Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
102-64.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
511.49 Кб
Скачать

3.2.2. Зміст курсової роботи

Структурні елементи курсової роботи повинні містити певні обов’язкові положення.

Зокрема, у вступі обґрунтовується актуальність та необхідність аналітичної роботи на підприємстві, дається коротка характеристика об’єкта дослідження (підприємства), вказується предмет дослідження (господарська діяльність підприємства), мета та завдання курсової роботи, методи, що були застосовані під час аналітичного дослідження результатів господарської діяльності підприємства.

У першому розділі „Характеристика підприємства та його ринкового середовища” коротко характеризується об’єкт дослідження – підприємство (організація, установа), при цьому вказуються основні його реквізити (найменування, місцезнаходження, час створення, форма власності), належність до певної галузі або виду економічної діяльності, основні напрями виробничо-господарської діяльності. Наводяться та аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності підприємства (таблиця 2), а також коротко характеризуються ринкові можливості підприємства. Таку характеристику краще здійснювати на засадах SWOT-аналізу, але вона може також бути здійснена в довільній формі. При цьому важливо особливу увагу зосередити на аналізі напрямків та засобів реалізації маркетингової політики підприємства, дати орієнтовну оцінку ємності ринку та частки на ньому досліджуваного підприємства, динаміки попиту на продукцію (послуги, роботи), подальших можливостей підприємства порівняно з конкурентами.

Таблиця 2

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

№ п/п

Назва показника

Одиниці виміру

Роки (квартали)

1

2

3

1

Обсяг реалізованої продукції, Q

тис.грн.

2

Середньоспискова чисельність працюючих,

- в т.ч. робітників,

чол.

чол.

3

Продуктивність праці

- одного працівника,

- одного робітника,

тис.грн.

тис.грн.

4

Середньорічна вартість основних засобів

тис.грн.

5

Середньорічний залишок оборотних коштів

тис.грн.

6

Собівартість товарної продукції

тис.грн.

7

Витрати на одну гривню товарної продукції

грн.

8

Прибуток від звичайної діяльності

тис. грн.

9

Рентабельність товарної продукції

%

Другий розділ „Аналіз господарської діяльності підприємства” має розгорнуту структуру і є найскладнішим етапом виконання курсової роботи. Основна увага в ньому приділяється управлінському аналізу діяльності підприємства, особливо аналізу трудових ресурсів підприємства, що зумовлено специфікою спеціальності. В аналітичних дослідженнях ресурсів підприємства та результатів його господарської діяльності варто керуватись методичними рекомендаціями, наведеними нижче (див п.3.2.3.).

Третій розділ „Пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємства” ґрунтується на попередньо здійснених розрахунках ефективності використання ресурсів підприємства, резервів покращення господарської діяльності підприємства, повинен містити конкретні пропозиції щодо використання виявлених резервів з обґрунтуванням ефекту від впровадження пропонованих заходів.

У висновках аналізується досягнення мети виконання курсової роботи, наводяться результати здійсненого дослідження ефективності господарської діяльності підприємства. Особливе значення при цьому надається конкретизації резервів покращення ефективності підприємницької діяльності з уточненням ефекту від їх використання, а також можливості практичного втілення наведених пропозицій.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]