Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fedushak-Paslavska_G_M_2008_-_Istoriya_politich....doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
1.88 Mб
Скачать

Іі. Навчальна та наукова література

 1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М., 1999.

 2. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Лекції. – Львів, 1997. – Ч. 1.

 3. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Лекції. – Львів, 1997. – Ч. 2.

 4. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Навч. Посібник. – Львів, 2001.

 5. Андрусяк Т.Г. Політична та правова думка українського національно-визвольного руху 40-50 років // Республіканець. – 1995. - № 1-2.

 6. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.

 7. Драгоманівський збірник. „Вільна спілка” і сучасний український конституціоналізм / За ред. Тараса Андрусяка. – Львів, 1996.

 8. Дробишевский С.А. История политических и правовых учений: основные классические идеи. – М., 2007.

 9. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

 10. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

 11. Зейдлер Г.-Л. Політична думка Стародавнього Світу. – Львів, 1958.

 12. Зейдлер Г.-Л. Політична думка Стародавнього Світу. Правові доктрини імперіалізму. – Львів, 1959.

 13. История государственно-правовых учений / Отв. Ред. В.В. Лазарев. – М., 2006.

 14. История политический и правовых учений / Под ред. доктора юрид. наук. В.С. Нерсесянца. – М., 1983.

 15. История политический и правовых учений Древний мир. / Отв. ред. доктор юрид. наук С.В. Нерсесянц. – М., 1985.

 16. История политический учений / Под ред. проф. С.Ф. Кечекьяна и доц. Г.И. Федькина. – Второе издание. – М., 1960.

 17. История политических и правових учений. Средние века и Возрождение. / Отв. ред. доктор юрид. наук, профессор В.С. Нерсесянц. – М., 1986.

 18. История политических и правовых учений / Под общ. ред. доктора юрид. наук, профессора О.Э. Лейста. – М., 1997.

 19. История политических и правовых учений / Под общ. ред. члена-корреспондента РАН В.С. Нерсесянца. – М., 1996.

 20. История политических и правовых учений XVII-XVIII вв. / Отв. ред. доктор юрид. наук, профессор В.С. Нерсесянц. – М., 1989.

 21. История политических и правовых учений. Домарксистский период / Под ред. доктора юрид. наук, профессора О.Э. Лейста. – М., 1991.

 22. История политических и правовых учений: Учебник. – СПб, 2007.

 23. История политических учений / Под ред. проф. К.А. Мокичева. – Изд. 2-е, испр. – М., 1971. – Ч. 1.

 24. История политических учений / Под ред. проф. К.А. Мокичева. – М., 1972. – Ч. 2.

 25. Історія філософії України: Підручник / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В. Бичко та ін. – К., 1994.

 26. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / Пер. з нім. – К., 2002.

 27. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Новое время: от Макиавелли до Канта. – СПб., 2001.

 28. Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: Вибрані наукові праці. – Чернівці, 2008.

 29. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність. – К., 2003.

 30. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки. – К., 1994.

 31. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х т. – К., 1994.

 32. Мадіссон В.В., Ларченко Л.І., Степіко В.П., Діденко Л.Я. Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. – К., 1996.

 33. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. Домарксистский период. – М., 1989.

 34. Методы историко-правового познания. – Львов, 1986.

 35. Мухаев І.Т. История политических и правовых учений. – М., 2005.

 36. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004.

 37. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень. – Львів, 2005.

 38. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Бориса Кухти. – Ч. 1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів. – Львів, 1996; Видання друге, виправлене і доповнене. – Львів, 1997.

 39. Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки (від початку ХІХ століття до Михайла Драгоманова). – Нью-Йорк, 1965.

 40. Паславська А. Незалежність України в концепції Юліана Бачинського // Право України. – 1998. – № 3. – С. 93-95.

 41. Паславська А.М. Суверенність державної влади (в історико-правових теоріях) // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Вип. 32. – Львів, 1995. – С. 91-92.

 42. Паславська А.М. Творчість Тараса Шевченка – джерело відродження української державності // Матеріали ІІІ регіональної науковї конференції. – Львів, 1997. – С. 146-149.

 43. Политические учения: история и современность. Марксизм и политическая мысль ХІХ века. – М., 1979.

 44. Політологія / За ред. проф. Семківа О.І. – Львів, 1993.

 45. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навч. Посібник. – К., 1994.

 46. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. – К., 1993.

 47. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 48. Себайн Дж. Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

 49. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (ІХ-1917). – К., 1990.

 50. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-прлітичної думки. – К., 1998.

 51. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. Від Декарта до Вітгенштайна. – К., 1998.

 52. Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века (М. Драгоманов, С. Подолинский, С. Терлецкий). – Львов, 1966.

 53. Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. – Москва-Будапешт, 1996.

 54. Сучасна політична філософія. Антологія. Упорядник Янош Кіш. – К.. 1998.

 55. Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений. Древний Восток: Академический курс. – СПб, 2007.

 56. Федущак-Паславська Г.М. Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України: Автреф. дис. ... к.ю.н. – Львів, 2000.

 57. Федущак-Паславська Г.М. Українські державотворчі традиції // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 159-162.

 58. Федущак-Паславська Г.М. Основні напрямки цивілістичної думки у Європі кін. XVIII – поч. ХХ ст. // Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2008. – С. 84-86.

 59. Федущак-Паславська Г.М. До питання про типологізацію правових і політичних учень // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С. 138-139.

 60. Хто є хто в європейській та американській політології. – Львів, 1995.

 61. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг. ред. академіка АпрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копейчикова. – К., 1997.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]