Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
102-64 КАЧАН.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
647.17 Кб
Скачать

3.2.3. Методичні рекомендації до виконання другого розділу курсової роботи

Другий розділ курсової роботи має таку структуру, як це було описано в п.3.2.1. Для його виконання студент повинен володіти як традиційними, так і спеціальними методами економічного аналізу, особливо прийомами детермінованого факторного аналізу.

Загальною вимогою до виконання аналітичної частини курсової роботи є те, що аналіз господарської діяльності підприємства повинен бути здійснений на основі звітних показників трьох періодів роботи підприємства. У якості звітних періодів приймаються три останні роки діяльності (як виняток, квартальні дані – для підприємств з тривалістю існування менше трьох років).

При виконанні кожного параграфа цього розділу студент може використовувати подані нижче табличні форми та розрахункові формули.

У параграфі 2.2. здійснюється аналіз трудових ресурсів підприємства у такій послідовності, як це передбачено змістом. Після всіх аналітичних таблиць наводяться коментарі стосовно зміни показників та впливу таких змін на ефективність діяльності підприємства.

Дослідження забезпеченості підприємства трудовими ресурсами (п. 2.2.1) проводиться на основі аналізу динаміки (таблиця 3) та структури (таблиця 4) чисельності персоналу підприємства.

Таблиця 3

Динаміка чисельності персоналу підприємства у ....роках

№ п/п

Показники

Розрахункова формула

Роки (квартали)

1

2

3

1

Середньоспискова чисельність персоналу, чол

-

(з форми 1-ПВ або 2-ПВ)

2

Абсолютне відхилення:

- базове

- ланцюгове

-

-

3

Темп зростання ():

- базовий

- ланцюговий

-

-

4

Темп приросту:

- базовий

- ланцюговий

-

-

5

Середньорічний темп зростання

Таблиця 4

Структура персоналу підприємства у ....роках

Категорія персоналу

Роки (квартали)

1

2

3

чол.

%

чол.

%

чол.

%

Персонал підприємства, всього,

- в т.ч. виробничий персонал:

- з них:

- робітники

- службовці

- спеціалісти

- керівники

- невиробничий персонал

Аналіз руху і плинності кадрів (п.2.2.2) виконується шляхом розрахунку таких показників:

- коефіцієнт обороту по прийому – розраховується як відношення чисельності прийнятих на роботу до середньоспискової чисельності за звітний період :

(1)

- коефіцієнт обороту по звільненню – розраховується як відношення чисельності звільнених працівників до середньоспискової чисельності персоналу :

(2)

- коефіцієнт загального обороту - це відношення чисельності прийнятих і звільнених протягом звітного періоду працівників до середньоспискової чисельності працівників за звітний період :

(3)

- коефіцієнт необхідного обороту – це відношення працівників звільнених з роботи з об’єктивних причин (переведення на інше підприємство, служба в армії, навчання, вихід на пенсію, за скороченням штатів) до середньоспикової чисельності працівників;

- коефіцієнт плинності кадрів – це відношення звільнених за власним бажанням, за прогули, порушення трудової дисципліни та з інших суб’єктивних причин до середньоспискової чисельності персоналу за звітний період :

(4)

Вихідні дані та результати розрахунків зводяться у таблицю:

Таблиця 5

Показники руху і плинності кадрів

№ п/п

Показники

Роки (квартали)

Відхилення

1

2

3

3 від 1 року

3 від 2 року

1

Середньоспискова чисельність працюючих, чол.

2

Прийнято на роботу, чол.

3

Звільнено:

- усього, чол.

в тому числі

- за порушення трудової

дисципліни, чол.

- за власним бажанням, чол.

- з інших суб’єктивних

причин, чол.

- за скороченням, чол.

- з інших об’єктивних

причин, чол.

4

Коефіцієнт обороту по прийому

5

Коефіцієнт обороту по звільненню

6

Коефіцієнт загального обороту

7

Коефіцієнт необхідного обороту

8

Коефіцієнт плинності кадрів

Після таблиці здійснюються висновки про динаміку показників руху кадрів з поясненням причин такого руху – рівень задоволеності умовами праці тощо. Висновки повинні стосуватися не лише персоналу, але й загальних тенденцій розвитку підприємства – наприклад, низький рівень коефіцієнта необхідного обороту персоналу може свідчити про зростання частки працюючих пенсіонерів і неможливість працевлаштування безробітних молодшого віку з потенційно вищими показниками продуктивності праці тощо.

Аналіз використання робочого часу (п.2.2.3) здійснюється на основі складання балансу робочого часу (таблиця 6).

Таблиця 6

Показники використання робочого часу

№ п/п

Показники

Роки (квартали)

Відхилення

1

2

3

3 від 1 року

3 від 2 року

1

Календарний фонд робочого часу, днів

2

Вихідні і святкові дні

3

Номінальний фонд робочого часу, днів

4

Неявки на роботу (з зазначенням причин), днів

5

Корисний фонд робочого часу, днів

6

Середньоспискова чисельність працівників, чол.

7

Загальна кількість відпрацьованих людино-днів (5 · 6)

8

Внутрішньо змінні втрати робочого часу, год.

9

Ефективний фонд робочого часу, год. = корисний фонд (у людино-годинах) – внутрішньо змінні втрати робочого часу

10

Середня тривалість робочого дня, год. (9/7)

11

Коефіцієнт використання номінального фонду робочого часу (9/3)

Після коментарів стосовно зміни аналізованих показників здійснюється розрахунок резервів збільшення обсягів товарної продукції за рахунок таких факторів:

  1. збільшення числа явок на роботу:

, ( 5 )

де - чисельність працівників звітного року;

- зміна фактичної кількості явок на роботу порівняно з

минулим роком (абсолютне значення);

- продуктивність праці працівників у минулому році

(таблиця 6);

  1. збільшення середньої тривалості робочого дня:

, ( 6 )

де - фактична кількість явок на роботу;

- зміна середньої тривалості робочого дня порівняно

з минулим роком;

- середньогодинна продуктивність праці одного працівника у

минулому році (таблиця 6).

Аналіз продуктивності праці (п.2.2.4) здійснюється на основі розрахунку таких основних її показників (таблиця 7).

Таблиця 7

Показники продуктивності праці на підприємстві

№ п/п

Показники

Роки (квартали)

Відхилення

1

2

3

3 від 1 року

3 від 2 року

1

Обсяг продукції, тис.грн. ()

2

Середньоспискова чисельність працівників, чол. ()

3

Середньоспискова чисельність робітників, чол.

4

Частка робітників у загальній чисельності персоналу ()

5

Середньорічний виробіток одного робітника, тис.грн./чол.

6

Середня кількість днів відпрацьованих одним робітником ()

7

Середньоденний виробіток одного робітника, грн./чол.

8

Середня тривалість робочого дня, год. ()

9

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн./чол. ()

За результатами таблиці здійснюється розрахунок впливу факторів на результуючий показник (обсяг продукції), для чого використовується факторна модель:

( 7 )

Для розрахунку впливу факторів, перерахованих у моделі, може бути використаний будь-який з методів детермінованого факторного аналізу.

Аналіз оплати праці (п.2.2.5) здійснюється у такій послідовності:

  1. аналіз динаміки та структури (таблиця 9) фонду оплати праці;

  2. факторний аналіз фонду оплати праці;

  3. аналіз співвідношень фонду оплати праці та продуктивності праці на основі графічного представлення їх динаміки та розрахунку коефіцієнта випередження;

  4. аналіз ефективності оплати праці.

Для аналізу динаміки та структури фонду оплати праці працівників підприємства користуються традиційними статистичними способами розрахунку, результати яких зручніше відображати в табличній формі (таблиці 8 і 9)

Таблиця 8

Динаміка фонду оплати праці на підприємстві

№ п/п

Показники

Розрахункова формула

Роки (квартали)

1

2

3

1

Фонд оплати праці працівників, тис.грн.

-

(з форми 1-ПВ або 2-ПВ)

2

Абсолютне відхилення:

- базове

- ланцюгове

-

-

3

Темп зростання ():

- базовий

- ланцюговий

-

-

4

Темп приросту:

- базовий

- ланцюговий

-

-

5

Середньорічний темп зростання

Таблиця 9

Структура фонду оплати праці на підприємстві

Показники

Роки (квартали)

1

2

3

тис.

грн.

%

тис.

грн.

%

тис.

грн.

%

Фонд оплати праці працівників підприємства, всього,

- в т.ч. виробничий персонал:

- з них:

- робітники

- службовці

- спеціалісти

- керівники

- невиробничий персонал

Після висновків про тенденції зміни обсягів та структури фонду оплати праці на підприємстві виконується аналіз впливу факторів на його зміну у 3-му періоді порівняно з другим на основі моделі:

, ( 8 )

де - середньоспискова чисельність працівників;

- середня заробітна плата одного працівника підприємства.

Після виявлення можливих резервів зменшення фонду оплати праці досліджується доцільність їх використання на основі розрахунків коефіцієнта випередження темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної плати. У випадку, якщо коефіцієнт випередження становить 1,0 або більше, застосовувати заходи щодо зменшення існуючого фонду оплати праці недоцільно. Необхідні розрахунки зручніше виконувати в таблиці:

Таблиця 10

Співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати персоналу підприємства

№ п/п

Назва показника

Одиниці виміру

Роки (квартали)

1

2

3

1

Продуктивність праці одного працівника

тис.грн.

2

Середня заробітна плата одного працівника

тис.грн.

3

Темп зростання продуктивності праці

-

4

Темп зростання середньої заробітної плати

-

5

Коефіцієнт випередження

-

Коефіцієнт випередження розраховується за формулою:

( 9 )

Виявлені розрахунковим шляхом закономірності зміни показників відображаються також і графічно – на одному рисунку наводяться графіки зміни продуктивності праці та середньої заробітної плати персоналу.

Завершальним етапом аналізу оплати праці на підприємстві є аналіз ефективності оплати праці, що здійснюється за допомогою формул 10 і 11:

( 10 )

( 11 )

де - ефективність оплати праці, грн./грн.;

- зарплатоємність продукції, грн./грн.

Економічний зміст показника ефективності оплати праці полягає в тому, що він показує величину вартісного обсягу товарної продукції, що припадає на кожну гривню, витрачену на оплату праці персоналу підприємства. Показник зарплатоємності – навпаки, показує яка величина витрат на оплату праці використана на виготовлення кожної гривні товарної продукції.

Розрахунки цих показників зручніше виконувати в таблиці:

Таблиця 11

Показники ефективності оплати праці на підприємстві

№ п/п

Показники

Роки (квартали)

Відхилення

1

2

3

3 від 1 року

3 від 2 року

1

Обсяг продукції, тис.грн. ()

2

Фонд оплати праці працівників підприємства, тис.грн. ()

3

Ефективність оплати праці, грн./грн. ()

4

Зарплатоємність продукції, грн./грн. ()

Висновки про динаміку показників ефективності оплати праці та зарплатоємності продукції підтверджують також графічно.

Параграф 2.3. ”Аналіз основних фондів підприємства” виконують у такій послідовності: 1) аналіз забезпеченості підприємства основними фондами (п. 2.3.1); 2) аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві (п. 2.3.2).

Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами (п. 2.3.1) виконується на основі дослідження їх складу і структури, а також показників стану та руху.

Склад та структуру основних фондів аналізують на основі змін структурних співвідношень між окремими групами основних фондів. Розрахунки наводяться в таблиці:

Таблиця 12

Структура основних фондів підприємства

Групи основних фондів

Роки (квартали)

1

2

3

тис.

грн.

%

тис.

грн.

%

тис.

грн.

%

1) Виробничі основні фонди, всього,

- в т.ч.:

- будівлі

- споруди

- передавальні пристрої

- машини і обладнання

- транспортні засоби

- прилади та інструменти,

інші основні засоби;

2) Невиробничі основні фонди

Всього основних фондів

В коментарі до таблиці особливу увагу приділяють змінам вартості та частки виробничих основних фондів, особливо тих їх складових, що належать до активної частини, а також роблять висновки про вплив таких змін на майбутні виробничі потужності підприємства.

Показники стану та руху основних фондів підприємства розраховуються в таблиці:

Таблиця 13

Показники стану та руху основних фондів

№ п/п

Показники

Роки (квартали)

Відхилення

1

2

3

3 від 1 року

3 від 2 року

1

Вартість основних фондів на початок звітного періоду, тис.грн.

2

Вартість основних фондів на кінець звітного періоду, тис.грн.

3

Надійшло основних фондів, тис.грн.

4

Вибуло основних фондів, тис.грн.

5

Знос основних фондів, тис.грн.

6

Коефіцієнт надходження (3/2)

7

Коефіцієнт вибуття (4/1)

8

Коефіцієнт зносу (5/1)

9

Коефіцієнт придатності ( )

Аналіз динаміки розрахованих показників має на меті формування висновків про сучасний стан забезпеченості підприємства основними фондами, тенденції їх зміни, а також вплив на зміну виробничого потенціалу.

Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві (п. 2.3.2) здійснюється на основі розрахунків основних показників ефективності використання основних фондів:

1) Фондовіддача: , ( 12 )

де Q – обсяг товарної продукції;

– середньорічна вартість виробничих основних фондів основного виду діяльності.

Фондовіддача є основним показником ефективності використання основних фондів; вона показує, який обсяг товарної продукції створено із використанням кожної гривні вартості основних фондів.

2) Фондомісткість:

; ( 13 )

цей показник показує вартість основних фондів, які припадають на одну гривню товарної продукції.

3) Фондоозброєність праці:

, ( 14 )

де - середньоспискова чисельність працівників основного виду діяльності.

Фондоозброєність характеризує технічну озброєність праці працівників.

4) Рентабельність основних фондів:

, ( 15)

де - прибуток підприємства.

Наведені показники ефективності використання основних фондів розраховуються в таблиці:

Таблиця 14

Показники ефективності використання основних фондів підприємства

№ п/п

Показники

Роки (квартали)

Відхилення

1

2

3

3 від 1 року

3 від 2 року

1

Обсяг товарної продукції, тис.грн. ()

2

Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн. ()

3

Середньоспискова чисельність працівників основного виду діяльності, чол. ()

4

Прибуток підприємства, тис.грн. ()

5

Фондовіддача, грн./грн. ()

6

Фондомісткість, грн./грн. ()

7

Фондоозброєність праці, грн./чол. ()

8

Рентабельність основних фондів, % ()

Завершується аналіз основних фондів підприємства розрахунком впливу забезпеченості і ефективності використання основних фондів на виконання виробничої програми підприємства. Для цього використовується факторна модель:

( 16)

Розрахунок впливу факторів може здійснюватись будь-яким методом детермінованого факторного аналізу, оскільки дана модель є мультиплікативною.

2.4. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства фактично являє собою деталізований аналіз одного з елементів витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг) – матеріальних витрат. Даний етап аналізу виконується у тій послідовності, що передбачена змістом.

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами (п.2.4.1) полягає у здійсненні структурно-динамічного аналізу вартості витрачених матеріалів на підприємстві. Вихідні дані для розрахунку вибираються з форми статистичної звітності № 5-С, а також внутрішніх звітних матеріалах підприємства, зокрема калькуляцій, бухгалтерських реєстрах.

Аналіз динаміки структури матеріальних витрат виконується на основі показників, розрахованих у таблиці:

Таблиця 15

Структура вартості витрачених матеріалів на підприємстві

№ п/п

Вид матеріалів

Роки (квартали)

Відхилення у структурі, %

1

2

3

3 від 1 року

3 від 2 року

тис.

грн.

%

тис.

грн.

%

тис.

грн.

%

1

...

Вартість витрачених матеріалів, всього

Аналіз використання матеріальних ресурсів (п.2.4.2) здійснюється на основі показників матеріалоємності та матеріаловіддачі.

Матеріалоємність продукції є вартісним показником, який відображає рівень матеріальних витрат (без амортизації) на кожну гривню товарної продукції:

, ( 17 )

де – вартість витрачених матеріалів.

Матеріаловіддача є оберненим показником до матеріалоємності і характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів. Розраховується за формулою :

( 18 )

Розрахунки здійснюються в таблиці:

Таблиця 16

Показники використання матеріальних ресурсів на підприємстві

№ п/п

Показники

Роки (квартали)

Відхилення

1

2

3

3 від 1 року

3 від 2 року

1

Обсяг товарної продукції, тис.грн. ()

2

Вартість витрачених матеріалів, тис.грн. ()

3

Матеріалоємність продукції, грн./грн. ()

4

Матеріаловіддача, грн./грн. ()

Після коментарів стосовно змін ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві виконується факторний аналіз впливу забезпеченості і ефективності використання матеріалів на обсяг товарної продукції за моделлю:

( 19 )

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]