Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекцій.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
1.13 Mб
Скачать

Курс лекцій

Укладачі:

Дадашев Бадирхан Абдулмуталімович

Обливанцов Володимир Вікторович

Гордієнко Вікторія Павлівна

Редактор Г.К. Булахова

Комп’ютерна верстка Н.А. Височанська

Дизайн обкладинки Ю.М. Хижняк

Підписано до друку 25.11.2008. Формат 60х84/16. Гарнітура Times. Обл.-вид. арк. 6,19. Умов. друк. арк. 7,32. Тираж 300 пр. Зам. № 767

Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”

40030, М. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК, № 3160 від 10.04.2008

Надруковано на обладнанні Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.