнього аркуша.

Робочий аркуш є таблицею, що складається з 256 стовпців і 65536 рядків. Стовпці позначаються латинськими літерами, а рядки – цифрами. Кожна клітинка таблиці має адресу, що складається з імені рядка й імені стовпця. Наприклад, якщо клітинка знаходиться в стовпці F і рядку 7, то вона має адресу F7.

Соседние файлы в предмете Информатика