Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Савченко Л. Г._Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу

.pdf
Скачиваний:
172
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.19 Mб
Скачать

сол

411

соо

солить огурцы засолювати огірки

солить суп солити суп солнечная радиация сонячна радіа-

ція, ; -єю

солнечная система сонячна система, ; -ою

солнечная сторона осоння, ; -ям солнечное время сонячний час,

; -ом

солнечное затмение сонячне затемнення, ; -ям

солнечное излучение сонячне випромінювання, ; -ям

солнечное сплетение сонячне сплетіння, ; -ям

солнечные ванны сонячні ванни,

ванн; ваннами

солнечный удар сонячний удар, ; -ом

солнце восходящее сонце, що сходить

солнцецвет седой сонцецвіт сивий соловей на ветке соловей на гілці

солодка гола солодець голий

соломенная вдова солом’яна вдова, ; -ою

соломенная крыша солом’яний дах,

; -ом

соломенная шляпа бриль, ; -ем соломенная шляпка солом’яний

капелюшок, -шка; -шком

соломенный вдовец солом’яний удівець, -вця; -вцем

соломонова печать купина, ; -ою Соломонова печать Соломонова

печатка, ; -ою

соломоново решение соломонове рішення, ; -ям

солоно приходиться скрутно бути соль земли сіль землі соль поваренная сіль кухонна

соляровое масло солярове масло,

; -ом

сомневаться в результате опыта

сумніватися у результаті досліду

сомнительная репутация сумнівна репутація, ; -єю

сомнительное дело непевна справа, ; -ою

сон в руку сон в руку

сонная артерия сонна артерія, ; -єю сонная болезнь сонна хвороба, ; -ою сонное царство сонне царство, ; -ом сонный вид заспаний вигляд, ; -ом соня ленивый сонько ледачий соня садовая вовчок садовий

соображать быстро міркувати швидко

соображать на троих метикувати на трьох

сообразительный школьник кмітливий школяр, ; -ем

сообразить завтрак приготувати сніданок

сообразно с законом згідно із законом

сообразно с обстоятельствами відповідно до обставин

сообразовывать доходы с расходами погоджувати прибутки з видатками

сообразовываться с обстоятельствами пристосовуватися до обставин

сообщать новые качества надавати нових властивостей

сообщать погоду повідомляти погоду

сообщать сведения подавати відомості

сообщаться письмами листуватися сообщение воздушное сполучення

повітряне

сообщение правительственное повідомлення урядове

сообщество менеджеров спілка менеджерів

сообщество мировое співтовариство світове

сообщество преступное зграя злочинна

сообщество сетевое товариство мережне

сообщник преступника спільник злочинця

сооружать башню споруджувати башту

соо

 

412

 

сос

сооружение каменное споруда

 

 

сопротивление материалов опір

 

кам’яна

 

 

 

 

 

матеріалів

сооружение укреплений споруджен-

 

 

сопротивление оказывать опір

ня укріплень

 

 

 

чинити

соответствовать действительности

 

 

сопротивление организма ядам

відповідати дійсності

 

 

 

опірність організму отрутам

соответствовать истине відповіда-

 

 

сопротивление среды опір

ти істині

 

 

 

 

 

середовища

соответствовать подлиннику відпо-

 

 

сопряженная реакция сполучена

відати оригіналові

 

 

 

реакція, ; -єю

соответствовать условиям відпові-

 

 

сопутствующие газы супутні гази,

дати умовам

 

 

 

-ів; -ами

соответствующим образом відповід-

 

 

сопутствующие заболевания супро-

ним чином

 

 

 

відні захворювання, -ань; -ями

соотношение сил співвідношення

 

 

сопутствующие изменения супро-

сил

 

 

 

 

 

відні зміни, змін; змінами

сопли вытирать шмарклі витирати

 

 

сопутствующие обстоятельства

сопли распускать нюні розпускати

 

 

 

супровідні­ обставини, -ин; -ами

соподчиненные предложения супід­

 

 

сопутствующие пассажиры супутні

рядні речення, -ень; -ями

 

 

 

пасажири, -ів; -ами

сопоставлять величины порівнюва-

 

 

сопутствующие товары супутні то-

ти величини

 

 

 

вари, -ів; -ами

сопоставлять факты зіставляти

 

 

сорить во дворе смітити у дворі

факти

 

 

 

 

сорить деньгами розкидатися

соприкасаться локтями торкатися

 

 

 

грошима

ліктями

 

 

 

 

сорная трава бур’ян, ; -ом

соприкасаться с разными людьми

 

 

сорная яма смітник, ; -ом

стикатися з різними людьми

 

 

сорное зерно засмічене зерно, ; -ом

соприкосновение интересов

 

 

сорное поле бур’янисте поле, ; -ем

зіткнення

інтересів

 

 

сорное растение бур’ян, ; -ом

сопроводительная записка супро-

 

 

сорный ящик ящик для сміття

відна записка, ; -ою

 

 

сортировочная горка сортувальна

сопроводительная опись супровід-

 

 

 

гірка, ; -ою

ний опис, ; -ом

 

 

сортировочная станция сортувальна

сопроводительное письмо супровід-

 

 

 

станція, ; -єю

ний лист, ; -ом

 

 

сортовой прокат сортовий прокат,

сопроводительный документ супро-

 

 

 

; -ом

відний документ, ; -ом

 

 

сосать леденец смоктати льодяник

сопровождающие лица особи, що

 

 

сосать молоко ссати молоко

супроводжують

 

 

сосать под ложечкой пекти під

сопровождающие обстоятельства

 

 

 

грудьми

супровідні обставини, -ин; -ами

 

 

сосать соску смоктати соску

сопровождающие спортсмена

 

 

соседний подъезд сусідній під’їзд,

супровід спортсмена

 

 

 

; -ом

сопровождение грузов супрово-

 

 

соседское хозяйство сусідське

дження вантажів

 

 

 

господарство, ; -ом

сопровождение музыкальное супро-

 

 

соскакивать с лошади зіскакувати

від музичний

 

 

 

з коня

сос

413

сос

соскальзывать со скалы зісковзувати зі скелі

сослагательное наклонение умовний спосіб, способу; способом

сослужить службу прислужитися сосредоточенное внимание зосере­

джена увага, ; -ою

сосредоточивать войска скупчувати війська

сосредоточивать усилия зосереджувати зусилля

состав воздуха склад повітря состав железнодорожный состав

залізничний

состав офицерский склад офіцерський

состав преступления склад злочину состав пропиточный речовина про-

сочувальна

состав светящийся суміш світна состав суда склад суду состав товарный поїзд товарний составитель поездов складач

поїздів

составитель хрестоматии укладач хрестоматії

составлять исключение бути винятком

составлять коллекцию збирати колекцію

составлять компанию складати компанію

составлять лекарство виготовляти ліки

составлять мнение складати думку составлять отчет складати звіт составлять план складати план составлять представление складати

уявлення

составлять проект складати проект составлять протокол складати

протокол

составлять себе имя здобувати собі ім’я

составлять себе компанию збирати собі компанію

составлять себе репутацию здобувати собі репутацію

составлять словарь укладати словник

составлять уравнение складати рівняння

составлять часть системы становити частину системи

составная часть складова частина,

; -ою

составное сказуемое складений присудок, -дка; -дком

составное число складене число,

; -ом

состарившийся учитель постарілий учитель, ; -ем

состояние войны стан війни состояние денежных средств стан

грошовий

состояние здоровья стан здоров’я состояние огромное статки величезні состояние экономическое станови-

ще економічне

состоятельность доводов переконливість доказів

состоятельность семьи заможність сім’ї

состоятельность теории обґрунтованість теорії

состоятельность финансовая спроможність фінансова

состоятельность экономическая

спроможність економічна

состоятельный бизнесмен заможний бізнесмен, ; -ом

состоятельный плательщик спроможний платник, ; -ом

состоять в браке перебувати у шлюбі

состоять в ведомстве перебувати у відомстві

состоять в должности директора

перебувати на посаді директора

состоять в обществе книголюбов

бути членом товариства книголюбів

состоять в профсоюзе бути членом профспілки

состоять из трех частей складатися з трьох частин

сос

414

сою

состоять на службе в органах внутренних дел служити в органах внутрішніх справ

состоять на службе государственной перебувати на службі державній

состоять на учете перебувати на обліку

состоять под наблюдением перебувати під наглядом

состоящий в браке одружений состоящий из частей який склада-

ється із частин

состоящий на службе який служить

сосудистая хирургия судинна хірургія, ; -єю

сотовая связь стільниковий зв’язок, -зку; -зком

сотовый телефон стільниковий телефон, ; -ом

сотрудник фирмы співробітник фірми

сотрудничать с издательством співробітничати з видавництвом

сотрясаться от рыданий тремтіти від ридань

соус томатный соус томатний сохранение энергии збереження

енергії

сохранная доставка грузов доставка вантажів у цілості

сохранная расписка охоронна розписка, ; -ою

сохранность вкладов збереженість вкладів

сохранность грузов цілість вантажів сохранность продуктов збереження

продуктів

сохранять в памяти зберігати в пам’яті

сохранять в целости зберігати цілим сохранять за собой право залишати

за собою право

сохранять имущество зберігати майно

сохранять нейтралитет зберігати нейтралітет

сохранять неприкосновенность зберігати недоторканість

сохранять порядок дотримуватися порядку

сохранять спокойствие зберігати спокій

сохранять тайну зберігати таємницю

соцветие яблони суцвіття яблуні социальная сфера соціальна сфера,

; -ою

социально опасный соціально небезпечний

социальное обеспечение соціальне забезпечення, ; -ям

социальное положение соціальний стан, ; -ом

социальное потрясение соціальне потрясіння, ; -ям

социально-экономическое прогнозирование соціально-економічне прогнозування, ; -ям

социологический опрос соціологічне опитування, ; -ям

сочетать браком одружувати

сочетать личные интересы с общест­ венными­ поєднувати особисті інтереси­ з громадськими

сочетать несочетаемое поєднувати непоєднуване

сочетать приятное с полезным поєднувати приємне з корисним

сочетаться браком одружуватися сочинения избранные твори

вибрані

сочинительный союз сурядний сполучник, ; -ом

сочинять стихи писати вірші сочиться кровью стікати кров’ю сочувственное отношение співчут-

ливе ставлення, ; -ям

сочувственный отзыв співчутливий відгук, ; -ом

сочувствие искреннее співчуття щире

сочувствовать горю співчувати горю

союз военный союз військовий

сою

415

спи

союз профессиональный спілка професійна

союз сочинительный сполучник сурядний

союзная конструкция сполучникова конструкція, ; -єю

союзное слово сполучникове слово, ; -ом

спадать с голоса втрачати голос спадать с лица марніти спадать с тела худнути

спадающая жара спека, що спадає

спадающая одежда одяг, що спадає

спальная комната спальня, ; -ею

спальный мешок спальний мішок,

мішка; мішком

спаржа коротколистная холодок коротколистий

спаржа тушеная спаржа тушкована

спасательные работы рятувальні роботи, робіт; роботами

спасательный круг рятувальний круг, ; -ом

спасать положение рятувати становище

спасать свою шкуру рятувати свою шкуру

спасаться бегством рятуватися втечею

спасение утопающих рятування потопельників

спасибо и на том! дякувати й на тому!

спасибо на добром слове! дякую за добре слово!

спасительная мысль рятівна думка,

; -ою

спасительное средство рятівний засіб, засобу; засобом

спасу нет! спасу немає!

спать без задних ног спати без задніх ніг

спать без просыпу спати без просипу спать вечным сном спати вічним

сном

спать крепко спати міцно спать на ходу спати на ходу

спать сном младенца спати сном праведника

спекающийся уголь спікливе вугілля, ; -ям

спекуляция в особо крупных размерах спекуляція в особливо великих розмірах

спекшиеся губы спечені губи, губ;

губами

спелые плоды спілі плоди, -ів, -ами

специальная литература спеціальна література, ; -ою

специальная одежда спеціальний одяг, ; -ом

специальное оборудование спеціальне обладнання, ; -ям

специфический запах специфічний запах, ; -ом

спешить на помощь поспішати на допомогу

спешить на работу поспішати на роботу

спешная почта спішна пошта, ; -ою

спешно доставлять швидко доставляти

спешное дело спішна справа, ; -ою

спешное решение поспішна ухвала, ; -ою

спинная струна спинна струна,

; -ою

спинной мозг спинний мозок, мозку; мозком

спинной хребет спинний хребет,

-бта; -бтом

спирать дух забивати дух

спиртные напитки спиртні напої,

-їв; -ями

спиртовое брожение спиртове бродіння, ; -ям

спиртовой завод спиртовий завод,

; -ом

списочный состав обліковий склад,

; -ом

списывать в тираж списувати в тираж

списывать долг списувати борг списывать по акту списувати

за актом

спл

 

416

 

спу

сплетение обстоятельств збіг

 

 

способность покупательная спро-

 

обставин

 

 

 

 

 

можність купівельна

сплетение солнечное сплетіння

 

 

способный на все здатний на все

сонячне

 

 

 

 

способный ученик здібний учень,

сплошная выдумка цілковита

 

 

 

учня; учнем

вигадка, ; -ою

 

 

способный человек здібна людина,

сплошное полотно суцільне полот-

 

 

 

; -ою

но, ; -ом

 

 

справа налево писать справа налі-

сплошные дожди безперервні дощі,

 

 

 

во писати

-ів; -ами

 

 

 

 

справа от входа праворуч від

сплошь и рядом попадаться часто-

 

 

 

входу

густо траплятися

 

 

справедливое замечание слушне

спокойной ночи! на добраніч!

 

 

 

зауваження, ; -ям

спор горячий суперечка палка

 

 

справедливое требование справед-

спор против документов заперечен-

 

 

 

лива вимога, ; -ою

ня документів

 

 

справка о состоянии здоровья

спор ученый дискусія наукова

 

 

 

довідка про стан здоров’я

спорая работа швидка робота,

 

 

справка с места работы довідка

; -ою

 

 

 

 

 

з місця роботи

спорить по вопросу сперечатися

 

 

справляться в канцелярии довідува-

щодо питання

 

 

 

тися в канцелярії

спорить с бурей змагатися з бурею

 

 

справляться о здоровье запитувати

спорить с другом сперечатися

 

 

 

про здоров’я

з другом

 

 

 

 

справляться с делами упоруватися

спорное наследство спірна спадщи-

 

 

 

зі справами

на, ; -ою

 

 

справляться с собой оволодівати

спорный вопрос спірне питання,

 

 

 

собою

; -ям

 

 

 

 

справляться с соперником справля-

спортивная площадка спортивний

 

 

 

тися із суперником

майданчик, ; -ом

 

 

справляться с трудной работой упо-

спортивная форма спортивна

 

 

 

руватися з важкою роботою

форма, ; -ою

 

 

справочное бюро довідкове бюро

спортивный разряд спортивний

 

 

справочное издание довідкове

розряд, ; -ом

 

 

 

видання, ; -ям

спору нет! безперечно!

 

 

спрашивать разрешения питати

способ изготовления спосіб виго-

 

 

 

дозволу

товлення

 

 

 

 

спрос на товары попит на товари

способ находить спосіб знаходити

 

 

спряжение глаголов дієвідміню-

способ производства спосіб вироб-

 

 

 

вання

ництва

 

 

 

 

спуск к реке спуск до річки

способ употребления спосіб

 

 

спуск шлаков спускання шлаків

уживання

 

 

 

 

спускаемый аппарат спускний

способности к музыке здібність

 

 

 

апарат, ; -ом

до музики

 

 

спускать всё до последней рубашки

способности организаторские

 

 

 

гайнувати все до останньої

здібності

організаторські

 

 

 

сорочки­

способность впитывающая здат-

 

 

спускать занавес спускати завісу

ність вбирна

 

 

спускать курок спускати курок

спу

417

сре

спускать на тормозах спускати на гальмах

спускать шалости прощати пустощі спускать шкуру спускати шкуру спускаться с горы спускатися з гори спускаться с облаков падати

з неба

спусковой механизм спусковий механізм, ; -ом

спустя некоторое время через якийсь час

спустя несколько лет через кілька років

спустя рукава работать абияк працювати

спутывать имена плутати імена спутывать коня путати коня спящая красавица спляча красуня,

; -ею

спящая почка спляча брунька, ; -ою

сработанная шестерня спрацьована шестірня, ; -ею

сравнение неудачное порівняння невдале

сравнивать Божий дар с яичницей

прирівнювати Божий дар до галушок

сравнивать величины порівнювати величини

сравнивать горбы зрівнювати горби сравнимое число порівнянне чис-

ло, ; -ом

сравнимые величины порівнянні величини, -ин; -ами

сравнительная степень вищий ступінь, -пеня; -пенем

сравнительно дешево покупать

порівняно дешево купувати

сравнительное языкознание порівняльне мовознавство, ; -ом

сравнительный метод порівняльний метод, ; -ом

сражать наповал врага убивати наповал ворога

сражать наповал эрудицией вражати ерудицією

сражаться на шпагах битися на шпагах

сражаться с ветряными мельницами

битися з вітряками

сражаться со стихией боротися зі стихією

сражение великое битва велика сражение морское бій морський

сразу видеть відразу бачити

срамить перед родителями соромити перед батьками

среда дождливая середа дощова среда окружающая довкілля, ; -ям среда питательная середовище

живильне

среди ночи поднимать опівночі піднімати

среди улицы останавливать посеред вулиці зупиняти

средневековые замки середньовічні замки, -ів; -ами

среднего возраста человек середнього віку людина, ; -ою

среднего роста юноша середній на зріст юнак, ; -ом

среднее арифметическое середнє арифметичне

среднее образование середня освіта, ; -ою

среднее окно середнє вікно, ; -ом среднее ухо середнє вухо, ; -ом

среднемесячный оклад середньо­ місячний оклад, ; -ом

средние века середні віки, -ів; -ами

средние способности посередні здібності, -ей; -ями

средний залог середній стан, ; -ом средний род середній рід, роду;

родом

средний урожай середній урожай,

; -єм

средних лет женщина середнього віку жінка, ; -ою

средняя норма прибыли середня норма прибутку

средняя температура середня температура, ; -ою

средняя школа середня школа, ; -ою

средства к существованию засоби до існування

сре

 

418

 

ста

средства массовой информации за-

 

 

срываться с места схоплюватися

 

 

соби масової інформації

 

 

 

з місця

средства на содержание кошти на

 

 

срываться с цепи зриватися з лан-

утримання

 

 

 

цюга

средства передвижения засоби

 

 

срываться с языка зриватися з язика

пересування

 

 

срываться со скалы зриватися зі

средства производства засоби

 

 

 

скелі

виробництва

 

 

ссора домашняя сварка домашня

средства существования засоби

 

 

ссориться из-за пустяка сваритися

існування

 

 

 

через дрібницю

средство от простуды засіб проти

 

 

ссуда льготная позика пільгова

застуди

 

 

ссуда на постройку позика на

срезать цветы зрізати квіти

 

 

 

будування

срок годности термін придатності

 

 

ссуда под залог позика під заставу

срок давности термін давності

 

 

ссуда срочная позика строкова

срок исполнения термін виконання

 

 

ссудная ведомость позичкова відо-

срок определенный термін визна-

 

 

 

мість, -ості; -істю

чений

 

 

ссудная запись позичковий запис,

срочная военная служба строкова

 

 

 

; -ом

військова служба, ; -ою

 

 

ссудная касса позичкова каса, ; -ою

срочная помощь термінова допомо-

 

 

ссудный капитал позиковий капі-

га, ; -ою

 

 

 

тал, ; -ом

срочная работа термінова робота,

 

 

ссудный процент позичковий

; -ою

 

 

 

відсоток, -тка; -тком

срочная ссуда строкова позика, ; -ою

 

 

ссужать небольшую сумму позича-

срочное дело термінова справа, ; -ою

 

 

 

ти невелику суму

срочный вклад терміновий вклад,

 

 

ссылаться на авторитет посилатися

; -ом

 

 

 

на авторитет

срочный депозит строковий депо-

 

 

ссылаться на источники посилати-

зит, ; -ом

 

 

 

ся на джерела

срочный заказ термінове замовлен-

 

 

ссылка в провинцию заслання до

ня, ; -ям

 

 

 

провінції

сруб колодца цямрина колодязя

 

 

ссылка на автора посилання на автора

сруб леса зрубування лісу

 

 

ссылочная статья в словаре стаття-

срыв заказа зривання замовлення

 

 

 

посилання у словнику

срыв нервный зрив нервовий

 

 

ссыльный каторжанин висланий

срывать голос зривати голос

 

 

 

каторжанин, ; -ом

срывать злость на подчиненных

 

 

ссыпать зерно зсипати зерно

зганяти злість на підлеглих

 

 

стабильная цена стабільна ціна, ; -ою

срывать переговоры зривати

 

 

ставить в вину звинувачувати

перемовини

 

 

ставить в затруднительное положе-

срывать покров тайны зривати

 

 

 

ние ставити у скрутне становище

завісу таємниці

 

 

ставить в известность истца дово-

срывать поцелуй зривати поцілунок

 

 

 

дити до відома позивача

срывать с места зривати з місця

 

 

ставить в известность родителей

срывать холм зносити горб

 

 

 

повідомляти батьків

срывать цветы удовольствия зрива-

 

 

ставить в неловкое положение ста-

ти квіти насолоди

 

 

 

вити у незручне становище

ста

 

419

 

ста

ставить в обязанность разработчи-

 

 

ставить превыше всего карьеру ста-

 

 

кам зобов’язувати розробників

 

 

 

вити понад усе кар’єру

ставить в пример сестру ставити за

 

 

ставить препятствия чинити пере-

приклад сестру

 

 

 

шкоди

ставить в тупик вопросом заганяти

 

 

ставить столбы ставити стовпи

у глухий кут питанням

 

 

ставить точки над «і» ставити

ставить в укор промах докоряти за

 

 

 

крапки над «і»

промах

 

 

ставить у руля новичка ставити

ставить во главу угла брати за основу

 

 

 

коло керма новачка

ставить вопрос ребром ставити

 

 

ставить целью ставити за мету

питання руба

 

 

ставка очная ставка очна

ставить знак равенства ставити

 

 

ставка служащего ставка службовця

знак рівності

 

 

ставни закрывать віконниці закри-

ставить на вид робити зауваження

 

 

 

вати

ставить на карту ставити на карту

 

 

стадный инстинкт стадний

ставить на колени ставити на

 

 

 

інстинкт, ; -ом

коліна

 

 

стадный образ жизни стадний

ставить на кон ставити на кін

 

 

 

спосіб життя

ставить на место вазу ставити на

 

 

стадо коров череда, ; -ою

місце вазу

 

 

стадо овец отара, ; -ою

ставить на место наглеца показува-

 

 

стаж общий стаж загальний

ти місце нахабі

 

 

стаж трудовой стаж трудовий

ставить на ноги больного піднімати

 

 

стакан воды склянка води

на ноги хворого

 

 

стакан граненый гранчак, ; -ом

ставить на ноги компанию доводи-

 

 

стакан для карандашей підставка

ти до пуття компанію

 

 

 

для олівців

ставить на обсуждение виносити

 

 

стакан одноразовый стакан одно-

на обговорення

 

 

 

разовий

ставить на очередь ставити на чергу

 

 

стаканчик пластиковый стаканчик

ставить на рельсы ставити на рейки

 

 

 

пластиковий

ставить на службу закону ставити

 

 

стаканы буферные стакани буферні

на службу закону

 

 

сталкивать лбами одноклассников

ставить на твердую почву ставити

 

 

 

зіштовхувати лобами одноклас-

на твердий ґрунт

 

 

 

ників

ставить на широкую ногу ставити

 

 

сталкивать лодки носами стикати

на широку ногу

 

 

 

човни носами

ставить перед фактом ставити

 

 

сталкивать лодку в воду зіштовху-

перед фактом

 

 

 

вати човен у воду

ставить под вопрос исполнение

 

 

сталкиваться в коридоре зіштовху-

бюджета робити сумнівним

 

 

 

ватися у коридорі

виконання бюджету

 

 

сталкиваться с новым вопросом

ставить под вопрос компетентность

 

 

 

стикатися з новим питанням

ставити під питання компетент-

 

 

сталкиваться с товарищем зустріча-

ність

 

 

 

тися з товаришем

ставить под удар бизнес ставити

 

 

стальной нож сталевий ніж, ножа;

під загрозу бізнес

 

 

 

ножем

ставить под удар пользователей

 

 

стальной цвет колір сталі

ставити під удар користувачів

 

 

стан полевой стан польовий

ста

420

ста

стан прокатный стан прокатний стандарт государственный стандарт

державний

становиться в затылок ставати один за одним

становиться в круг ставати в коло становиться в позу ставати в позу

становиться во главе восстания

очолювати повстання

становиться во главе государства

очолювати державу

становиться глубже глибшати становиться дыбом ставати сторч становиться лагерем ставати табором становиться лицом к свету ставати

проти світла

становиться на дорогу виходити на шлях

становиться на дыбы ставати дибки становиться на задние лапки става-

ти на задні лапки

становиться на защиту ставати на захист

становиться на колени ставати на коліна

становиться на ноги зводитися на ноги

становиться на одну доску ставати на одну дошку

становиться на пути к счастью

заступати дорогу до щастя

становиться на путь исправления

ставати на шлях виправлення

становиться на сторону истца ставати на бік позивача

становиться на стул ставати на стілець

становиться на учет ставати на облік становиться на якорь ставати на

якір

становиться под знамя ставати під прапор

становиться поперек горла ставати поперек горла

становиться равнодушным ставати байдужим

становиться ровными рядами ряд у ряд ставати

становиться совсем другим ставати зовсім іншим

станция назначения станція призначення

станция отправления станція відправлення

станция техобслуживания станція техобслуговування

стаптывать ботинки стоптувати черевики

старание большое старанність велика

старание прилагать зусиль докладати

старательный ученик старанний учень, учня; учнем

стараться очень старатися дуже стараться поднять намагатися

підняти старая вера стара віра, ; -ою

старая гвардия стара гвардія, ; -єю старая истина давня істина, ; -ою старая песня знайома пісня, ; -ею

старина глубокая давнина сива

старинная книга старовинна книга,

; -ою

старинные обычаи старовинні звичаї, -ів; -ями

старинный друг давній друг, ; -ом старомодная одежда старомодний

одяг, ; -ом

старость глубокая старість глибока стартовый капитал стартовий

капітал, ; -ом

старческие болезни старечі хвороби, -об; -ами

старческий возраст старечий вік,

; -ом

старший в семье старший у сім’ї

старший мастер старший майстер,

-тра; -тром

старший по возрасту старший за віком

старший по званию старший за званням

старые времена давні часи,

-ів; -ами

старый волк старий вовк, ; -ом