Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatomiya.doc
Скачиваний:
381
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
46.51 Mб
Скачать

Дихальна система (systema respiratorium) Носова порожнина. Гортань

До органів дихальної системи (systema respіratorium) належать: ніс, носова частина глотки, ротова частина глотки, гортань, трахея, бронхи, легені (мал. 171).

Мал. 171. Дихальна система:

1. cavum nas;

2. pars nasalis pharyngis;

3. pars oralis pharyngis;

4. larynx;

5. trachea;

6. bronchi principalis;

7. pulmo dexter;

8. pulmo sinister.

У клінічній практиці серед органів дихальної системи виділяють верхні та нижні дихальні шляхи. До верхніх дихальних шляхів клініцисти відносять: носову порожнину, носову та ротову частини глотки, гортань, трахею, до нижніх - правий та лівий головні бронхи, їх розгалуження, бронхове та альвеолярне дерево.

Нiс (nasus) – подiляється на зовнiшнiй нiс (nasus externus) та носову порожнину (cavitas nasi). На вологому препаратi голови вивчiть будову зовнiшнього носа (мал. 172). Вiн має: корiнь носа (radix nasi), спинку носа (dorsum nasi), кінчик носа (apex nasi) та крила носа (alae nasi). Вони обмежовують з боків нiздрi (nares), які роздiленi мiж собою перетинчастою (рухомою) частиною перегородки носа (pars membranacea septi nasi).

Мал. 183. Зовнішній ніс:

1. radix nasi;

2. dorsum nasi;

3. apex nasi;

4. alae nasi;

5. nares;

6. pars mobilis septi nasi.

На черепi та на вологому препаратi голови розгляньте кiсткову і хрящову основу (скелет) зовнiшнього носа (мал. 173, 174). Кiстковий скелет утворюють носовi кiстки та лобовi вiдростки верхнiх щелеп.

На препаратах і малюнках розгляньте хрящi носа: великий криловий хрящ (cartilago alaris major), який має при середню нiжку (crus mediale) та бічну нiжку (crus laterale), малі крилові хрящі (cartilagines alares minores), додатковi носовi хрящi (cartilagines nasales accessoriae).

Мал. 173. Кістковий та хрящовий скелет зовнішнього носа:

1. cartilago alaris minor;

2. cartilago alaris major;

3. cartilago nasi lateralis;

4. cartilago septi nasi;

5. os nasale.

Носова порожнина (cavitas nasi) починається двома отворами – нiздрями, а закiнчується двома хоанами, що вiдкриваються в носову частину глотки (мал. 175).

Носова порожнина подiляється на двi частини носовою перегородкою. Носова перегородка (septum nasi) має перетинчасту частину (pars membranacea) та кiсткову частину (pars ossea). Окрiм того є хрящова частина носової перегородки (cartilago septi nasi). Перетинчаста та хрящова частини носової перегородки разом становлять її рухому частину.

Мал. 174. Ніздрі:

1. сartilago alaris major;

2. сrus mediale;

3. сrus laterale.

Хрящова частина носової перегородки з’єднується з кiстковою частиною за допомогою перпендикулярної пластинки решітчастої кiстки, лемеша, передньої носової ості. Мiж нижнiм краєм хрящової частини носової перегородки i переднiм краєм лемеша розмiщується справа та злiва лемешево-носовий хрящ (cartilago vomeronasalis), в якому є хід – так званий, лемешево-носовий орган (organum vomeronasale).

Мал. 175. Перегородка порожнини носа:

1. lamina perpendicularis ossis ethmoidalis;

2. vomer;

3. cartilago septi nasi.

На сагiтальному розпилi голови та малюнках роздивiться вхід до носової порожнини, присiнок носа, обмежований ніздрями (мал. 176).

У носовій порожнині в ділянці крил носа роздивіться поріг носа (limen nasi). Ділянка між ніздрями та між порогом носа покрита шкірою, має сальні та потові залози. Позаду від порога носа на стінці носової порожнини розмiщенi верхня, середня та нижня носовi раковини (concha nasi superior, concha nasi media et concha nasi inferior). Пiд кожною з цих раковин роздивiться верхнiй, середнiй та нижнiй носовi ходи (meatus nasi superior, meatus nasi medius et meatus nasi inferior).

Мал. 176. Бічна стінка носової порожнини (внутрішня поверхня):

1. concha nasalis superior;

2. concha nasalis media;

3. concha nasalis inferior;

4. meatus nasi superior;

5. meatus nasi medius;

6. meatus nasi inferior;

7. limen nasi;

8. vestibulum nasi;

9. sinus frontalis;

10. sinus sphenoidalis.

Сполучення носових ходiв (мал. 177):

  • верхнiй носовий хiд обмежований верхньою та середньою носовими раковинами, в нього вiдкриваються: отвір клиноподiбної пазухи, заднi та середнi решiтчастi комірки;

  • середнiй носовий хiд обмежований середньою та нижньою носовими раковинами, в нього вiдкриваються: верхньощелепна пазуха, лобова пазуха та переднi решiтчастi комірки;

  • нижнiй носовий хiд обмежований нижньою носовою раковиною та верхньою поверхнею твердого пiднебiння, в нього вiдкривається носо-сльозова протока.

Мал. 177. Бічна стінка носової порожнини (внутрішня поверхня, середня і нижня носові раковини видалені):

1. concha nasalis media;

2. concha nasalis inferior;

3. meatus nasi medius;

4. meatus nasi inferior;

5. apertura sinus sphenoidalis

6. sinus sphenoidalis;

7. sinus frontalis;

8. зонд в apertura sinus frontalis;

9. hiatus maxillaris;

10. canalis nasolacrimalis.

Справа та злiва вiд носової перегородки розташовується правий та лiвий спільні носові ходи (meatus nasi communis). Вони обмежовані: при середньо-носовою перегородкою, збоку – присередні поверхнями усiх трьох носових раковин. У спільні носові ходи вiдкриваються дірчасті отвори дірчастої пластинки решітчастої кiстки.

Простiр, що розмiщений позаду вiд усiх трьох носових раковин i закiнчується хоанами має назву носо-глотковий хiд (meatus nasopharyngeus).

Позаду i зверху вiд верхньої носової раковини вiдшукайте на препаратi клино-решiтчастий закуток (recessus sphenoethmoidalis).

Слизова оболонка, що покриває стiнки носової порожнини у межах дихальної частини (pars respiratoria) покрита вiйчастим епітелієм. До складу дихальної частини носової порожнини відносять нижнiй носовий хiд, середній носовий хід та нижню носову раковину. Слизова оболонка має тут слизовi залози. У слизовiй оболонцi та в пiдслизовому прошарку вздовж країв середньої та нижньої носових раковин розташовані печеристе сплетення раковин (plexus venosum concharum).

Iнша дiлянка слизової оболонки стiнок носової порожнини має назву нюхової частини (pars olfactoria): це верхня частина перегородки носа, верхня носова раковина, слизова оболонка ділянки верхнього носового ходу, частково середня носова раковина. Тут у слизовiй оболонцi розвиненi нюховi нейросекреторнi клітини-рецептори нюхового аналiзатора.

Слизова оболонка носової порожнини має важливе функцiональне значення виділяє секрет слизових залоз, вiйки її епiтелiальних клiтин сприяють видаленню пилу, сторонніх часток; зволожує повiтря, що його вдихає людина. Добре розвиненi венознi сплетення сприяють зiгрiванню повітря. Пiд час вдиху повiтря через нiздрi спрямовується вгору, в нюхову частину, а звiдти – в носову частину глотки. Під час видиху повiтря проходить по нижньому носовому ходi.

Носове дихання сприяє нормальному кровообiгу головного мозку. У разі його порушення, зокрема, через розростання лімфоїдної тканини глоткового мигдалика (аденоїди) порушується нормальний кровообiг головного мозку, що негативно позначається на розумовому розвитку дитини i навiть на її зовнiшньому виглядi: рот вiдкритий, погляд затуманений, руховi реакцiї загальмованi.

Гортань (larynx) розташовується в передній дiлянцi шиї. Скелетотопiя: гортань розмiщена на рiвнi IV - VI шийних хребцiв. Синтопiя: спереду вiд гортанi розташовуються пiдпiд’язиковi м’язи (груднинно-пiд’язиковий, груднинно-щитоподібний, щито-пiд’язиковий) ззаду вiд гортанi - гортанна частина глотки, з бокiв - судинно-нервовий пучок шиї (загальна сонна артерiя, внутрiшня яремна вена, блукаючий нерв) та частки щитоподiбної залози, вгорi гортань пiдвiшена до пiд’язикової кістки, внизу вона продовжується в трахею.

Скелет гортанi утворюють хрящi. Вони подiляються на парнi та непарнi. Непарними хрящами гортанi є: щитоподiбний хрящ, надгортанник, перснеподiбний хрящ. До парних хрящiв гортанi належать: черпакуватий хрящ, ріжкуватий хрящ, клиноподiбний хрящ.

Щитоподiбний хрящ (cartilago thyroidea) складається з двох (правої та лівої) пластинок (lamina dextra et lamina sinistra; мал. 178). Вони з’єднуються мiж собою у чоловiкiв пiд кутом 90°, у жінок - 120°. Уздовж верхнього та нижнього країв хряща посерединi є двi вирiзки: верхня щитоподiбна вирiзка (incisura thyroidea superior) та нижня щитоподiбна вирiзка (incisura thyroidea inferior). Уздовж заднього краю хряща є спрямований вгору, бiльший за розмiром верхнiй рiг (cornu superius) та спрямований вниз, менший нижній ріг (cornu inferius). Останнiй має суглобову поверхню для з’єднання з перснеподiбним хрящем. На зовнiшнiй поверхнi пластинки хряща проходить коса лiнiя (linea obliqua), що є мiсцем прикрiплення груднинно-щитоподiбного м’яза та початку щито-пiд’язикового м’яза i нижнього м’яза - звужувача глотки.

Перснеподiбний хрящ (cartilago cricoidea) має дугу (arcus cartilaginis cricoideae) i розмiщену позаду від неї пластинку перснеподiбного хряща (lamina cartilaginis cricoideae). На верхньому краї пластинки є двi черпакуватi суглобовi поверхнi (facies articularis arytenoidea). Внизу є ще двi суглобовi поверхнi, це парна щитоподiбна суглобова поверхня (facies articularis thyroidea).

Надгортанник (epiglottis) має в нижнiй частинi надгортанне стебло (petiolus epiglottidis), передня, язикова, поверхня випукла; задня, гортанна, - увігнута. Надгортанник закриває та вiдкриває вхiд до гортані (мал. 191).

Мал. 178. Щитоподібний хрящ:

а. вигляд з правого боку:

б. вигляд спереду:

1. cornu superius;

2. lamina dextra;

3. linea obliqua;

4. incisura thyroidea superior;

5. incisura thyroidea inferior;

6. cornu inferius;

1. cornu superius;

2. lamina dextra;

3. lamina sinistra;

4. incisura thyroidea superior;

5. incisura thyroidea inferior;

6. linea obliqua;

7. cornu inferius;

Мал. 179. Перснеподібний хрящ:

а. вигляд зверху і спереду:

1. arcus cartilaginis cricoideae;

2. lamina cartilaginis cricoideae;

3. facies articularis arytenoidea;

б. вигляд з лівого боку:

1. arcus cartilaginis cricoidea;

2. lamina cartilaginis cricoidea;

3. facies articularis arytenoidea;

4. facies articularis thyroidea;

в. вигляд ззаду:

1. lamina cartilaginis;

2. facies articularis arythenoidea; 3. facies articularis thyroidea.

Мал. 180. Надгортанник:

1. petiolus epiglottidis.

Парнi хрящi: черпакуватий (cartilago arytenoidea), ріжкуватий (cartilago corniculata) та клиноподiбний (cartilago cuneiformis; мал. 181).

Мал. 181. Черпакуватий хрящ (правий).

А. передньо-латеральна поверхня:

1. processus vocalis;

2. processus muscularis;

3. basis cartilaginis arytenoidea;

4. crista arcuata;

5. colliculus;

6. fovea oblonga;

7. fovea triangularis;

8. cartilago corniculata;

Б. задня поверхня:

1. processus vocalis; 2. processus muscularis;

3. facies posterior; 4. cartilago corniculata.

Черпакуватий (cartilago arytenoidea) за формою схожий на тригранну пiрамiду, має основу (basis cartilaginis arytenoideae), спрямовану вниз, i верхiвку (apex cartilaginis arytenoideae). Черпакуватий хрящ має три поверхнi: передньобічну поверхню (facies anterolateralis), присередню поверхню (facies medialis), задню поверхню (facies posterior). На передньобічній поверхнi виражений дугоподiбний гребiнь (crista arcuata), що розмежовує довгасту ямку (fovea oblonga) внизу та трикутну ямку (fovea triangularis) вгорі. Від основи хряща вiдходять два вiдростки: переднiй - голосовий вiдросток (processus vocalis) та спрямований назад i вбік м’язовий вiдросток (processus muscularis).

Над верхiвкою черпакуватого хряща розмiщений ріжкуватий хрящ (cartilago corniculata), а спереду вiд нього, в товщi черпакувато-надгортанної складки розташований клиноподiбний хрящ (cartilago cuneiformis).

Надгортанник, ріжкуваті, клиноподiбні хрящi та голосовий вiдросток черпакуватого хряща - це хрящi еластичнi, а решта хрящiв - гiалiновi.

З’єднання хрящів гортані - зв’язки та суглоби (мал. 182).

Мал. 182. З’єднання гортані:

1. membrana thyrohyoidea;

2. lig. thyrohyoideum laterale;

3. lig. thyrohyoideum medianum;

4. lig. hyoepiglotticum;

5. lig. thyroepiglotticum;

6. lig. vestibulare;

7. lig. vocale;

8. lig. cricothyroideum;

9. lig. cricotracheale;

10. articulatio cricoarutenoidea;

11. synchondrosis arycorniculata;

12. ventriculus laryngis.

Перснеподiбний хрящ з’єднується з черпакуватими хрящами та щитоподiбним хрящем, утворюючи два парних суглоби. Персне-черпакуватий суглоб (articulatio cricoarytenoidea) утворений суглобовою поверхнею на основi черпакуватого хряща та черпакуватою суглобовою поверхнею на пластинцi перснеподiбного хряща. Це одноосьовий обертовий суглоб. У ньому відбувається обертання черпакуватого хряща навколо його поздовжньої (вертикальної) осi. Унаслідок обертання назовнi голосовi вiдростки черпакуватих хрящiв розходяться в боки. Унаслідок обертання до середини голосовi вiдростки черпакуватих хрящiв сходяться, наближаються один до одного.

Персне-щитоподiбний суглоб (articulatio cricothyroidea) утворений щитоподiбною суглобовою поверхнею перснеподiбного хряща та суглобовою поверхнею нижнього рога щитоподiбного хряща. Правий та лiвий суглоби разом утворюють комбiнований суглоб. В обох суглобах одночасно вiдбувається нахил щитоподiбного хряща вперед навколо горизонтальної вісi, що проходить через правий та лiвий суглоби. Уразі нахиляння щитоподiбного хряща вперед вiдстань мiж голосовим вiдростком черпакуватого хряща та кутом щитоподiбного хряща збiльшується.

Зв’язки гортанi. Верхнiй край щитоподiбного хряща з’єднується з пiд’язиковою кiсткою за допомогою щито-пiд’язикової перетинки (membrana thyrohyoidea). У середнiй її частинi видiляють серединну щито-пiд’язикову зв’язку (lig. thyrohyoideum medianum). Уздовж бічних країв цiєї перетинки видiляють праву та лiву бічні щито-пiд’язикові зв’язки (lig. thyrohyoideum laterale).

Мiж дугою перснеподiбного хряща i нижнiм краєм щитоподiбного хряща добре розвинена персне-щитоподiбна зв’язка (lig. cricothyroide-um).

Мiж нижнiм краєм перснеподiбного хряща i першим кiльцем трахеї виражена персне-трахеальна зв’язка (lig. cricotracheale).

Надгортанник з’єднується зв’язками: з язиком - середньою та двома бічними язиково-надгортанними (ligg. glossoepiglotticum media et lateralia); з пiд’язиковою кiсткою - пiд’язиково-надгортанною зв’язкою (lig. hyoepiglotticum); з кутом щитоподiбного хряща – щито-надгортанною зв’язкою (lig. thyroepiglotticum).

Присiнкова зв’язка (lig. vestibulare) розмiщена вище, нiж голосова. Вона парна, права та лiва. Присiнкова зв’язка натягнена мiж верхньою частиною кута щитоподiбного хряща та черпакуватим хрящем над його голосовим відростком. Мiж правою та лiвою присiнковими зв’язками є присiнкова щiлина (rima vestibuli).

Голосова зв’язка (lig. voсale) натягнута мiж нижньою частиною кута щитоподiбного хряща i голосовим вiдростком черпакуватого хряща.

Мiж покритими слизовою оболонкою правою та лiвою голосовими зв’язками утворюється голосова щiлина (rima glottidis).

М’язи гортані подiляються на зовнiшнi та внутрiшнi, а також на м’язи, що розширюють голосову щiлину, та ті, що її звужують.

До зовнiшнiх м’язiв належить парний персне-щитоподiбний м’яз (m. cricothyroideus) (мал. 183). Вiн починається вiд дуги перснеподiбного хряща i прикрiплюється до нижнього краю щитоподiбного хряща та до капсули персне-щитоподiбного суглоба. Функцiя: нахиляє щитоподiбний хрящ вниз та вперед, при цьому збiльшується вiдстань мiж черпакуватим та щитоподiбним хрящами, через що голосовi зв’язки натягуються, а голосова щiлина звужується.

Внутрiшнi м’язи гортанi подiляють на м’язи, що розширюють голосову щiлину, та м’язи, що її звужують.

На заднiй поверхнi препарату м’язiв гортанi роздивiться та вивчiть м’яз, який розширює голосову щiлину. Це парний заднiй персне-черпакуватий м’яз (m. cricoarytenoideus posterior) (мал. 184). Вiн починається вiд пластинки перснеподiбного хряща i прикрiплюється до м’язового вiдростка черпакуватого хряща. Функцiя: тягне м’язовий вiдросток назад i присередньо, при цьому голосовi вiдростки рухаються назовні разом з ними розходяться і голосовi зв’язки, внаслiдок чого голосова щiлина розширяється.

Мал. 183. М’язи та з’єднання гортані. Вигляд з правого боку:

1. membrana thyrohyoidea;

2. lig. thyrohyoideum medianum;

3. lig. thyrohyoideum laterale;

4. m. cricothyroideus;

5. articulatio cricothyroidea;

6. m. cricoarytenoideus posterior;

7. lig. cricotracheale.

Мал. 184. М’язи та з’єднання гортані. Вигляд ззаду:

1. epiglottis;

2. pliсa aryepiglottica;

3. tuberculum cuneiforme;

4. tuberculum corniculatum;

5. plica interarytenoidea;

6. m. aryepiglotticus;

7. m. arytenoideus transversus;

8. m. cricoarytenoideus posterior;

9. aditus laryngis;

10. lig. tyrohyoideum laterale;

11. membrana thyrohyoidea.

До внутрiшнiх м’язів гортанi, що звужують голосову щiлину (мал. 185), належить парний бічний персне-черпакуватий м’яз (m. cricoarytenoideus lateralis). Для того, щоб його побачити, потрібно використати препарат з видаленою пластинкою щитоподібного хряща. Бічний персне-черпакуватий м’яз починається від дуги перснеподібного хряща, прикрiплюється до м’язового відростка черпакуватого хряща. Функція: тягне м’язовий вiдросток вперед i присередньо, внаслiдок чого черпакуватий хрящ обертається до середини, обидва голосовi вiдростки та обидвi голосовi зв’язки зближаються, голосова щiлина звужується.

Мал. 185. М’язи та з’єднання гортані. Права пластинка щитоподібного хряща видалена. Вигляд з правого боку:

1. m. thyroepiglotticus;

2. m. aryepiglotticus;

3. m. thyroarytenoideus;

4. m. cricoarytenoideus lateralis;

5. m. cricoarytenoideus posterior;

6. lig. thyrohyoideum medianum;

8. lig. hyoepiglotticum;

9. membrana thyrohyoidea;

10. lig. thyrohyoideum laterale;

11. aditus laryngis.

Вище над попереднiм м’язом вiдшукайте парний щито-черпакуватий м’яз (m. thyroarytenoideus). Вiн iде вiд кута щитоподiбного хряща до черпакуватого хряща над голосовим вiдростком. Функцiя: зближає щитоподiбний та черпакуватий хрящi мiж собою, внаслiдок чого натяг голосових зв’язок ослаблюється, при цьому голосова щiлина звужується.

Звернiть особливу увагу на парний голосовий м’яз (m. vocalis). Вiн розмiщується на бічнiй поверхнi голосової зв’язки, зрощуючись з нею. Починається вiд нижньої частини кута щитоподiбного хряща, прикрiплюється до голосового вiдростка черпакуватого хряща. Функцiя: звужує голосову щілину; дiє окремими пучками на голосову зв’язку, приводячи її в коливання.

Поперечний черпакуватий м’яз (m. arytenoideus transversus), непарний, починається i прикрiплюється на заднiй поверхнi черпакуватих хрящiв. Функцiя: зближає черпакуватi хрящi, їх голосовi вiдростки, а отже, i голосовi зв’язки, голосова щiлина звужується.

Косий черпакуватий м’яз (m. arytenoideus obliquus) парний, починається вiд м’язового вiдростка одного черпакуватого хряща i прикрiплюється до верхiвки протилежного черпакуватого хряща. Функцiя: зближає черпакуватi хрящi, їх голосовi вiдростки, а отже, i голосовi зв’язки, голосова щілина звужується.

Розгляньте на препаратi i вивчiть м’яз, який під час скорочення дiє на надгортанник, закриваючи або вiдкриваючи вхiд до гортані. Це парний черпакувато-надгортанний м’яз (m. aryepiglotticus). Вiн починається вiд верхiвки черпакуватого хряща, проходить у черпакувато-надгортаннiй складцi i прикрiплюється до надгортанника. Функцiя: тягне надгортанник назад, закриваючи вхiд до гортані.

Щито-надгортанний м’яз (m. thyroepiglotticus) парний, починається вiд внутрiшньої поверхнi кута щитоподібного хряща i прикріплюється до надгортанника. Функцiя: тягне надгортанник уперед, вiдкриває вхiд до гортані.

Порожнина гортані. Вхiд до гортані (aditus laryngis) (мал. 186) обмежований спереду надгортанником, ззаду - черпакуватими хрящами з ріжкуватими хрящами на їх верхiвках, мiжчерпакуватою складкою (plica interarytenoidea), з бокiв - правою та лiвою черпакувато-надгортанною складкою (plica aryepiglottica). У черпакувато-надгортаннiй складцi видiляють два горбки: ріжкуватий горбок (tuberculum corniculatum), утворений ріжкуватим хрящем, та клиноподiбний горбок (tuberculum cuneiforme), утворений клиноподiбним хрящем.

Мал. 186. Порожнина гортані. Глризонтальний розтин. Вигляд зверху:

1. lig. vocale;

2. rima glottidis (pars intermembranacea);

3. rima glottidis (pars intercartilaginea);

4. m. vocalis;

5. lig. vestibulare;

6. cartilago thyroidea;

7. cartilago cricoidea.

Частини порожнини гортані (cavitas laryngis) (мал. 187). У ній розрізняють присiнок гортані, голосник i пiдголосникову порожнину.

Присiнок гортанi (vestibulum laryngis) простягається вiд входу до гортані до присiнкової складки (plica vestibularis).

Голосник (glottis), або промiжна порожнина гортані, обмежений присiнковими складками вгорi та голосовими складками внизу. Мiж пристінковою та голосовою складками розташовується шлуночок гортанi (ventriculus laryngis). Шлуночкiв у гортанi два - лiвий та правий.

У товщі присiнкової складки мiж шарами слизової оболонки розмiщена присінкова зв’язка. У товщі голосової складки (plica vocalis) - голосова зв’язка (lig. vocale) та голосовий м’яз (m. vocalis), що розмiщується на бічній поверхнi голосової зв’язки.

Мал. 187. Порожнина гортані. Сагітальний розтин. Ліва половина гортані. Вигляд зcередини:

1. epiglottis;

2. plica aryepiglottica;

3. tuberculum cuneiforme; 4. tuberculum corniculatum; 5. cartilago cricoidea; 6. cartilago thyroidea; 7. lig. thyroepiglotticum;

8. lig. vestibulare;

9. lig. vocale;

10. ventriculus laryngis.

Присiнкова щiлина (мал. 188) обмежована правою та лiвою присiнковими складками. Голосова щiлина обмежована правою та лiвою голосовими складками. Вона має три частини: передню – міжперетинкову частину (pars intermembranacea), середню - мiжхрящову (pars intercartilaginea) та задню – між черпакувату (pars interarytenoidea) (мал. 188, 189).

Мiжперетинкова частина голосової щiлини обмежована правою та лiвою голосовими зв’язками. Вона виконує функцію голосоутворення.

Мiжхрящова частина голосової щілини обмежована присередніми поверхнями голосових вiдросткiв та основою черпакуватих хрящiв. Ця частина виконує переважно дихальну функцiю. Міжчерпакувата частина має однойменну складку.

Слизова оболонка гортанi покрита багаторядним вiйчастим епiтелiєм, за винятком голосових складок та задньої поверхнi надгортанника, де епiтелiй багатошаровий плоский. У слизовiй оболонцi та пiд нею значно розвинута еластична сполучна тканина. Слизова оболонка багата на слизовi залози, особливо на заднiй поверхнi надгортанника, в присiнковій складцi та в межах шлуночкiв гортанi. Трапляються поодинокi лiмфатичнi фолікули.

Мал. 188. Голосова щілина. Горизонтальний розтин гортані. Вигляд зверху:

1. epiglottis;

2. plica interarytenoidea;

3. tuberculum corniculatum;

4. tuberculum cuneiforme;

5. plica aryepiglottica;

6. plica vestibularis;

7. plica vocalis;

8. rima glottidis.

Мал. 189. Щілина присінка:

1. vestibulum laryngis;

2. plica vestibularis;

3. ventriculus laryngis;

4. plica vocalis;

5. rima glottidis;

6. cavitas infraglottica;

7. cartilago cricoidea;

8. cartilago thyroidea;

9. rima vestibularis.

Пiд слизовою оболонкою гортанi розташовується волокнисто-еластична перетинка гортані (membrana fibroelastica laryngis), що вiдсутня лише в ділянці шлуночкiв гортанi. Волокнисто-еластична перетинка подiляється на двi частини: верхню чотирикутну перетинку (membrana quadrangularis; мал. 201), (займає дiлянку вище від шлуночка гортані, нижнiй край чотирикутної перетинки утворює присiнкову зв’язку) та нижню частину волокнисто-еластичної перетинки, що називається еластичним конусом (conus elasticus). Вiн розмiщений нижче від шлуночка гортані; верхнiй край еластичного конуса утворює голосову зв’язку.

Мал. 190. З’єднання гортані, права фібро-еластична мембрана. Вигляд ззовні. Права пластинка щитоподібного хряща видалена:

1. membrana thyrohyoidea;

2. lig. thyroideum laterale;

3, 4. plica aryepiglottica;

5. lig. thyrohyoideum medianum;

6. cartilago arytenoidea;

7. membrana quadrangularis;

8. lig. vestibulare;

9. lig. vocale;

10. conus elasticus;

11. lig. cricothyroideum;

12. cartilago cricoidea.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]