Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Материалы Х конференции 2015

.pdf
Скачиваний:
25
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4 Mб
Скачать

Зміст/Содержание/Contents

241

ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА ІНОКУЛЯЦІЮ КАЛАНХОЕ ЗБУДНИКОМ

БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ

 

Невинна Т. В, Мерліч А. Г., Арзамасова А. В, Рева К. І, Іваніца В. Ю., Лісова О. О. ...........

106

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

ПОЧВЫ

 

Птушко А. Г., Раевская И. Н.....................................................................................................

108

ВПЛИВ КУПРУМ (ІІ) СУЛЬФАТУ НА ВМІСТ НЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У

КЛІТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLA IMB K-8

 

Сегін Т. Б., Костерева М. М......................................................................................................

109

ХЕМОТАКСИС RHIZOBIUM RADIOBACTER C58 У ПРИСУТНОСТІ РОСЛИННИХ

ЕКСТРАКТІВ ТА LACTOBACILLUS PLANTARUM

 

Сокол Д. В., Галкін М. Б. ..........................................................................................................

110

СИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМ РІВНЕМ

Ц-ДИ-ГМФ

 

Фіногенова М. О., Жеребко К.Є., Семенець А. С. ...................................................................

111

МІКРОБІОТА ЯЗІВСЬКОГО СІРКОВОГО РОДОВИЩА

 

Чайка О. М., Перетятко Т. Б. ....................................................................................................

112

ПРОДУКЦІЯ ФЕНАЗИНОВИХ СПОЛУК ДЕЯКИМИ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS

AERUGINOSA

 

Ширяєва Ю. І., Залевська О. К., Тягнірядно Л. Ю. .................................................................

113

АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ ЧУТЛИВІСТЮ ЛІМФОЦИТІВ ДО АЛК-ФОТОДИНАМІЧНОЇ

ДІЇ, КІЛЬКІСТЮ SMUDGE-КЛІТИН ТА ЕКСПРЕСІЄЮ ЛІМФОЦИТАМИ ZAP-70:

ПОШУК НОВИХ ПРОГНОСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В-ХЛЛ

 

Арсентьєва К. Г. ........................................................................................................................

115

ВИЗНАЧЕННЯ АНТИГЕННИХ ДЕТЕРМІНАНТ ТИРОЗИЛ-ТРНК СИНТЕТАЗИ

МЕТОДАМИ БІОІНФОРМАТИКИ

 

Майборода Я. Р., Гром М. Ю....................................................................................................

116

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ЦИРКУЛЮЮЧИХ

ФАГОЦИТІВ КРОВІ ЗДОРОВОГО ДОНОРА IN VITRO

 

Опейда Є. В., Позур В. В., Рудик М. П., Чевичалова О. В., Гладун Д. В., Головко І. В. .......

117

ІМУНОЛОГІЧНІ І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ У

ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Соколова О. С............................................................................................................................

118

242

«Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 2 – 4 грудня 2015

BIOINFORMATICS ANALYSIS OF IMMUNOGENICITY OF TYROSYL-TRNA

SYNTHETASE AND ITS SEPARATED DOMAINS

 

 

 

Grom M. Yu., Savytskyi O. V. ...................................................................................................

 

 

119

Біотехнологія

 

 

 

 

Biotechnology ............................................................................................................................

 

 

 

121

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН ПЕПТИДНОЇ ПРИРОДИ В ЕКСТРАКТАХ

КРІОКОНСЕРВОВАНИХ

ФРАГМЕНТІВ

ОРГАНІВ

З

ВИКОРИСТАННЯМ

ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЗОНДІВ

 

 

 

Беспалова І. Г., Рогоза Л. А. .....................................................................................................

 

 

123

СТИМУЛЯЦІЯ РОЗВИТКУ ГРИБІВ PLEUROTUS OSTREATUS В УМОВАХ

ПОВЕРХНЕВОГО ТА ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ ПРЕПАРАТАМИ

СТРЕПТОМІЦЕТІВ

 

 

 

 

Демідова О. О............................................................................................................................

 

 

 

124

ВПЛИВ ЦИТРУСОВОЇ ПУЛЬПИ НА СИНТЕЗ КАРОТИНОЇДІВ ШТАМАМИ

БАЗИДІОМІЦЕТА LAETIPORUS SULPHUREUS

 

 

 

Іванков А. С., Велигодська А. К. ..............................................................................................

 

 

125

НАКОПИЧЕННЯ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ В РОСЛИНАХ ТЮТЮНУ, ЩО

ЕКСПРЕСУЮТЬ ГЕН -12-АЦИЛ-ЛІПІДНОЇ ДЕСАТУРАЗИ ЦІАНОБАКТЕРІЇ В УМОВАХ

ГІПЕРТЕРМІЧНОГО СТРЕСУ

 

 

 

Кирпа-Несміян Т. М..................................................................................................................

 

 

 

126

ОСОБЛИВОВСТІ КАЛЮСОГЕНЕЗУ ДРІБНОКВІТКОВИХ ЛОМИНОСІВ (РІД

CLEMATIS L.)

 

 

 

 

Ковалишин І. Б., Коломієць Ю. В. ...........................................................................................

 

 

127

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЕНДОТОКСИНІВ У НАНОКОМПОЗИТНОМУ ПРЕПАРАТІ

ЕМАР ІІ МЕТОДОМ ГЕЛЬ-ТРОМБ ТЕСТУ

 

 

 

Коломієць Л. А., Ковальчук Н. Л. ........................................................................................... 128

ДІАГНОСТИКА ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ВОДНОГО СТРЕСУ РОСЛИН R1 ТРИТИКАЛЕ,

ОТРИМАНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМ МЕТОДОМ

 

 

Пикало С. В. ..............................................................................................................................

 

 

 

129

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ОТРИМАННЯ КОЛАГЕНУ ІЗ КОЛАГЕНВМІСНОЇ СИРОВИНИ

Поталіцин П. Ю.........................................................................................................................

 

 

 

130

Зміст/Содержание/Contents

 

 

 

243

ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ

БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА TRAMETES VERSICOLOR

 

 

Чуднівець О. М., Тітова Л. О....................................................................................................

 

 

 

131

Фізіологія та біохімія рослин

 

 

 

 

Plant physiology and biochemistry...........................................................................................

 

 

 

133

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИТАМИННОГО ЧАЯ ФИРМЫ «МЕХРИГИЁ»

 

Абдуразаков О...........................................................................................................................

 

 

 

135

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ФОТОПЕРИОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВ

И СЕМЯН СОИ

 

 

 

 

Аль-Хамадени Хайдер Набил ...................................................................................................

 

 

 

136

КАЛЬЦИЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОТВЕТА НА ХОЛОДОВОЙ СТРЕССА У

ЦИАНОБАКТЕРИИ SYNECHOCYISTIS

 

 

 

 

Бачин Д. В. ................................................................................................................................

 

 

 

 

137

ВПЛИВ

КРІОПРОТЕКТОРІВ

НА

СХОЖІСТЬ

НАСІННЯ

ДЕЯКИХ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСКИХ КУЛЬТУР ЗА РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ

Бородіна Н. О., Федорова А. О., Шейко В. П.

.........................................................................

 

138

РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛОВ ЭТАПОВ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ

ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ROSA HYBRIDA И LILIUM SP.

 

 

Вакуленко М. В., Ладыгина В. И..............................................................................................

 

 

 

139

ВПЛИВ NaCl ЗАСОЛЕННЯ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ

У РОСЛИНАХ VICIA FABA L. ТА FAGOPYRUM ESCULENTUM MOECH

 

Деркач І. В. ................................................................................................................................

 

 

 

 

140

ОБРАБОТКА РЫЛЕЦ РАСТВОРИМЫМИ ЛЕКТИНАМИ ПЫЛЬЦЫ КАК МЕТОД

ПРЕОДОЛЕНИЯ САМОНЕСОВМЕСТИМОСТИ У ГЕТЕРОСТИЛЬНЫХ ВИДОВ РОДА

LINUM L.

 

 

 

 

 

Семѐнова Е. В., Левчук А. Н, Вальчук Т. С. ............................................................................

 

 

141

МОРФОГЕНЕЗ IN VITRO MAMMILLARIA ELONGATA F. CRISTATA A.P. DE CANDOLLE

Маляренко В. М. .......................................................................................................................

 

 

 

142

ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ВИКИДІВ НА ВМІСТ ПІГМЕНТІВ В ЛИСТКАХ

ДЕРЕВНИХ РОСЛИН У М. ВІННИЦЯ

 

 

 

 

Ніщенко Л. В.

............................................................................................................................

 

 

 

143

244

«Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 2 – 4 грудня 2015

МОРФОГЕНЕЗ IN VITRO ІЗОГЕННИХ ЛІНІЙ СОЇ GLYCINE MAX (L.) MERR. З РІЗНОЮ

ФОТОПЕРІОДИЧНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ

 

Степченкова С. В., Васильченко М. С. ....................................................................................

144

МОРФОГЕНЕЗ IN VITRO ІЗОГЕННИХ ЗА ГЕНАМИ PPD ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М‟ЯКОЇ

 

Терентьєвa І. В. .........................................................................................................................

 

145

ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ФІТОПАТОГЕНІВ Р. FUSARIUM НА КАЛУСНУ КУЛЬТУРУ

ІЗОГЕННИХ ЗА ГЕНАМИ VRN ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ

 

Терентьєва Н. В.........................................................................................................................

 

146

ВПЛИВ ПШЕНИЧНО-ЖИТНІХ ТРАНСЛОКАЦІЙ 1AL.1RS ТА 1BL.1RS НА ТРИВАЛІСТЬ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ У СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Франтійчук В. В. .......................................................................................................................

 

147

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ВМІСТ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ В НАДЗЕМНИХ

ОРГАНАХ MONARDA DIDYMA

 

Янченко І. А., Дробітько А.-М. О.............................................................................................

148

CHARACTERISTIC OF THE PREADAPTATION PERIOND MICROPROPAGATION OF

DIFFERENT CULTIVARS SAINTPAULIA IONANTHA WENDL.

 

Sheiko V. P., Borodina N. O., Fedorova A. O. ............................................................................

149

Ботаніка

 

 

Botany........................................................................................................................................

 

151

ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ «СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ХАРЬКОВЩИНЫ»

 

Глушач Д. В., Верджи Л. С., Радецкий Д. В., Бандык В. С. ....................................................

153

СТЕПОФІТОН АГЛОМЕРАЦІЇ ДОНЕЦЬК-МАКІЇВКА

 

Дерев‟янська Г. Г. .....................................................................................................................

 

154

ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО

ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ»

 

Кабарухина А. Э., Максименко А. С........................................................................................

155

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ 3-МІСЯЧНИХ СІЯНЦІВ РОСЛИН ПІДРОДИНИ CACTOIDEAЕ

(CACTACEAE)

 

 

Калашник Г. В. ..........................................................................................................................

 

156

ФЛОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО

ЗНАЧЕННЯ «МИКОЛИНЦІ»

 

Лип‟янець І. В. ..........................................................................................................................

 

157

Зміст/Содержание/Contents

245

АЕРОФІТНІ ВОДОРОСТІ ВІКОВИХ ДУБІВ МІСТА ХЕРСОНА

 

Мала Г. О., Скребовська С. В. ..................................................................................................

158

ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ МЕЖИРІЧЧЯ ЧЕЧВИ І ЛІМНИЦІ: ЗНАЧЕННЯ ТА

ВИКОРИСТАННЯ

 

Площанська Н. М. .....................................................................................................................

159

ТАКСОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДЕНДРОФЛОРИ М. МИКОЛАЄВА

 

Погасій А. Ю. ............................................................................................................................

160

МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ РЕЦЕПТАКУЛІВ ТА ПОВІТРЯНИХ ПУХИРІВ

ЧОРНОМОРСЬКИХ СYSTOSEIRA BARBATA ТА СYSTOSEIRA CRINITA

 

Садогурська С. С.......................................................................................................................

161

ДЕНДРОФЛОРА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІСТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО

ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

 

Семенюк Ю. С...........................................................................................................................

162

РОСЛИННІСТЬ КЛАСУ LOISELEURIO-VACCINIETAEA EGGLER EX SCHUBERT 1960 У

ВИСОКОГІР'Ї СВИДОВЕЦЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

 

Фостяк Т. М...............................................................................................................................

163

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ Р. СУМКА ЗА АЛЬГОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ

 

Ярошенко Н. П. .........................................................................................................................

164

Зоологія

 

Zoology ......................................................................................................................................

167

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЯЩЕРИЦЫ ИЗ КРЫМА

 

Баскакова М. В. .........................................................................................................................

169

ОЦІНКА ПОРОДНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІТИННОГО СКЛАДУ

ГЕМОЛІМФИ БДЖІЛ APIS MELLIFERA L., РАЙОНОВАНИХ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Білобрицький Ю. А. ..................................................................................................................

170

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ

(ОТРЯД ANURA) ВО ВРЕМЯ НЕРЕСТА В НПП «СЛОБОЖАНСКИЙ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ

ТЕРРИТОРИЯХ

 

Бондаренко З. С.........................................................................................................................

171

СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК ПО МОРФОЛОГИИ И

ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ СТОП

 

Борозна О. С., Павлий А. К. .....................................................................................................

172

246

«Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 2 – 4 грудня 2015

ЗИМОВА ОРНІТОФАУНА БОТІЄВСЬКОЇ ВІТРОВОЇ СТАНЦІЇ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ)

У 2013-2015 РОКАХ

 

 

Волошен В. В. ...........................................................................................................................

 

173

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЧЕРЕПАХ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ХАРЬКОВСКОМ ЗООПАРКЕ, МЕТОДОМ ПОДСЧЁТА КОЛЕЦ НА

ЩИТКАХ ПАНЦИРЯ

 

 

Дахнова Д. Е., Лысенко М. В., Шуба В. В. ..............................................................................

174

ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ ГРАЧА (CORVUS FRUGILEGUS) НА ТЕРРИТОРИИ

БОТИЕВСКОГО ВЕТРОПАРКА (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

 

Дранга А. О. ..............................................................................................................................

 

175

ДОБОВІ І СЕЗОННІ МІГРАЦІЇ ТЮЛЕНЯ УЕДДЕЛЛА (LEPTONYCHOTES WEDELLI) В

РАЙОНІ АРХІПЕЛАГУ АРГЕНТИНСЬКИХ ОСТРОВІВ

 

Дронговська М. О. ....................................................................................................................

 

176

ЖИВЛЕННЯ СОВИ ВУХАТОЇ ASIO OTUS L. НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО

ЗАПОВІДНИКА «МЕДОБОРИ»

 

Загородний І. В., Штик О. В. ....................................................................................................

177

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТРАСТНОСТИ ОКРАСА ЛИЦЕВОГО ДИСКА У ЛИСЯТ (VULPES

VULPES) В ДИКОЙ ПРИРОДЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА

 

Коренькова А. А., Ячменникова А. А. .....................................................................................

178

РАЗВИТИЕ ДИАДНЫХ ИГР ЛИСЯТ (VULPES VULPES) В ДИКОЙ ПРИРОДЕ

 

Коренькова А. А., Ячменникова А. А. .....................................................................................

179

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК ВДОЛЬ РУСЛА

СЕВЕРСКОГО ДОНЦА: РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 

Малеева А. В., Зинская А. А.....................................................................................................

180

КВОПРОСУ О БОБРОВЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ НПП

«ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА»

 

Панасюк Д. В.............................................................................................................................

181

CООБЩЕСТВА ДОННЫХ МОЛЛЮСКОВ РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ,

РАЙОН

С. ЗАДОНЕЦКОЕ И ГАЙДАРЫ ЗМИЕВСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Перегинец А. А. ........................................................................................................................

182

ПЛОИДНОСТЬ ГОЛОВАСТИКОВ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК ИЗ ИСЬКОВА ПРУДА И

КОРЯКОВА ЯРА (ЗМИЕВСКОЙ РАЙОН ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

 

Пустовалова Э. С., Батуева Е. Д., Харченко Т. С. ...................................................................

183

Зміст/Содержание/Contents

247

БОЛЬШОЙ БАКЛАН (PHALACROCORAX CARBO) И ЧАЙКА-ХОХОТУНЬЯ (LARUS

CACHINNANS) НА СИВАШЕ: А ЕСТЬ ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ?

 

Сидоренко А. И. ........................................................................................................................

184

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК

(PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX) ИСЬКОВОГО ПРУДА ЗМИЕВСКОГО РАЙОНА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Черепашук

И. В., Кочнева Е. П., Лаврикова С. С., Левчук В. Д., Мищерикова В. О.,

Мелешко Е. В., Петлюк В. Д., Продченко Е. А., Смирнова А. И., Стоянов Р. О. ..................

185

О ВИДОВОМ РАЗНООБРАЗИИ АМФИПОД (AMPHIPODA, CRUSTACEA)

 

НПП «ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА», ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА

 

Шомина П. И., Сидоровский С. А. ...........................................................................................

186

Мікологія та фітопатологія

 

Mycology and phytopathology..................................................................................................

189

КОПРОФІЛЬНІ АСКОМІЦЕТИ ТЕРИТОРІЇ НИЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Буцик А. С. ................................................................................................................................

 

191

НОВІ ВІДОМОСТІ ПРО КСИЛЯРІЄВІ ГРИБИ (XYLARIACEAE TUL. ET C. TUL.)

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

 

Гуков В. С..................................................................................................................................

 

192

ПЕРША ЗНАХІДКА РІДКІСНОГО ТРУТОВИКА SIDERA VULGARIS (FR.) MIETTINEN З

ГРУЗІЇ

 

 

Кочнева Є. П..............................................................................................................................

 

193

МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ ЯК АГЕНТ ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ

МАТЕРІАЛІВ ДОЩОВИХ КОЛЕКТОРНИХ СИСТЕМ МІСТА КИЄВА

 

Мартиненко С. В., Буланчук Ю. М. .........................................................................................

194

АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ LACTOBACILLUS PLANTARUM ПО ВІДНОШЕННЮ

ДО ДЕЯКИХ ФІТОПАТОГЕНІВ

 

Мерліч А. Г.,

Невинна Т. В., Арзамасова А. В., Рева К. І., Іваніца В. Ю.,

Лісова О. О.,

Ліманська Н. В. .........................................................................................................................

195

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО «СИНДРОМ ЗЕЛЕНОГО СТЕБЛА» СОЇ В УКРАЇНІ

 

Мощенко Я. Г. ...........................................................................................................................

196

248

«Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 2 – 4 грудня 2015

ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ ПРОБІОТИЧНИМ ШТАМОМ BACILLUS MEGATERIUM

ОНУ500 НА КОРЕНЯХ РОСЛИН LEPIDIUM SATIVUM L.

 

Мрачковська Ю. О., Крилова К. Д., Галкін М. Б. ....................................................................

197

ВИДОВИЙ СКЛАД

ФІЛОТРОФНИХ МІКРОМІЦЕТІВ ПАРКУ

«ПЕРЕМОГА»

М. МИКОЛАЇВ

 

 

Пугачева Я. Ю. ..........................................................................................................................

 

199

ВПЛИВ ІЗОНІКОТИНОЇЛГІДРАЗОНІВ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ З GE(IV) ТА SN(IV) НА РІСТ

FUSARIUM OXYSPORUM SCHLTDL

 

Савчук В. В., Рябова К. М.

........................................................................................................

200

ВИВЧЕННЯ БІОДЕГРАДАЦІЇ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ

ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО КРОХМАЛЮ

 

Тимченко К. М. .........................................................................................................................

 

201

НОВА ЗНАХІДКА РІДКІСНОГО ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ МІКСОМІЦЕТУ

PHYSARUM SULPHUREUM ALB. ET SCHWEIN

 

Шлахтер М. Л............................................................................................................................

 

202

Екологія

 

 

Ecology ......................................................................................................................................

 

205

ДО ВИВЧЕННЯ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ СТЕПОВИХ СХИЛІВ

ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

 

Арабаджи Л. І. ...........................................................................................................................

 

207

БІОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

ВПЛИВУ ВАТ

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

 

Вірстюк Т. Я. .............................................................................................................................

 

208

НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ ДЛЯ ГІДРОБІОНТІВ

 

Додашьянц М. О........................................................................................................................

 

209

ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ РОЗРОБОК РОДОВИЩ СЛАНЦЕВОГО

ГАЗУ

 

 

Дяченко М. О. ...........................................................................................................................

 

210

СООБЩЕСТВА ВОДОРОСЛЕЙ ЛИТОРАЛИ ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА АЗОВСКОГО

МОРЯ

 

 

Егорова М. И., Лялюк Н. М ......................................................................................................

211

Зміст/Содержание/Contents

249

ГЕНОТОКСИЧНІСТЬ ЛОКАЛЬНИХ ЕДАФОТОПІВ ПОЛІГОНУ ЗАХОРОНЕННЯ

ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛУ (КАЛУСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ) У

ТЕСТІ З DROSOPHILA MELANOGASTER

 

Калуський В. Р. .........................................................................................................................

212

АЛЕЛОПАТИЧНИЙ ВПЛИВ ПІСЛЯЖНИВНИХ РЕШТОК ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА

ПРОРОСТАННЯ БУР‟ЯНІВ

 

Коваль Г. В. ...............................................................................................................................

213

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ МАКРОЗООБЕНТОСА ТЕНДРОВСКОГО

ЗАЛИВА (ЧЁРНОЕ МОРЕ): РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

 

Королесова Д. Д. .......................................................................................................................

214

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА БАТРАХОФАУНУ МІСТА ЛЬВОВА

 

Красун І. В., Панчук М. Р .........................................................................................................

215

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЛКОВОГО ОПАДУ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА У 2015 РОЦІ

Мельниченко Г. М. ...................................................................................................................

217

ПІГМЕНТОСИНТЕЗУВАЛЬНІ ДРІЖДЖІ – БІОІНДИКАТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

ІОНАМИ МІДІ (ІІ)

 

Місірук М. О., Крупєй К. С ......................................................................................................

218

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІКИ МОКРА СУРА У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Ніколенко Ю. В., Заєць Н. С.....................................................................................................

219

ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ВІДВАЛУ № 2-3 НКГЗК «СТЕПОВИЙ»

 

Ореханова Ю. М........................................................................................................................

220

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ ФОСФАТОВ В РЕКАХ ОТ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ)

 

Прокопчук Е. И. ........................................................................................................................

221

СТАН ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ЛІСОСТЕПУ ХАРКІВЩИНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ІНТЕНСИВНОГО МОНІТОРИНГУ

 

Пруднікова Є. І., Букша М. І., Яроцький В. Ю. .......................................................................

222

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ ЗОЛОШЛАКОВІДВАЛІВ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС

 

Семак У. Й.................................................................................................................................

223

ВЕРМІКОМПОСТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУБСТРАТІВ РІЗНОГО

ПОХОДЖЕННЯ

 

Сироїд О. О. ..............................................................................................................................

224

БІОІНДИКАЦІЯ ЯКОСТІ ВОДИ ТА СКЛАД ФІТОПЛАНКТОНУ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ

Хлістунова Ю. О., Міненко Г. А ..............................................................................................

225

250

«Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 2 – 4 грудня 2015

ОЦІНКА ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ М. ЗАПОРІЖЖЯ

 

Шеремет К. І..............................................................................................................................

 

226

FRITILLARIA MELEAGROIDES У НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ»: СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ТА

ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 

 

Яроцька М. О. , Черепаха О. В., Кобець Т. О. , Нечепоренко В. Є..........................................

227