Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Философия( методичка).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
280.58 Кб
Скачать

Матеріали модульної контрольної роботи з курсу “Філософія”.

 1. Коло теоретичних питань до мкр:

 2. Предмет філософії та його проблематичність.

 3. Специфіка та особливості філософського знання. Відмінність філософії від науки, філософії від релігії та філософії від релігії?

 4. Поняття культури мислення і роль філософії в її формуванні.

 5. Яким чином філософія входить у структуру життєдіяльності кожної людини?

 6. Визначення філософії в якості мудрої науки за Аристотелем.

 7. Позначте відмінність між філософією й філософствуванням.

 8. Якого роду питання складають коло світоглядних питань?

 9. З чого починається філософія? На якому ґрунті зростає недовіра до філософії?

 10. Про ставлення до філософії буденної свідомості, зорового глузду.

 11. Філософія в контексті лінгвістичної компетентності студента.

 12. Розсудок і розум як способи мисленнєвої діяльності людини.

 13. Про абстрактне й конкретне в мисленні. Що означає мислити?

 14. Світогляд, коло світоглядних питань, роль філософії у формуванні світоглядної культури індивіда.

 15. Історичні типи формування світоглядних орієнтацій.

 16. Феномен світоглядної кризи й роль філософії у її здоланні.

 17. О.Кульчицький. Світовідчуття українства.

 18. Філософський смисл і соціокультурний зміст проблеми буття.

 19. Феномен долі в контексті ситуації людини.

 20. Історичні парадигми осмислення буття: буття як космос, буття як телос, буття як субстанція.

 21. Класична і посткласична стратегія філософствування про буття.

 22. Альтернатива "буття-небуття" у системі відношень життя людини.

 23. Екзистенціалістська версія буття й тема "відповідальності за буття".

 24. Простір і час як форми присутності людини у бутті.

 25. Полемічність питання про свободу. Свобода й свавілля.

 26. Августин і модуси часу, час як межа покладання смислу життя.

 27. Буття і проблема самореалізації людини.

 28. Час як вічність і як минущість. Феномен часу й проблема безсмертя.

 29. Свідомість як предмет міждисциплінарного аналізу.

 30. Структура свідомості. Функції свідомості.

 31. Форми опредметення свідомості. Свідомість і мова.

 32. Феномен несвідомого. Проблема архетипів колективного несвідомого.

 33. Ідеальне як форма функціонування свідомості. Механізм "породження" ідеального.

 34. Свідомість і самосвідомість.

35.Що означає бути свідомим?

36.Суспільна та індивідуальна свідомість: механізм взаємодії. Форми суспільної свідомості. Утопічне та ідеал. Ідоли та ідеали.

37.Феномен "заляканої свідомості" та соціокультурні передумови її наявності.

38.Що відбивають ідеали? Як нам даються ідеали? Як можна "розпредметити" ідеал?

39.Пізнання як предмет освоєння світу людиною.

40.Методи та форми наукового пізнання.

41.Гносеологічні функції мови.

42.Істина як процес. Види істини та її критерій.

43.Антропологічний поворот у сучасному філософствуванні і потреба нового світоглядного узагальнення знань про людину.

44.Відмінність класичного і посткласичного філософствування про людину.

45.М. Шелер: основні ідеї філософської антропології.

46.Відмінність «сутності» та «існування людини».

47.Діяльність як спосіб існування людини.

48.Індивідуалізм чи колективізм? М. Бубер про розв’язання історичної дилеми.

49.Духовне і матеріальне виробництво: основні тенденції структурних домінант суспільного виробництва.

50.Нові контексти ідентифікації проблеми духовного в сучасній культурі.

51.Ідея історії, механізми і парадокси її самозмінення.

52.Проблема цінності історії, її меж та засадничих структур.

53.Проблема рушійних сил історії. Хто “робить” історію?

54.Ф. Ніцше – “Про користь і шкоду історії для життя”.

55.“Кінець історії” чи метаісторія?

56.Розуміння процесу глобалізації в сучасних науках. Філософське осмислення глобалізації.

57.Періодизація глобалізації та теоретичні підходи до її вивчення.

58.Характеристика глобалізації. Позитивні та негативні наслідки глобалізації.

59.Україна в контексті соціокультурних змін та можливостей.