Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
glob_ekonomika.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
645.12 Кб
Скачать

44.Нерівномірність економічного та соціального розвитку країн в умовах глобалізації

Очевидно, що поглиблення процесу глобалізації економіки має не тільки позитивні наслідки для розвитку людини, але й ставить гострі проблеми. Зростання обсягів торгівлі та капіталовкладень на глобальному рівні здійснюється з великою швидкістю, але в основному в інтересах більш динамічних і могутніх країн. Слід відмітити, що в глобальному масштабі можна виділити дві надзвичайно гострі соціальні проблеми — бідність і безробіття. Зросла чисельність людей, що перебувають в умовах абсолютної бідності. Для великої кількості працюючих глобалізація означає невпевненість у збереженні робочого місця та погіршення умов праці. Як у бідних, так і у багатих країнах, економічна перебудова і послаблення інститутів соціального захисту призвели до посилення нестабільності зайнятості і доходів. Конкуренція на світових ринках примушує працедавців використовувати більш гнучку політику в галузі праці і укладати з працівниками невигідні трудові угоди. В умовах глобалізації світовий ринок праці є все більш інтегрованим для висококваліфікованих працівників — чиновників корпорацій, вчених, висококваліфікованих фахівців, з яких складається загальносвітова професійна еліта, що відзначається високою мобільністю і має високу заробітну плату. Тому світове співтовариство має враховувати соціальні аспекти процесу глобалізації, особливо при розробці правил, норм і політики управління світовою економікою. А це об’єктивно вимагає розвитку міжнародних інститутів з регулювання цих процесів в інтересах суспільства, економіки і збереження довкілля. В умовах глобалізації економіки регулювання соціальної політики виходить за національні межі і повинно відбуватися на регіональному рівні — в межах інтеграційних угруповань, та на глобальному рівні — в межах міжнародних організацій.

46. Динамізм, напрямки і результати взаємодії “Україна-Російська Федерація” в умовах глобальних економічних трансформацій

Обидві держ залиш значною мірою взаємозалеж з рес та технол точок зору, мають розгалужену мережу багатостор екон зв’язків, прагнуть до цивіліз інтеграції у світ екон простір. Особлив глоб і національного розвитку потребують від України і Росії формування своїх відносин у стратегічній перспективі саме на економічному фундаменті, максим використовуючи насамперед взаємний потенціал, міжрег співроб та взаємозв з міжн екон орг. Невідклад пробл, що стоять перед обома кр, - необхід структ перебуд нац екон та забезп сталого їх зростання - схожі, але водночас є і певні відмінності, пов'яз з особлив ринк перетворень та механізмів подолання кризи. В окремих випадках укр і рос виробники перетвор на реал конкурентів у тих сегментах ринку, які раніше поглинали всю (або знач частку) їх продукції. Існує певна розбіжн інтересів і у сфері енергопостач. Стабільні партнерські відносини з Рос - органічна складова процесу інтегр Укр в Європу. При цьому стратегія екон партнерства має будув на фундаменті спіл інтересів, а не залежностей. Росія є найбільшим торг партнером Укр, але таким же важливим партнером є для РФ Укр, причому в найпріорит галузях, від розв яких залеж рівень відносин Росії з ЄС та ефект інтегр у світ сис госп. Заради своїх взаємних інтер обидві країни мають зосеред зусилля на імплементації досягнутих домовленостей. Йдеться про взаємний розвиток: *ринків збуту; *співроб в енергет сфері (розвиток єдиної енергет сист; забезпеч енергоносіями, спільне викор нафтоперероб та інших в-в пал-енер комплексів); *трансп мережі; *спільних вироб структур, кооперац та технологіч зв'язків; *фондових ринків та процесів взаємоінвестування; *спільного ринку труд рес; *регіонів, спільних зон госп діялі, контактних територій зі створенням зовн поясу екон підтримки укрх інтересів у Росії і рос в Україні. Співробітництво в енергетичній сфері. Росія є головним постачал енергоресурсів в Україну, але ця залежність далеко не односто. Укр нафтопереробні заводи будувалися для переробки саме рос нафти, щоб забезпечити вис ефективність експорту нафтопрод до Євр. Ефективність кооперації в даній сфері визнає і рос капітал, який з року в рік нарощує свою присутність в укр нафтопереробці. Збалансув експ-імп потенціалу Найперспективн напрямами співроб сьогодні є: енергет та транспортне машинобуд, суднобуд, радіоелектроніка, в-во засобів зв'язку, приладобуд і електротехніка, автомобілебуд і металургійна пром. Передбачено заходи щодо координації пром політ у створ та в-ві електронної техніки, спеціального технологіч обладнання, а також забезпеч технічної бази інформатиз, захисту авторських прав та інтелектуал власності. Заг розвитку торг взаємовідн має сприяти реаліз в повному обсязі режиму вільної торг згідно з досягнутими домовленостями та укладеними угодами, а в перспективі - формув спіл ринку; створення ТНК, фін-пром груп, спільних вироб та банк структур із забезпеч вигідних для обох країн умов..

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]