Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры вов.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
136.63 Кб
Скачать

28.Сталінградская і Курскаябітвы. Карэнныпералом у вайне

28 чэрвеня 1942 г. Нямецкія войскі перайшлі ў наступленне, захапіліДанбас, стварылі непасрэдную пагрозу Паўночнаму Каўказу і Сталінграду.

Сталінградская бітва мела некалькіэтапаў. Першы абарончы этап цягнуўся з 17 ліпеня па 18 лістапада. Нягледзячы на жорсткае супраціўленне савецкіх войск, 25 жніўня 1942 г. нямецкая армія дасягнула заходніх межаў горада.  З паўднёвага захадупрасоўвалася танкавая армія і румынскія часткі. Савецкаекамандаваннеправодзіцьрэарганізацыюфрантоў і перакідвае даСталінградастратэгічныярэзервы –  15 стралковыхдывізіі і 3 танкавых корпуса. Зноў ствараліся атрады народнага апалчэння, знішчальныя батальёны. У верасні распачынаюцца жорсткія баі на тэрыторыі горада. 14 кастрычніка пасля чарговага наступлення, нямецкім войскам удалосявыйсці да Волгі. Але гэта быў іх апошні поспех. У вулічных баях немцы страцілі сваю галоўнуюперавагу – свабодуманёўру, неслівелізарныя страты.

Другі этапСталінградскайбітвы – гэтаконтрнаступленнесавецкіх войск (19 лістапада 1942 г. – 2 лютага 1943 г.), а так сама і аперацыя «Кальцо» па ліквідацыіпаланёнайгрупоўкіпраціўніка. Групоўкасавецкіхвойскаў не на шмат пераўзыходзіла нямецкую. Але быў удала выбраны момантнаступлення, калінямецкіявойскіяшчэ не здолелістварыцьабаронныярубяжы, да таго, найбольшбаяздольныядывізіібыліўцягнутыя ў баі за горад, а флангіпрыкрываліітальянскія і румынскіявойскі.

Наступленнепачалося раніцай 19 лістапада 1942 г. з двух напрамкаў і ўжо 23 лістапада 1942 г. войскісамкнуліся каля гарадоў Калач і Савецкі, акружыўшы 330 тыс. чалавек  танкавай арміі вермахта.

Для дэблакіраванняакружаныхнямецкаекамандаваннестварылаўдарнуюгрупоўку Гота, якая 12 снежняраспачаланаступленне наСталінград. Але гэтаяспроба, як і спробаналадзіць «паветраны мост» скончыліся для акружэнцаўбезпаспяхова. 10 студзеняпачалосянаступленне на акружэнцаў, а 31 студзеня і 2 лютага групоўкі нямецкіх армій капітулявалі. Аперацыя «Кальцо» паспяховазавяршылася. У палон было захоплена 113 тыс. чалавек ПаражэннепадСталінградам вызвала глыбокіпалітычныкрызіс у Германіі. Вера германскага народа, а самаегалоўнае, германскагасалдата, у перамогу была страчана. АктывізаваўсярухСупраціўлення ў краінах, акупіраваныхГерманіяй і ў самой Германіі. Пачаласякрытыкадзейнасціваеннагакіраўніцтва, а самаегалоўнае – нацысцкайпартыі і асабістафюрэра. Разгром падСталінградамвызваўкрызіс і ў адносінахпаміжсаюзнікаміГерманіі. Румынія і ВенгрыязаклікаліБерлін да заключэннясепаратнагаміру з заходнімікраінамі, а Мусалінінаадварот – з СССР. Ёнлічыў, штоперамагчыСавецкуюРасіюнемагчыма. Змянілісяўзаемаадносіныпаміж СССР, Англіяй і ЗША. Апошнія добра разумелі, штоперамога ў Еўропеможаадбыцца і без іхудзелу. Таму з вясны 1943 г. амерыканскі генштаб пачаў, сазгодыФ.Рузвельта, стварацьмоцнуюгрупоўку ў Англіі.

Перамога мела выключнаезначэнне для СавецкагаСаюза. Яна паказаланасельніцтву – што перамога магчымая.. Страты сапраўдыбылівялізныя.

У баях за Сталінградзванне Героя СавецкагаСаюзаатрымалінашыземлякілётчыкіМ.І.Абрамчук, Ф.Ф.Архіпенка, Р.В.Ксянзоў, П.Я.Галавачоў.

У працягСталінградскайбітвыкардынальныхпераменаўдабілісявойскіпаўночна-заходнягараёна. 18 студзеня 1943 г. імі была прарванаяблакадаЛенінграда. У горадпачалопаступацьхарчаванне для знясіленаганасельніцтва. БыліўзмоцненывойскіЛенінградскага фронту, і стратэгічнаяініцыятыва тут канчатковаперайшла да ЧырвонайАрміі.

КіраўніцтваГерманіівырашылапачаць летам 1943 г. новаенаступленне (аперацыя «Цытадэль»). Рашаючаенаступленнепавінна было змяніць на карысцьГерманіістановішча на фронце, падняцьмаральны дух вермахта і насельніцтва, утрымаць ад развалу фашысцкі блок.

МесцамнаступленнябыўвыбраныКурскі выступ у фронце з савецкага боку. Тут немцаміпланаваласянанесціўдары з боку Арла і Белгарада, акружыць і знішчыцьсавецкуюгрупоўку. 15 красавіка 1943 г. Гітлерпадпісаўзагаднападрыхтоўкуаперацыі «Цытадэль».

Савецкаекамандаваннесвоечасова разгадала планы немцаў і вырашыла ў наўмыснай абарончай аперацыі выматаць ударныя групоўкі ворага, а потымперайсці ў наступленне на ўсімпаўднёвым участку фронту. На Курскімвыступе была пабудаванаглыбокаэшаланіраванаяабарона. ВойскіЦэнтральнага (К.Ракасоўскі) і Варонежскага (Н.Ватуцін). Каардынавалідзеянні адСтаўкі маршалы Г.К.Жукаў і А.М.Васілеўскі.

На першым этапе бітвы з 5 па 23 ліпеня 1943 г. ЧырвонаяАрміявельміўдалаабаранялася, асабліва на Цэнтральнымфронце. Пачаласябітва з масіраванагаартылерыйскагаабстрэлунямецкіхпазіцыйсавецкайартылерыяй, у вынікучагобыўліквідаваныфактарнечаканасці. Вермахт кінуў на прарыўабароныамальусе свае сілы. Ужо ў першыдзень у баю ўдзельнічала да 700 танкаў. Нясучывялікія страты, вораг да  11 ліпеняпаглыбіўся на асобных участках Цэнтральнага фронту на 6-12, а Варонежскага фронту на 10-18 км., але мэтсваіх не дасягнуў. 12 ліпеняадбыласядосыць буйная танкаваябітва каля Прохараўкі, ў якойудзельнічала каля 1100 танкаў. Сілы вермахта хуткатаялі. 17 ліпеняГітлераддаўзагадперапыніцьнаступленне.

Другі этап Курскайбітвы – гэтаконтрнаступленнеЧырвонайарміі (з 12 ліпеня па 23 жніўня 1943 г.). У межах стратэгічнаганаступленнябыліправедзеныаперацыі «Кутузаў». Яесутнасць была ў тым, кабраздрабіць і знішчыцьварожуюгрупоўку пачастках. Але немцы заняліактыўнуюмабільнуюабарону і не дазволілівыканаць задачу. Зноўпраціўнікбыўнедаацэнены. Аперацыя «Румянцаў» прадугледжвалаакружэнне і знішчэннегрупыармій «Поўдзень». АсабліважорсткіябаіразгарнулісязаходнейХаркава, у вынікуякіх  23 жніўнягорадбыўвызвалены, стварылісяўмовы для далейшагавызваленняЛевабярэжнайУкраіны і выхаду да Дняпра.

У вынікуперамогіворагканчатковастраціўстратэгічнуюініцыятыву. Маральны дух нямецкіхсалдатмоцнапахіснуўся, боперамога над СССР стала немагчымай. Але і страты савецкіх войск былівелізарныя. Страты вермахта ў людзяхбылі ў 3,5 разоўменшыя. Па сутнасці, нашы «геніяльныя» палкаводцыдасягаліперамогкрывёйпростагасалдата.

ДзякуючыпоспехамЧырвонайАрміісаюзнікі 10 ліпеня 1943 г. бесперашкоднаажыццявілізахопвостраваСіцылія. Хутка ў краінеадбудзеццадзяржаўныпераварот і Італіязаключыцьмір з саюзнікамі. УзмацнілісяспробыВенгрыі так сама падпісацьсепаратнымір з Захадам. Восенню 1943 г. іспанскідыктатар Франка вывеў сваю «Блакітнуюдывізію» з-падЛенінграда. Узмацніўсякрызіс у адносінахпаміжФінляндыяй і Германіяй.

Пасляпаражэння летам 1943 г. гітлераўскаекамандаваннеаддаезагад на стварэннестратэгічнагаабарончагарубяжа – «Усходняга вала» – якімеўмэту не пусціцьЧырвонуюАрмію на тэрыторыюБеларусі і ПравабярэжнайУкраіны. Сажніўня да снежня 1943 г. ЧырвонаяАрмія, разграміўшыгрупуармій «Поўдзень», вызвалілапаловуУкраіны і паўднёва-усходнюючасткуБеларусі з горадам Гомель.

29.Усиление антигитлеровскойко 24) Разгортванне антыфашысцкага руху. Партыйнае, камсамольскае, антыфашысцкае падполле. Формы і метады барацьбы. Мощное развитие партизанского и подпольного движения на оккупированной территории, придание ему организованного, целенаправленного характера было обеспечено деятельностью партии.  «Директива СК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и Советским организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г. – определила организационные формы борьбы с врагом; «Директива УК КП(б)Б партийным, советским и комсомольским организациям о развертывании партизанской войны в тылу врага» от 1 июля 1941 г. – конкретизировала работу по созданию партизанских отрядов, подпольных групп; выступление И.В. Сталина 3 июля 1941 г. «узаконило» борьбу в тылу врага.  На оккупированной территории работало: 200 подпольных комитетов, межрайцентров, горкомов и райкомов партии; 10 областных, 214 межрайонных, городских и районных комитетов комсомола – 5.5 тыс. первичных организаций.  Направления работы: вооруженная борьба с врагом; защита населения от истребления и угона в Германию; воспитательная работа среди партизан; идейно-политическая работа среди населения; издание нелегальных газет (171), листовок Антифашистская борьба в Западных областях Беларуси представлена деятельностью польского подполья и Армии Краевой (АК).  После заключения в августе 1941 г. военного договора между СССР и эмигрантским правительством Польши о совместной борьбе против фашизма, польские группы на территории Беларуси объединились в единую военную структуру – Армию Крайову. Разрыв советским правительством с эмигрантским польским правительством в апреле 1943 г. ухудшил отношения между АК и партизанским движением Беларуси.  В истории АК в Беларуси были и дерзкие нападения на немецкие гарнизоны, коммуникации, и случаи сотрудничества с оккупантами, и столкновение с партизанами.  Аковцы, как и эмигрантское польское правительство считали, что западные области Украины и Беларуси – составная часть Польши. Во время приближения линии фронта они готовили операцию «Буря» (20 ноября 1943 г.) по захвату этих территорий.  ЦК КП(б)Б и подпольные партийные комитеты развернули работу по организации партизанский отрядов и групп с участием поляков западных областей Беларуси, чтобы ограничить деятельность АК.

алиции.Тегеранская конференция

Положение СССР и его роль в коалиции изменились после Сталинградской и Курской битв, когда победы Красной Армии привели к коренному перелому хода войны. Усилению позиций СССР и лично И. В. Сталина в союзной коалиции способствовали также возросший экономический потенциал страны и изменения во внутренней политике (ликвидация Коминтерна, введение патриаршества 8 сентября 1943 г. и т. д.). Даже использование 13 апреля 1943 г. фашистской Германией Катынской драмы (уничтожение в 1940 г. в СССР 21 857 польских военнопленных, в том числе 4421 в Катыни) не смогло предотвратить сближения союзников, которые удовлетворились официальной версией о германской от-ветственности за расстрел поляков. Итогом этого процесса становятся последовательно Московская конференция трех министров иностранных дел (19-30 октября 1943 г.), Тегеранская конференция боль-шой тройки (28 ноября - 1 декабря 1943 г.), Ялтинская конференция (4-11 февраля 1945 г.) и Потсдам-ская конференция (17 июля - 2 августа 1945 г.). На Московской конференции впервые при участии СССР рассматривались вопросы послевоен-ного устройства, в том числе германский вопрос. Ее участники договорились о создании организации, которая впоследствии стала называться Организация Объединенных Наций (ООН). Главным итогом Тегеранской встречи И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля стало положительное разрешение вопроса об открытии второго фронта в Северной Франции (операция "Оверлорд") в течение мая 1944 г., с одновре-менной поддержкой десантом союзников на юге Франции (операция "Драгун") и стратегическим насту-плением Советской Армии на Восточном фронте. Также было подтверждено вступление СССР после капитуляции Германии в войну против Японии. Вопросы послевоенного устройства Германии и Поль-ши, в том числе их границы, не были окончательно разрешены. Осуществляя решения Тегеранской конференции, с некоторым запозданием, 6 июня 1944 г. началась высадка союзников в Нормандии, а уже 25 августа 1944 г. ими был освобожден Париж. Одно-временно продолжалось начатое по всему фронту наступление советских войск на северо-западе России, в Финляндии (19 сентября - перемирие), в Белоруссии (операция "Багратион" 23 июня - 29 авгу-ста 1944 г.). Совместные согласованные действия союзников подтвердили эффективность коалиции и привели к развалу фашистского блока в Европе. Особо следует выделить взаимодействия союзников во время Арденнского контрнаступления Германии (16 декабря 1944 г. - 26 января 1945 г.), когда совет-ские войска ранее намеченного срока (12 января 1945 г,) начали по просьбе союзников наступление от Балтийского моря до Карпат, тем самым спасая от разгрома в Арденнах англо-американские войска. Следует отметить, что в 1944-1945 гг. Восточный фронт по-прежнему оставался основным: на нем дей-ствовало 150 немецких дивизий, против 71 дивизии и 3 бригад на Западном фронте и 22 дивизий в Ита-лии. Успешные действия в 1944 г. привели к необходимости созыва новой конференции союзников накануне капитуляции Германии. Ялтинская (Крымская) конференция решала вопросы, прежде всего связанные с послевоенным устройством Европы. Было достигнуто соглашение об оккупации Германии, о германских репарациях. К оккупации и управлению Германией, кроме трех великих держав, по предложению СССР, допускалась Франция (в противовес США). Также СССР подтвердил свое вступление в войну с Японией. Вместе с тем кампания 1945 г. выявила противоречия в лагере союзников, прежде всего между СССР и Великобританией. У. Черчилль стремился любой ценой снизить политическую значимость по-бед Красной Армии, свести к минимуму проникновение Советов в Европу.

После капитуляции Германии 8 мая 1945 г. власть на занятой территории перешла к правитель-ствам СССР, США, Великобритании и Франции.

С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме состоялась последняя за годы войны встреча на выс-шем уровне, в которой участвовали И. Сталин, Г. Трумэн (сменил Рузвельта после его смерти 12 апреля 1945 г. на посту президента США), У. Черчилль (с 28 июля его заменил лидер победивших на выборах лейбористов К. Эттли). Германия должна была выплатить 20 млрд долларов (50% СССР). Учитывая общий ущерб от войны в 125 млрд долларов, СССР также получил в качестве компенсации большую часть Восточной Пруссии с городом: Кенигсберг (с 1946 г. - Калининград), а Польша - оставшуюся тер-риторию. Тем самым решалась и прусская проблема - очаг германского милитаризма. Для подготовки мирных договоров с Германией союзниками на конференции был создан постоянно действующий Со-вет министров иностранных дел. В ходе конференций американской стороной была предпринята по-пытка политического нажима на СССР, в качестве средства давления использовалось известие об успешном испытании США атомного оружия.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]