Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elektrotexnika_Ч1.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
25.06 Mб
Скачать

Зміст

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

М.П. Розводюк. Є.Я. Блінкін, в.С. Ткач електротехніка Частина і. Дослідження електричних кіл

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів спеціальностей Технологія машинобудування, Металорізальні верстати та системи, Автомобілі та автомобільне господарство, Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій, Теплоенергетика, Промислове і цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство, Теплогазопостачання і вентиляція. Протокол №3 від 26 жовтня 2006 р.

Вінниця ВНТУ 2006

УДК 621.311(07)

Р64

Рецензенти:

Ю.О. Карпов, доктор технічних наук, професор

Б.С. Рогальський, доктор технічних наук, професор

В.І. Нагул, кандидат технічних наук, доцент

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Розводюк М.П., Блінкін Є.Я., В.С. Ткач

Р64

Електротехніка. Частина І. Дослідження електричних кіл. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 206 с.

В навчальному посібнику викладені підходи до експериментальних досліджень електричних кіл. Для кожного лабораторного заняття наведені основні теоретичні відомості, задачі для самостійного розв’яування, програма лабораторної роботи і методичні вказівки для її виконання, питання для самоконтролю та вправи для закріплення матеріалу. Запропоновані лабораторні роботи дозволяють охопити основні питання для закріплення теоретичних знань з дисциплін „Електротехніка”, „Електротехніка в будівництві”, „Теоретичні основи електротехніки” для неелектротехнічних спеціальностей. Навчальний посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямами 0902 – Інженерна механіка, 0923 – Зварювання, 0905 – Енергетика, 0921 – Будівництво.

УДК 621.311(07)

М.П. Розводюк, Є.Я. Блінкін, В.С. Ткач, 2006 р.

Зміст

Зміст 3

Передмова 4

Вступ 5

Лабораторна робота №1 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗГАЛУЖЕНОГО ЛІНІЙНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 17

Лабораторна робота №2 ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 42

Лабораторна робота №3 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ З ПОСЛІДОВНИМ З’ЄДНАННЯМ АКТИВНОГО ОПОРУ, ІНДУКТИВНОСТІ ТА ЄМНОСТІ 56

Лабораторна робота №4 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ З ПАРАЛЕЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ АКТИВНОГО ОПОРУ, РЕАЛЬНОЇ ІНДУКТИВНОЇ КОТУШКИ ТА ЄМНОСТІ 78

Лабораторна робота №5 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОЇ СИСТЕМИ ПРИ З’ЄДНАННІ ДЖЕРЕЛА ТА СПОЖИВАЧІВ ЗА СХЕМОЮ „ЗІРКА” 98

Лабораторна робота №6 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОЇ СИСТЕМИ ПРИ З’ЄДНАННІ СПОЖИВАЧІВ ЗА СХЕМОЮ „ТРИКУТНИК” 120

Лабораторна робота №7 ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ 147

Література 173

Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша звіту з лабораторної роботи 174

Додаток Б Одиниці міжнародної системи (SI) 175

Додаток В Позначення елементів електричних схем 177

Додаток Д Графічні позначення елементів 182

Додаток Е Умовні позначення на шкалах електровимірювальних приладів 202