Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pz_SZ_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
257.02 Кб
Скачать

Література

 1. Конституція України від 26 червня 1996 року // www.rada gov.uа

 2. Про Кабінет Міністрів України: Закон України // www.rada.gov.ua

 3. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // www.rada.gov.ua

 4. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // www.rada.gov.ua

 5. Про судоустрій і статус суддів від 10 липня 2010 р. // www.rada.gov.ua

 6. Про Вищу раду юстиції: Закон України // www.rada.gov.ua

 7. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України // www.rada.gov.ua

 8. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України // www.rada.gov.ua

 9. Кириченко В.М. Правознавство: Курс лекцій : Навч. посіб. – К.: Центр учбової літ., 2007. – 240

 10. Конституційне право України: Підруч. для студ.вищ.навч. закл. / За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.

 11. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.: У 2-х т. / За ред. В.Ф. Погорілка. — К. : ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2006. — 544с.

 12. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник для дистанц. навч. для студ. вищих навч. закл. — Вид. 2-ге, доп. і випр. — К. : Університет "Україна", 2007. — 481c.

 13. Фрицький Ю.О. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування: Монограф. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2006. – 360 с.

 14. Бабенко К.А. Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої та законодавчої влади / К.А.Бабенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2007. - № 11. - C. 5-15

 15. Парламентське право України: навч. посібник / Кол.авт; За ред. д-ра юрид. наук, проф.. О.Н. Ярмиша. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – 500 с.

 16. Берназюк Я.О. Проблеми становлення та розвитку інституту президенства в Україні та зарубіжних країнах / Я.О.Берназюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 6. – C. 13-21.

 17. Борова Ю.В. Поняття, сутність та ознаки судової влади // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя : ЗЮІ ДДУВС. – 2007. – Вип. № 1 (39). – C. 20-29

 18. Бородин М.К. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7. – С.50

 19. Савенко М. Формування органів конституційної юстиції // Вісник Конституційного Суду України : Юрінком Інтер. – 2007. – № 2. – C. 45-56

 20. Сердюк В.В. Окремі питання реформування судової // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання /: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". – 2007. – № 2. – C. 7-13

Тема 7. Основи цивільного та сімейного законодавства

Ключові поняття:цивільне право, предмет цивільного права, цивільно-правові відносини, майнові відносини, особисті немайнові відносини, фізичні особи, юридичні особи, цивільно-правові функції, цивільна правоздатність, цивільна дієздатність, право власності, форми власності, договір, спадкове право, сімейне право, шлюб, шлюбний договір, опіка та піклування, патронат

План

 1. Цивільне право України: поняття, принципи, функції і система. Загальна характеристика цивільного законодавства.

 2. Цивільно-правові відносини.

 3. Поняття і принци сімейного права України.

 4. Порядок укладення та припинення шлюбу.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Поняття та форми права власності в Україні. Суб’єкти права власності.

 2. Спадкове право.

 3. Опіка та піклування. Патронат.

Теми рефератів

 1. Підстави і види цивільно-правової відповідальності.

 2. Сім’я за сімейним законодавством.

 3. Позбавлення батьківських прав.

Юридичний словник

Традиції –

Позов –

Відповідач -

Практичні завдання

 1. Складіть зразок шлюбного договору.

 2. Померлому громадянину Кінько за життя, на правах приватної власності, належали 3-х кімнатна квартира в м. Новомосковськ, будинок в с. Крайове, автомобіль ВАЗ – 2106.

Кінько не залишив заповіту, але своє право на спадщину заявили: дочка його двоюрідної сестри; молодша сестра його матері; старший син його рідного дядька; його мати; батьки його батька; його дружина.

Чи мають право зазначені особи на майно, що належало померлому? Яким чином визначається черга спадкоємців? Якщо хтось із зазначених осіб, які претендують на спадок має таке право, визначте їх черговість.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]