Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sbornik_2013.doc
Скачиваний:
225
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Знання, інтелектуальний капітал і бізнесова освіта

Сучасне суспільство – це суспільство висококваліфікованих, мобільних та творчих особистостей, які мають вільний доступ до інформації та знань. Процеси глобалізації, світова криза змусили по-іншому поглянути на якість отриманих людьми знань, відповідності їх сучасним потребам соціально-економічного розвитку суспільства. Зростає роль інтелектуального капіталу людини та всього суспільства загалом. Інтелектуальний капітал – це знання, інформація, що формуються, використовуються та примножуються в діяльності і приносять позитивний економічний та соціальний ефект. На сучасному ринку фахівців спостерігається синдром інтелектуального голоду, який вимагає від людини нових компетентностей. Ми можемо говорити про те, що в процесі навчання настала ера престижу знань, а не диплому. Описані вище процеси не оминають і таку популярну нині галузь, як бізнесова освіта.

Сучасні соціально-економічні умови в світі та в Україні ставлять досить жорсткі критерії до якості набутих людиною знань і навичок. Серед соціально-економічних чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу найвагомішого значення набувають тенденції розвитку сфери освіти, культури та науки. Вітчизняна модель освіти нині представлена таким чином, що теоретична база від’єднана від практичної, що суперечить вимогам сучасності. Не так давно ми могли говорити про те, що саме престижність отриманого диплому визначає цінність працівника на ринку праці. В наш час багато дослідників стверджують про формування в суспільстві нової постматеріалістичної свідомості, під впливом чого люди все більше уваги приділяють індивідуальному саморозкриттю в усіх сферах суспільного життя.

Сучасна епоха характеризується глибокими якісними трансформаціями, перш за все, змінами соціально-економічних основ життєдіяльності суспільства, де вирішальну роль відіграють такі чинники, як інформація і знання. Вирішальне значення освіти в сучасному суспільстві – постійне здобуття нових знань і навичок для забезпечення конкурентоспроможності індивідів і організацій – є загальновизнаним фактом. В зв'язку з цим сучасний етап розвитку суспільства навіть називають «суспільством, яке вчиться» (learning society). Необхідність у постійному навчанні пов'язана зі швидкими змінами в середовищі – технологічними, ринковими, інформаційними, – в якому бізнес діє в умовах глобалізації і посилення конкуренції. Відповіддю на конкуренцію, що загострюється, є прискорення запровадження інновацій, що вимагають від підприємців і найманих працівників більшої креативності, швидкої адаптації до нових умов.

В той же час ефективність інвестицій в освіту сьогодні залежить від її типу і якості. Сучасний розвиток суспільства накладає особливі вимоги на систему освіти і підготовку кадрів з точки зору гнучкої реакції на вимоги динамічного і важко прогнозованого ринку праці, забезпечення можливості здобування освіти впродовж всього життя, на формування здібностей сучасної людини до творчості і самоосвіти.

Основні тенденції, що формують фундамент сучасної моделі освіти, а саме, бізнесової освіти, дозволяють говорити про нову її роль – перетворення знання на найважливіший чинник виробництва поряд з природними ресурсами, працею і капіталом; зростання значення людського капіталу і інвестицій в освіту та підготовку кадрів. Бізнес-освіта є динамічним сегментом ринку освітніх послуг. Стрімкому розвитку цієї галузі послуг сприяли ринкові відносини, гостра потреба в ефективному управлінні, вимушений перехід наукових та інженерних кадрів у бізнес. Загальновизнано, що на українському ринку бізнес-освіти головним споживачем є студент. Але ми мусимо прийняти реалістичну модель сьогоднішньої освіти, в якій майбутній фахівець – це продукт освітньої діяльності, а споживачем є роботодавець. Але ця схема поки що не може забезпечувати повноцінний розвиток інтелектуального капіталу в сфері бізнесової освіти через низку проблем: невизначеність вимог до фахівців з боку роботодавців, наявність несумлінних конкурентів, конфлікт між системами управління університетом і бізнес-школою, відсутність системного підходу до забезпечення якості бізнесової освіти.

Таким чином, роль сучасної освіти повинна полягати у формуванні та розвитку інтелектуального капіталу, створення ефективних науково-практичних комплексів, які дають змогу наблизити критерії фаховості випускників навчальних закладів до еталонних вимог сучасного світу.

Порох-Дембіцька Анна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

(Україна, Харків)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]