Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Черниш Н - Социология - курс лекций_ 2004.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.5 Mб
Скачать

Тема 5. Основні етапи розвитку української соціології

Д.Донцов (проблема традицій та інстинкту боротьби в українців), М.Шлемкевич (роль інтелігенції в українському суспільному житті, спроби соціологічного дослідження психічної структури українського характеру на підставі методів, розроблених західною соціологічною думкою, та власних студій), Р.Рахманний (соціологічний аналіз основних вартостей українців під час національно-визвольних змагань та їхня боротьба за збереження власної ідентичності і духовних цінностей в еміграції). Соціологічні студії здійснюють також Ю.Бойко, Ю.Дивнич, І.Майстренко. Молодша 3 молодшої генерації українських дослідників, котрі мають студії з

генерація українського матеріалу, слід згадати В.Нагірного (соціологія ідеологіч-

них груп та етнічної ідентифікації емігрантів у СШ А), В.Ісаїва (процеси асиміляції й акультурації українців у США та Канаді), І.Зелика, О.Симиренка, М.Савицьку, А.Винар, Р.Шаран-Олеярчик та ін.

Існує велика група українських дослідників в еміграції, наукові інтереси яких тісно пов'язані з аналітичними розвідками соціологічного характеру тих процесів, що відбувалися й відбуваються в Україні. Серед дослідників соціально-економічних проблем та економічних відносин у сучасній Україні вирізняються Є.Гловінський, Є.Кованько-Ковань-ківський, А.Поплюйко, Б.Винар, з молодших — В.Голубничий, почасти Б.Кравченко. Для соціології комуністичної партії в Україні важливі також праці Ю.Бориса, Б.Левицького, І.Майстренка, М.Стахова та інших. Матеріали до соціології культурних процесів є у працях Ю.Шеве-льова (Шереха), П.Коваліва, В.Чапленка; про розвиток літературних процесів і віддзеркалення в них суспільних відносин — у працях Ю.Луць-кого, Ю.Дивнича-Лавриненка, Г.Костюка, І.Кошелівця, Б.Кравціва. Широка тема національного питання в колишньому СРСР привертає увагу таких дослідників, як В.Маркусь, Я.Пеленський, Б.Кравченко, П.Потічний, Б.Чайківський. Знані в еміграції праці І.Лисяка-Руд-ницького, О.Мотиля, Р.Шпорлюка нині знаходять свій шлях до українського читача в Україні. Різнобічні дослідження соціологічного характеру провадять В.Янів («Психологія в'язня», «Психологічні основи окциденталізму»), О.Кульчицький («Світовідчування українця», «Геопсихічний аспект у характерології української людини», «Риси характерології українського'народу», «Український персоналізм: філо-софська і етнографічна синтеза»), Є.Онацький («Українська емоцій-ність», «Імперіалізм духа», «Основи суспільного ладу»), Б.Цимбалістий («Родина і душа народу»), М.Шлемкевич («Загублена українська людина», «Галичанство», «Фронт української правди») та багато інших.

Розділ І. Загальна теорія та історія соціології

Труднощі Водночас слід зазначити, що в еміграції дотепер не існує поважної

розвитку соціологічної інституції, яка об'єднувала б українських дослідників

соціології старшого та молодшого покоління та впорядковувала їхні студії. Немає

в умовах й спеціального видання соціологічного характеру, а видрукувані праці й

еміграції джерельні матеріали зі сфери соціологічних студій доводиться шукати

в багатьох наукових напрямах. Саме тому ми й подаємо численні пріз- вища українських дослідників, праці яких безпосередньо чи опосеред- ковано заторкують соціологічну проблематику. Сьогодні, коли відкри- ваються широкі можливості для навчання та наукового стажування української молоді за кордоном, така інформація може слугувати певним дороговказом у морі західної соціологічної літератури. Нарешті, вперше за довгі часи відкриваються відділи зарубіжної україністики у наших бібліотеках та фонди «репресованої» літератури, недоступні раніше для дослідників, що дозволить усім зацікавленим зазирнути у світ наукових пошуків наших співвітчизників під час перебування в еміграції. Національне На закінчення, слід наголосити, що своєрідний шлях розвитку україн-

відродження ської соціологічної думки, на жаль, не завершився й дотепер ні у краї, ні України на чужині виробленням сучасного потужного, категоріально синтезо-

і соціологія ваного компендіуму, з якого починалася б сучасна українська соціологія.

У цьому плані ми набагато відстали від інших народів, і малою втіхою для нас є згадка про штучне гальмування наукових досліджень у галузі соціології протягом останніх десятиліть історії України. Тому процеси національного відродження, які прокладають собі шлях у сучасній Україні, безпосередньо стосуються й соціології. На часі першочергове завдання"— створення самобутньої і разом з тим сучасної української соціологічної науки, здатної принести велику користь своєму народові у важкий і щасливий час державотворення.

для нотаток