Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
книга будмат стр 125.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
1.8 Mб
Скачать

Список літератури

  1. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К. Будівельне матеріалознавство. - К: ТОВ УАВК « Екс Об», 2004. - 704с.

  2. Захарченко П.В., Долгий Е.М. Сучасні композиційні будівельно- оздоблювальні матеріали . - К: КНУБА, 2005. - 512с.

  3. Микульский В.Г., Куприянов В.Н. Сахаров Г.П. Строительные материалы. - М: Изд-во АСВ, 2000. - 536с.

  4. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия . - М: Высш.шк., 2002 . - 367 с.

  5. Юхневский П.И. Строительные материалы и изделия. – Минск.: УП

« Технопринт», 2004. - 476 с.

Навчальне видання

Будівельне матеріалознавство (для студентів рівня підготовки “Бакалавр” напряму підготовки 0921 “Будівництво”).

Навчальний посібник

Автори: Микола Петрович Бурак,

Тетяна Дмитрівна Рищенко

Відповідальний за випуск: О.М. Болотських

Редактор: М.З. Аляб'єв

Коректор: З.І. Зайцева

План 2007, поз. 39

Підп. до друку 01.11.06 Формат 60/84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. друк. арк. 7,5 Обл. – вид. арк. 8,0

Тираж 500 прим. Замовл. №

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.