Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВДЛ.Філологія-2015.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
08.03.2016
Размер:
89.83 Кб
Скачать

5. Самостійна робота

Карта самостійної роботи

З дисципліни «Вступ до літературознавства»

Кількість годин срс згідно з навчальним планом складає 24 год.

Види самостійної роботи

Трудо-

місткість

(годин)

Планові терміни виконання

Форми контролю

Максимальна кількість

Балів

1.

2.

3.

4.

5.

Денна форма навчання

І триместр

І. О б о в ’ я з к о в і

Види робіт на практичних заняттях

Підготовка до практичного заняття

6

Протягом триместру

Усне опитування

5

Підготовка доповіді відповідно до тем практичних занять

2

Протягом триместру

Перевірка тексту доповіді

5

За виконання контрольних завдань

Підготовка до контрольної роботи № 1

2

4-й навчальний тиждень

Перевірка контрольної роботи

5

Підготовка до контрольної роботи № 2

3

9-й навчальний тиждень

Перевірка контрольної роботи

10

Підготовка до контрольної роботи № 3

3

13-й навчальний тиждень

Перевірка контрольної роботи

15

За виконання завдань самостійного опрацювання та інших завдань

Конспектування теоретичних матеріалів за першоджерелами

6

13-й навчальний тиждень

Перевірка конспектів першоджерел

10

Разом балів за обов’язкові види СРСР

50

ІІ. В и б і р к о в і

За виконання творчих завдань для самостійного опрацювання

Написання реферату, творчої роботи або створення презентації.

2

13-й навчальний тиждень

Перевірка письмового тексту роботи або презентації

10

Разом балів за вибіркові види СРСР

10

Всього балів за СРС у І триместрі

60

Вказівки до виконання завдань

1. Під час створення письмового варіанту доповіді необхідно дотримуватися таких вимог: з’ясувати причини, за яких визначилася проблема, чітко сформулювати тезу, відібрати аргументи, сформулювати висновок, вміти зробити аналіз щодо наукової значимості поданої інформації, подати список використаної літератури.

2. Контрольна робота № 1. Користуючись підручником, текстом лекції, першоджерелами, визначити рід і жанр одного з творів художньої літератури (за вибором студента), проаналізувати його змістоформальні і формозмістові елементи. – Виконується після проведення практичного заняття № 2.

3. Контрольна робота № 2. Проаналізувати уривок художнього тексту (вірш, уривок прози або драми) і визначити всі тропи і фігури, що в ньому зустрічаються. – Виконується після практичного заняття № 4.

4. Контрольна робота № 3. Користуючись схемою аналізу, письмово проаналізувати один з поетичних творів (за вибором студента). – Виконується після проведення практичного заняття № 5.

Схема цілісного аналізу художнього твору

І. Генерика:

  1. Літературний рід;

  2. Вид;

  3. Жанр;

а), б), в) … - різновиди.

ІІ. Метрика:

А) система віршування;

Б) метр;

В) розмір.

Г) вид строфи.

ІІІ. Фоніка:

А) спосіб римування.

Б) види клавзул та рим з погляду наголошеності;

В) види рим з погляду якості співзвуччя;

Г) інші засоби евфонії/ какофонії (алітерація, асонанс, звуконаслідування)

  1. Стилістика:

А) лексика проста і «маркована»,

Б) денотація/ конотація (номінативний/ переносний слововжиток);

В) тропи;

Г) фігури.

V. Формозмістова єдність:

А) композиція/ сюжет/ безсюжетність, художня мова як змістовна форма;

Б) тема, ідея, проблематика, тональність (пафос), колізії як формований зміст;

В) формозміст жанру;

Г) єдність, взаємообумовленість, взаємопроникнення змістових і формальних характеристик.

VI. Іконіка, ейдологія:

А) ключові образи;

Б) основна тема і мотиви;

В) мистецька ідея.

5. Реферат оформлюється згідно з загальноприйнятими вимогами до оформлення такого типу робіт (титульна сторінка, план, три елементи структури тексту – вступ, основна частина, висновок, список використаних джерел). Творча робота є альтернативою до написання реферату й містить елементи самостійного аналізу окремих літературознавчих концепцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.