Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Савченко Л. Г._Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу

.pdf
Скачиваний:
172
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.19 Mб
Скачать

усп

 

471

 

уст

успеваемость класса успішність

 

 

усталость материалов утома мате-

 

класу

 

 

 

 

 

ріалів

успевать на поезд устигати на поїзд

 

 

усталые руки утомлені руки, рук;

успевающие ученики учні, які всти-

 

 

 

руками

гають

 

 

 

 

усталый голос стомлений голос,

успение патриарха смерть патрі-

 

 

 

; -ом

арха

 

 

 

 

устами младенца вустами дитини

Успение Пресвятой Богородицы

 

 

устанавливать дипломатические

Успіння Пресвятої Богородиці

 

 

 

отношения налагоджувати

успехом пользоваться успіх мати

 

 

 

дипломатичні відносини

успешный проект успішний

 

 

устанавливать истину з’ясовувати

проект, ; -ом

 

 

 

істину

успокаивать боль тамувати біль

 

 

устанавливать контакт установлю-

успокаивать нервы заспокоювати

 

 

 

вати контакт

нерви

 

 

 

 

устанавливать личность з’ясовувати

успокоительные капли заспокійливі

 

 

 

особу

краплі, -пель; -плями

 

 

устанавливать мебель розміщува-

усредненные оценки усереднені

 

 

 

ти меблі

оцінки, -нок; -ами

 

 

устанавливать опеку установлюва-

усредненные требования усереднені

 

 

 

ти опіку

вимоги, -ог; -ами

 

 

устанавливать порядок запроваджу-

усредненный тип жилого дома усе-

 

 

 

вати порядок

реднений тип житлового будинку

 

 

устанавливать правила запроваджу-

усреднять результаты усереднюва-

 

 

 

вати правила

ти результати

 

 

 

 

устанавливать связь с резидентом

уссурийский тигр уссурійський

 

 

 

налагоджувати зв’язок із рези-

тигр, ; -ом

 

 

 

 

 

дентом

устав кириллический устав кири-

 

 

устанавливать связь со спутником

личний

 

 

 

 

 

установлювати зв’язок із супут-

устав предприятия статут підпри-

 

 

 

ником

ємства

 

 

 

 

устанавливать тариф запроваджу-

уставать от напряжения стомлюва-

 

 

 

вати тариф

тися від напруження

 

 

устанавливать телефон ставити

уставать с дороги стомлюватися

 

 

 

телефон

з дороги

 

 

 

 

установившиеся цены усталені

уставлять стол посудой заставляти

 

 

 

ціни, цін; цінами

стіл посудом

 

 

 

 

установившийся распорядок устале-

уставляться в книгу утуплюватися

 

 

 

ний розпорядок, -дку; -дком

в книгу

 

 

 

 

установка антенны установлення

уставное положение статутне поло-

 

 

 

антени

ження, ; -ям

 

 

установка заводская установка

уставный капитал статутний капі-

 

 

 

заводська

тал, ; -ом

 

 

 

 

установка идеологическая настано-

уставный фонд статутний фонд,

 

 

 

ва ідеологічна

; -ом

 

 

 

 

установленный порядок заведений

устали не знать втоми не знати

 

 

 

лад, ; -ом

усталостная трещина утомна

 

 

установленный срок установлений

тріщина, ;

-ою

 

 

 

термін, ; -ом

уст

 

472

 

уст

установочный диск установлюваль-

 

устраивать концерт улаштовувати

 

ний диск, ; -ом

 

 

концерт

 

устаревать морально старіти

 

устраивать наилучшим образом ула-

морально

 

 

штовувати якнайкраще

устарелые взгляды застарілі погля-

 

устраивать овации улаштовувати

ди, -ів; -ами

 

 

овації

 

устарелые модели застарілі моделі,

 

устраивать свадьбу справляти

-ей; -ями

 

 

весілля

 

устарелые обычаи застарілі звичаї,

 

устраивать скандал учиняти скандал

-їв; -ями

 

устраивать сцену улаштовувати

устилать пол коврами вистилати

 

 

сцену

 

підлогу килимами

 

устраиваться на службу улаштову-

устная речь усне мовлення, ; -ям

 

 

ватися на службу

 

устное заявление усна заява, ; -ою

 

устранять недоделки

усувати

устный экзамен усний іспит, ; -ом

 

 

недоробки

 

устои государства підвалини

 

устранять недостатки

усувати

держави

 

 

недоліки

 

устойчивая валюта стійка валюта,

 

устранять опасность усувати небезпеку

; -ою

 

устранять от должности звільняти

устойчивая опора стійка опора, ; -ою

 

 

з посади

 

устойчивая погода стала погода,

 

устранять от расследования усувати

; -ою

 

 

від слідства

 

устойчивое выражение сталий

 

устранять ошибки виправляти

вислів, -лову; -ловом

 

 

помилки

 

устойчивое равновесие стійка

 

устранять преграды переборювати

рівновага, ; -ою

 

 

перешкоди

 

устойчивые взгляды сталі погляди,

 

устранять физически ліквідовувати

-ів; -ами

 

устраняться от дел відходити від

устойчивые сорта пшеницы стійкі

 

 

справ

 

сорти пшениці

 

устраняться от руководства відсто-

устойчивые убеждения сталі пере-

 

 

ронятися від керівництва

конання, -ань; -ями

 

устрашать врагов страхати ворогів

устойчивые урожаи ржи сталі

 

устрашающая перспектива жахлива

урожаї жита

 

 

перспектива, ; -ою

устойчивый характер сталий харак-

 

устрашающий вид страхітливий

тер, ; -ом

 

 

вигляд, ; -ом

 

устраивать базар зчиняти ґвалт

 

устремленность к цели спрямова-

устраивать бенефис улаштовувати

 

 

ність до мети

 

бенефіс

 

устремлять взгляд спрямовувати

устраивать брак улаштовувати шлюб

 

 

погляд

 

устраивать головомойку давати

 

устремлять внимание зосереджува-

прочуханки

 

 

ти увагу

 

устраивать дела свои упорядкову-

 

устремляться вперед пориватися

вати справи свої

 

 

вперед

 

устраивать дела чужие улаштовува-

 

устремляться домой прямувати

ти справи чужі

 

 

додому

 

устраивать детскую площадку

 

устремляться мысленно тягнутися

обладнувати­ дитячий майданчик

 

 

подумки

 

уст

473

утв

устремляться на приступ кидатися на приступ

устремляться на север направлятися на північ

устрица съедобная устриця їстівна устройство машины будова машини устройство ночлега улаштування

ночівлі

устройство общественное устрій суспільний

устройство хитрое пристрій хитрий уступ скалы уступ скелі

уступать в комфортабельности

поступатися­ комфортабельністю уступать в споре поступатися у су-

перечці

уступать за сто рублей віддавати за сто рублів

уступать игрокам сборной поступатися перед гравцями збірної уступать место поступатися місцем уступать очередь поступатися чергою

уступать пальму первенства віддавати пальму першості

уступать половину дома відступати половину будинку

уступать просьбе задовольняти прохання

уступать требованиям задовольняти вимоги

уступительное придаточное предло­ жение допустове підрядне речення, ; -ям

уступительный союз допустовий сполучник, ; -ом

уступка имущества відступлення майна

уступка неожиданная поступка неочікувана

уступка патента відступлення патенту

уступка силе поступка перед силою

уступчатая возвышенность уступчаста височина, ; -ою

уступчивый характер поступливий характер, ; -ом

устье печи челюсті печі

устье реки гирло ріки

усугублять вину збільшувати провину

усугублять опасность посилювати небезпеку

усугубляющие вину обстоятельства

обставини,­ які збільшують провину

усушка древесины усихання деревини

усушка пятипроцентная усушка п’ятивідсоткова

усы виноградные вусики виноградні усы отращивать вуса відпускати

усыновлять ребенка усиновляти дитину

усыпать дорогу песком посипати дорогу піском

усыпать лепестками роз укривати пелюстками троянд

усыплять больного перед операцией

присипляти хворого перед операцією

утаивать недостачу приховувати нестачу

утаскивать в нору затягати у нору утаскивать кошелек цупити гама-

нець

утварь глиняная посуд глиняний утварь домашняя начиння хатнє утварь кухонная начиння кухонне утвердительное предложение ствер-

джувальне речення, ; -ям

утвердительный ответ позитивна відповідь, ; -ддю

утверждать в должности затверджувати на посаді

утверждать в правах наследования

затверджувати у правах спадкування

утверждать договор затверджувати договір

утверждать к исполнению затверджувати до виконання

утверждать план работы затверджувати план роботи

утверждать правоту стверджувати правоту

утверждать принципы деятельности­

установлювати принципи діяльності

утв

 

474

 

утр

утверждаться в намерении укріпля-

 

утка домашняя качка свійська

 

тися в намірі

 

утконос голодный качкодзьоб

утверждаться во мнении укріпляти-

 

 

голодний

 

ся в думці

 

утлая изба старезна хата, ; -ою

утверждение отчета затвердження

 

утлые доски трухляві дошки, -щок;

звіту

 

 

-ами

 

утверждения неубедительные твер-

 

утлый челн вутлий човен, човна;

дження непереконливі

 

 

човном

 

утекать быстро витікати швидко

 

утолщать слой потовщувати шар

утекающая вдаль река ріка, що

 

утолщение на ветке стовщення на

тече вдалину

 

 

гілці

 

утекающая информация інформа-

 

утолять боль угамовувати біль

ція, що просочується

 

утолять жажду утамовувати спрагу

утекающее время час, що спливає

 

утолять любопытство задовольняти

утенок пушистый каченя пухнасте

 

 

цікавість

 

утеплитель поролоновый утеплювач

 

утомление почвы виснаження

поролоновий

 

 

ґрунту

 

утеплять помещение утеплювати

 

утомление чувствовать утому

приміщення

 

 

відчувати

 

утеря документов втрата документів

 

утомленный вид стомлений вигляд,

утес высокий скеля висока

 

 

; -ом

 

утеснение меньшинств пригноблен-

 

утомляемость металла утомлюва-

ня меншин

 

 

ність металу

утеснениям подвергаться утисків

 

утомляемость повышенная стомлю-

зазнавати

 

 

ваність підвищена

утечка газа витік газу

 

утомляющая работа стомлива

утечка зерна втрата зерна

 

 

робота, ; -ою

утечка информации витік інформації

 

утончать слой стоншувати шар

утечка умов відплив інтелекту

 

утонченный вкус витончений смак,

утешать в горе розраджувати

 

 

; -ом

 

у горі

 

утопать в роскоши купатися

утешать ребенка забавляти дитину

 

 

у розкошах

 

утешительный приз утішний приз,

 

утопать в слезах потопати у сльозах

; -ом

 

утопать в цветах потопати у квітах

утилизация бумаги утилізація паперу

 

утопающий в зелени город місто,

утилизация отходов производства

 

 

що тоне в зелені

утилізація відходів виробництва

 

утопающий спасенный потопель-

утильсырье перерабатывать утиль-

 

 

ник врятований

сировину переробляти

 

утопленник всплывший утопленик,

утиная походка качина хода, ; -ою

 

 

що сплив

 

утирать нос витирати носа

 

уточнение данных уточнення даних

утихающая боль біль, що вщухає

 

уточнять адрес уточнювати адресу

утихающие спорщики сперечальни-

 

утрата навыков утрачання

ки, які вгамовуються

 

 

навичок

 

утихающий ветер вітер, що стихає

 

утрата непоправимая утрата

утихающий шум шум, що затихає

 

 

непоправна

 

утка больничная сечоприймач, ; -ем

 

утраченные иллюзии втрачені

утка газетная плітка газетна

 

 

ілюзії, -ій;

-ями

утр

475

ухо

утрачивать надежду утрачати надію утренник детский ранок дитячий утренняя гимнастика ранкова

гімнастика, ; -ою

утренняя заря світанок, -нку; -нком утренняя звезда зірниця, ; -ею утрировать проблему перебільшува-

ти проблему утро доброе! ранку доброго!

утро погожее ранок ясний

утром приезжать уранці приїжджати

утром ранним выходить рановранці виходити

утруждать просьбами турбувати проханнями

утрясать вопрос залагоджувати питання

утрясать зерно утрушувати зерно

утыкаться лицом в подушку утикатись обличчям у подушку

утюг электрический праска електрична

утюжить дорогу утюжити дорогу

утюжить костюм прасувати костюм

утяжелять конструкцию обважнювати конструкцію

утятина тушеная качатина тушкована

утятница чугунная качатниця чавунна

уха наваристая юшка навариста ухабистая дорога вибоїста дорога,

; -ою

ухажер усатый залицяльниквусань, -а -я; -ом-ем

ухаживать за больным доглядати хворого

ухаживать за девушкой залицятися до дівчини

ухаживать за цветами доглядати квіти

ухарский свист молодецький посвист, ; -ом

ухарь какой! зух який!

ухват удобный рогач зручний ухватка молодецкая манера моло-

децька

ухватывать за хвост хапати за хвіст

ухватывать мысль ловити думку

ухватываться за предложение

чіплятися за пропозицію

ухватываться обеими руками хапатися обіруч

ухищрения разные хитрощі різні ухищряться обманывать умудряти-

ся обдурювати ухмылка глупая усмішка дурнувата

ухмыляться хитро усміхатися лукаво

ухо держать востро бути обережним уховертка быстрая щипавка прудка уход за больным догляд хворого уход за посевами догляд посівів уход корабля в море відплиття

корабля в море уход на пенсию вихід на пенсію

уход с должности залишення посади

уходить в глубь веков сягати в глибину віків

уходить в горы іти в гори уходить в отставку виходити

у відставку уходить в себя заглиблюватися в себе

уходить восвояси іти геть уходить далеко в лес заходити

далеко в ліс

уходить из дому іти з дому уходить из жизни іти з життя уходить из-под ног хитатися під

ногами

уходить корнями сягати корінням уходить на покой виходити

на спочинок

уходить не солоно хлебавши іти вхопивши шилом патоки

уходить от ответственности уникати відповідальності

уходить от погони тікати від переслідування

уходить прочь іти геть уходить с головой в работу занурю-

ватися в роботу

уходить с работы іти з роботи уходить со двора іти з двору уходящая в песок вода вода, що

всотується в пісок

ухо

 

476

 

уче

уходящий в землю дом будинок,

 

 

учащийся восьмого класса учень

 

 

що загрузає в землю

 

 

 

восьмого класу

ухудшение качества погіршання

 

 

учащийся высшего учебного заведе-

якості

 

 

 

ния студент вищого навчально-

уцелевший во время налета уцілі-

 

 

 

го закладу

лий під час нальоту

 

 

учащийся на втором курсе внук

уцененные товары уцінені товари,

 

 

 

онук, що навчається на друго-

-ів; -ами

 

 

 

му курсі

уценивать товар знижувати ціну на

 

 

учеба в техникуме навчання у тех-

товар

 

 

 

нікумі

участвовать в дискуссии брати

 

 

учебная машина навчальна маши-

участь у дискусії

 

 

 

на, ; -ою

участвовать в соревновании брати

 

 

учебная часть навчальна частина,

участь у змаганні

 

 

 

; -ою

участие в деле участь у справі

 

 

учебник по физике підручник

участие непосредственное участь

 

 

 

із фізики

безпосередня

 

 

учебное заведение навчальний

участие принимать участь брати

 

 

 

заклад, ; -ом

участие проявлять співчувати

 

 

учебное пособие навчальний посіб-

участковая избирательная комис-

 

 

 

ник, ; -ом

сия дільнична виборча комісія,

 

 

учебное судно навчальне судно, ; -ом

; -єю

 

 

учебные помещения навчальні при-

участковое хозяйство ділянкове

 

 

 

міщення, -ень; -ями

господарство, ; -ом

 

 

учебный год навчальний рік, року;

участковый врач дільничний лікар,

 

 

 

роком

; -ем

 

 

учебный план навчальний план,

участковый милиционер дільнич-

 

 

 

; -ом

ний міліціонер, ; -ом

 

 

учебный полигон навчальний полі-

участковый уполномоченный діль-

 

 

 

гон, ; -ом

ничний уповноважений, -ого; -им

 

 

ученая степень науковий ступінь,

участливый слушатель співчутли-

 

 

 

-пеня; -пенем

вий слухач, ; -ем

 

 

учение о морали учення про

участок земли ділянка землі

 

 

 

мораль

участок избирательный дільниця

 

 

ученица начальной школы учениця

виборча

 

 

 

початкової школи

участок полицейский участок полі-

 

 

ученическая тетрадь учнівський

цейський

 

 

 

зошит, ; -ом

участок работы ділянка роботи

 

 

учения полевые навчання польові

участок садовый ділянка садова

 

 

ученое общество наукове товари-

участок фронта дільниця фронту

 

 

 

ство, ; -ом

участь горькая доля лиха

 

 

ученый муж учений муж, ; -ем

учащать темп пришвидшувати темп

 

 

ученый перспективный науковець

учащаться по ночам частішати

 

 

 

перспективний

вночі

 

 

ученый секретарь учений секретар,

учащаяся молодежь учнівська мо-

 

 

 

; -ем

лодь, ; -ддю

 

 

ученый совет учена рада, ; -ою

учащенный пульс пришвидшений

 

 

учет бухгалтерский облік бухгал-

пульс, ; -ом

 

 

 

терський

уче

 

477

 

уще

учет всех обстоятельств урахування

 

учредитель организации засновник

 

усіх обставин

 

 

організації

 

учет товаров облік товарів

 

учредительное собрание установчі

учетная единица облікова одини-

 

 

збори, -ів; -ами

 

ця, ; -ею

 

учредительские документы заснов­

учетная карточка облікова картка,

 

 

ницькі документи, -ів; -ами

; -ою

 

учредительский пай засновницький

учетный вексель обліковий век-

 

 

пай, ; -єм

 

сель, ; -ем

 

учредительский совет засновниць-

учетный процент обліковий відсо-

 

 

ка рада, ; -ою

 

ток, -тка; -тком

 

учредительский фонд засновниць-

училище артиллерийское училище

 

 

кий фонд, ; -ом

 

артилерійське

 

учреждать акционерное

общество

учинять дебош зчиняти бешкет

 

 

засно­вувати акціонерне товариство

учительство районное учителі

 

учреждать контроль установлювати

районні

 

 

контроль

 

учительством заниматься учителю-

 

учреждать попечительство установ-

вати

 

 

лювати опікунство

 

учитывать вексель обліковувати

 

учреждать порядок запроваджува-

вексель

 

 

ти порядок

 

учитывать все «за» и «против» ура-

 

учреждение фонда заснування фонду

ховувати всі «за» і «проти»

 

учреждения гражданские установи

учитывать обстоятельства зважати

 

 

цивільні

 

на обставини

 

учтивость старомодная ґречність

учитывать товары на складе обра-

 

 

старосвітська

 

ховувати товари на складі

 

учтивый поклон чемний уклін,

учитывать трудности зважати на

 

 

уклону; уклоном

 

труднощі

 

ушами хлопать вухами хляпати

учить детей навчати дітей

 

ушанка теплая вушанка тепла

учить иностранные языки вивчати

 

ушастый еж вухатий їжак, ; -ом

іноземні мови

 

ушат воды цебер води

 

учить правилам поведения навчати

 

ушиб мягких тканей удар м’яких

правил поведінки

 

 

тканин

 

учить правильному произношению

 

ушиб прогревать забите місце гріти

навчати правильної вимови

 

ушибаться о дверь забиватися об

учить стихотворение учити вірш

 

 

двері

 

учить уму-разуму наставляти на

 

ушки на макушке пильний

розум

 

ушко игольное вушко голки

учить уроки учити уроки

 

ушная раковина вушна раковина,

учиться в университете навчатися

 

 

; -ою

 

в університеті

 

ущелье глубокое ущелина глибока

учиться делопроизводству навчати-

 

ущемление в правах обмеження

ся діловодства

 

 

прав

 

учиться музыке навчатися музики

 

ущемление нерва защемлення

учиться на инженера учитися на

 

 

нерва

 

інженера

 

ущемлять интересы зачіпати

учиться рисованию навчатися

 

 

інтереси

 

малювання

 

ущемлять палец защемляти палець

уще

 

478

 

уяс

ущемлять права зачіпати права

 

 

уют домашний затишок домашній

 

 

ущемлять самолюбие уражати

 

 

уютная квартира затишна кварти-

самолюбство

 

 

 

ра, ; -ою

ущерб здоровью шкода здоров’ю

 

 

уютная комната затишна кімната,

ущерб имущественный збитки

 

 

 

; -ою

майнові

 

 

уязвимая крепость приступна для

ущерб материальный збитки мате-

 

 

 

нападів фортеця

ріальні

 

 

уязвимое место уразливе місце,

ущерб причинять шкоди завдавати

 

 

 

; -ем

ущербленное самолюбие уражене

 

 

уязвленное самолюбие уражене

самолюбство, ; -ом

 

 

 

самолюбство, ; -ом

ущербная луна щербатий місяць,

 

 

уязвлять собеседника допікати

; -ем

 

 

 

співрозмовникові

ущербное мироощущение недостат-

 

 

уяснять позицию з’ясовувати

нє світовідчуття, ; -ям

 

 

 

позицію

ущербные силы занепалі сили, сил;

 

 

уяснять положение усвідомлювати

силами

 

 

 

становище

ущербный умом неповноцінний

 

 

уяснять суть дела усвідомлювати

розумом

 

 

 

суть справи

фаб

479

фиг

Ф

фабричные изделия фабричні виро-

фантастическое произведение

би, -ів; -ами

фантастичний твір, твору;

факсимиле подписи факсиміле

твором

підпису

фармацевтическая промышленность

факт бесспорный факт безперечний

фармацевтична промисловість,

факт налицо! ось вам факт!

-ості; -істю

факт неопровержимый факт

фартук с карманами фартух із ки-

неспростовний

шенями

факт совершившийся факт доко-

фарфоровый сервиз порцеляновий

наний

сервіз, ; -ом

фактическая ошибка фактична

фаршировка продуктов фарширу-

помилка, ; -ою

вання продуктів

фактические данные фактичні

фасовать крупу фасувати крупу

дані, -их; -ими

фасоль в томате квасоля у томаті

фактическое положение дел фак-

фатальное стечение обстоятельств

тичний стан справ

фатальний збіг обставин

фактичное изложение фактичний

фатальные последствия фатальні

виклад, ; -ом

наслідки, -ів; -ами

фактор времени чинник часу

фашистский знак фашистський

фактор постоянно действующий

знак, ; -ом

чинник постійний

февральские морозы лютневі моро-

фактор производства фактор

зи, -ів; -ами

виробництва

федеральное собрание федеральні

факты вопиющие факти обурливі

збори, -ів; -ами

факультативные занятия факульта-

федеративная республика федера-

тивні заняття, -ять; -ями

тивна республіка, ; -ою

факультетский вечер факультет-

феерический успех феєричний

ський вечір, вечора; вечором

успіх, ; -ом

фальсифицированные документы

фейерверк в честь праздника феєр-

фальсифіковані документи,

верк на честь свята

-ів; -ами

фельдшерский пункт фельдшер-

фальсифицировать историю фаль-

ський пункт, ; -ом

сифікувати історію

фельетон о взяточничестве фейле-

фамилия отца батькове прізвище,

тон про хабарництво

; -ем

феодальный строй феодальний лад,

фамилия, имя, отчество прізвище,

; -ом

ім’я та по батькові

фермерское хозяйство фермерське

фамильные ценности родинні

господарство, ; -ом

коштовності, -ей; -ями

фиаско терпеть фіаско зазнавати

фанатическая преданность фана-

фиговое дерево смоківниця,

тична відданість, -ості; -істю

; -ею

фиг

480

фон

фиговый листок фіговий листок,

-тка; -тком

фигура стройная постать струнка фигура умолчания фігура умовчання фигура центральная постать цен-

тральна

фигура шахматная фігура шахова фигурально выражаясь фігурально

висловлюючись

фигуральное выражение фігуральний вислів, -лову; -ловом

фигурировать в отчете фігурувати у звіті

фигурное катание фігурне катання,

; -ям

фигурные скобки фігурні дужки,

дужок; дужками

физиологические потребности

фізіологічні­ потреби, -еб; -ами

физический износ оборудования

фізичне спрацювання устаткування

физический труд фізична праця,

; -ею

физическое лицо фізична особа,

; -ою

физкультурный костюм фізкультурний костюм, ; -ом

фиксированный налог фіксований податок, -тку; -тком

фиксировать внимание фіксувати увагу

фиктивный брак фіктивний шлюб,

; -ом

фиктивный вексель фіктивний вексель, ; -ем

фиктивный счет фіктивний рахунок, -нку; -нком

филологическая подготовка філологічна підготовка, ; -ою

философский камень філософський камінь, каменя; каменем

философский трактат філософський трактат, ; -ом

фильтрование воды фільтрування води

фильтрующийся вирус фільтропроникний вірус, ; -ом

финальный матч фінальний матч,

; -ем

финансирование за счет собствен­ ных средств фінансування за рахунок­ власних коштів

финансирование целевое фінансування цільове

финансовая дисциплина фінансова дисципліна, ; -ою

финансовый директор фінансовий директор, ; -ом

финансовый отдел фінансовий відділ, ; -ом

финансовый отчет фінансовий звіт,

; -ом

финиковая пальма фінікова пальма, ; -ою

фиолетовая туча фіолетова хмара,

; -ою

фирменный знак фірмовий знак,

; -ом

фирменный магазин фірмова крамниця, ; -ею

фискальный чек фіскальний чек,

; -ом

фитиль керосиновой лампы ґніт гасової лампи

флагманский корабль флагманський корабель, -бля; -блем

флакон одеколона флакон одеколону фланелевая рубашка фланелева

сорочка, ; -ою

флегматичный характер флегматичний характер, ; -ом

флективные языки флективні мови, мов; мовами

флотский экипаж флотський екіпаж, ; -ем

фокус линзы фокус лінзи фокусировать изображение фокусу-

вати зображення

фокусы выкидывать колінця викидати

фокусы цирковые фокуси циркові фома неверующий хома невірний фонд валютный фонд валютний фонд заработной платы фонд

заробітної плати