Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_к_пр_раб_Митн__операц_нова_ред_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Митні операції» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»)/ Укл. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А. – Харків: ХНАМГ, 2011.– 49 с.

Автори: Вакуленко К.Є., Соколова Н.А.

Редактор:

План 2011, поз ________

_________________________________________________________________

Підп. до друку _____ Формат 60х84 1 /16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 2,7 Обл.-вид. арк.

Замовл №______ Тираж _100_ прим. Ціна договірна

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12 Сектор оперативної поліграфії іоц хнамг

61002, Харків, вул. Революції, 12

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.