Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_Bankovskie operacii sam rab.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
375.72 Кб
Скачать

МОДУЛЬ 2. БАЗОВІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

Практичне заняття № 8. Касові операції банків

1.Під час перевірки на підприємстві касової дисципліни було виявлено перевищення встановленого підприємству ліміту залишку готівки в касі підприємства: 05.04.2012 – 3500 грн; 19.04.2012 – 760 грн; 17.05.2012 – 290 грн; 31.05.2012 – 740 грн. 28.05.2010 підприємством була отримана готівка на виплату заробітної платні. Визначити суму штрафу за порушення касової дисципліни.

2.Перевіряючи касову дисципліну 18 жовтня 2012 року, на підприємстві

«А» було встановлено, що 13 червня 2012 року дане підприємство сплатило готівкою підприємству «Б» за послуги суму 13000 грн. Ліміт каси підприємства «А» − 1000 грн. Визначити суму штрафу за порушення касової дисципліни.

3. За грудень2012 року, за даними касової книги, залишок готівки становив:

03.12 – 137 грн;

04.12– 3525 грн 65 коп;

05.12– 2125 грн;

06.12– 1842 грн;

07.12– 532 грн. 20 коп;

10.12– 65 грн;

11.12–298 грн;

12.12– 280 грн;

17.12 –150грн;

18.12 – 302 грн. 20 коп;

19.12 – 4252 грн. 25 коп;

20.12 – 1525 грн;

21.12 – 925 грн;

24.12 – 102 грн;

25.12 – 230 грн;

26.12 – 280 грн.

Ліміт залишку готівки в касі, встановлений банком на 2012 рік, становить 290 грн. Терміни виплати заробітної плати погоджені з банком і встановлені17 числа звітного місяця – аванс за першу половину місяця, 3 числа наступного місяця – зарплата за другу половину місяця.

Визначити розмір фінансових санкцій за порушення касової дисципліни та перевірити дотримання встановленого банком ліміту залишку готівки в касі.

23

Практичне заняття № 9. Кредитні операції банків

1. Промислове підприємство«А» звернулося до банку«Н» з листомклопотанням про надання кредиту в сумі6 млн грн на 3 місяці під 15 % річних для придбання виробничих запасів, запропонувавши як забезпечення кредиту

приналежне йому майно. Залишкова вартість майна становить 6,2 млн грн.

 

Внутрішньобанківським

положенням «Про кредитування» передбачено,

що банк приймає в заставу майно по ринковій , вартостіщоне

може

перевищувати 70 % залишкової вартості.

 

Облікова ставка НБУ– 7,75 %. Дохідність державних цінних паперів–

9,5 %. Банк-конкурент «П» може запропонувати підприємству річну ставку

відсотка за кредитом – 17 %.

 

 

Необхідно визначити

рівень забезпеченості кредиту та

межі рівня

відсотка за кредит.

 

 

2. Підприємство «Б» одержало в банку позичку на термін із 1 травня по 20 вересня поточного року у сумі1 650 грн під 26 % річних. Розрахуйте суму відсотків за позикою по різних методиках, що застосовують в Україні при нарахуванні відсотків, і визначте метод, найбільш оптимальний для клієнта і банку. Аргументуйте рішення банку про вибір методу нарахування відсотків.

3. Визначити суму, що призначають кожному банку-члену консорціуму з загальної суми чергового платежу позичальника, який погасив кредит у сумі 400 тис грн та відсотки– 800 тис грн, якщо кредитні ресурси консорціуму для видачі цього кредиту акумульовані на окремому рахунку головного банку в сумах, отриманих від банку «А» – 14 млн грн, банку «Б» – 6,6 млн грн, банку «В» – 5,1 млн грн.

4. Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал установлений у розмірі 500 тис грн.

У

першому

місяці кварталу

на

рахунку було

проведено такі

операції

(тис грн): платежі – 150, надходження − 100. У другому відповідно: 600 і 500; у

третьому − 200 і 350. Кредитове сальдо

контокорентного рахунку на початок

кварталу

становило 30. Відсоткова

ставка

встановлена

на

рівні35 % річних.

Дебетове

сальдо

на контокорентному

рахунку було

протягом38 днів

у

середньому 180 тис грн на кінець дня.

Визначити заборгованість позичальника за контокорентним кредитом на кінець кожного місяця та суму процентів, що має сплатити клієнт банку.

5. Згідно з угодою про кредитування комерційний банк у м. Одеса відкрив підприємству «Д» кредитну лінію на суму800 тис грн строком на1 рік із

умовою, сплати 20 % річних. Комісія

за обслуговування становить0,5 %,

штраф за невикористані кошти– 1 %. 10 січня поточного року підприємству

було перераховано 350 тис грн; 3

березня – 170 тис грн; 9 червня − 140 тис грн;

4 вересня – 110 тис грн. 10 грудня поточного року кредит було повернуто разом

із відсотками.

 

 

Визначте розмір доходів

банку

від проведеної операції та перелічіть

умови, за яких доцільно застосовувати кредитування по кредитній лінії.

24

6. Є такі дані щодо підприємства-позичальника, яке кредитується банком під витрати виробництва:

Фактичний залишок виробничих витрат

850 тис грн

Списано на витрати (собівартість):

 

фактично

250 тис грн

за планом

300 тис грн

Власні кошти позичальника

200 тис грн

Кредиторська заборгованість, що відноситься до витрат

50 тис грн

Кредитна лінія, відкрита позичальнику

400 тис грн

Заборгованість по кредиту

300 тис грн

Вирішити питання про можливість надання позичальнику додаткового кредиту.

7. Кредитний портфель комерційного банку характеризується такими

даними:

 

 

Стандартні кредити

2400 тис грн

 

Кредити під контролем

600 тис грн

 

Субстандартні кредити

300 тис грн

 

Сумнівні кредити

200 тис грн

 

Вартість

майна,

яка

враховується

банком

при

розрахунку

розміру

страхового резерву, за стандартними кредитами

становить700 тис грн;

за

 

кредитами під контролем і субстандартними − відповідно 350 і 200 тис грн.

 

 

 

Визначити загальну суму резерву для відшкодування можливих втрат за

 

кредитними операціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. За даними звітності підприємства(форма № 1 та форма № 2) оцінити

 

фінансовий стан підприємства та визначити клас позичальника, обґрунтувати

 

можливість надання кредиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до розрахунку

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання фінансового стану позичальника встановлює кожен

 

банк

самостійно

з

урахуванням

вимог

 

Національного

банку ,

Україн

викладених у Положенні про порядок формування і використання резерву для

 

відшкодування

 

можливих

втрат

за

кредитними

операціями,

ба

затвердженого

постановою

НБУ від06.07.2000

р.

№ 279

[6].

Методику

 

використовують при оцінюванні фінансового стану позичальника з метою

визначення можливості видачі кредиту, своєчасного його повернення та сплати

 

відсотків за користування ним, а також для класифікації кредитного портфеля

 

установи банку за ступенем ризику при формуванні резерву банку.

 

Оцінювання

фінансового

стану

позичальника-юридичної

особ

ґрунтується на даних офіційної звітності позичальника(бухгалтерський баланс

 

(ф. № 1), звіт про

фінансові результати(ф.

№ 2)), показниках діяльності

 

25

Оцінка ділових якостей керівника фірми
Прізвище, ім’я, по батькові
Об’єктивні фактори:
Освіта (О). О = 1 при наявності вищої освіти за фахом, О = 0 при відсутності освіти за фахом Має досвід керівної роботи на даному підприємстві(Дкр). Дкр
дорівнює кількості років керівної роботи на даному підприємстві Має позитивний досвід роботи з банком(Пдр). До 3-ох років=0,5, більше від 3-ох років = 1, відсутній досвід = 0
Суб’єктивні фактори:
Дає чітку аргументовану оцінку фінансової діяльності своєї фі
(Ао). Так = 1, ні = 0
Має програму подальшого розвитку (Ппр). Так = 1, ні = 0
26
1
Період функціонуваня підприємства (від дати реєстрації перереєстрації) (ПФ). Приймає значення, яке дорівнює кількості років функціонування підприємства Наявність перспективного бізнес-плану з усіма необхі
розділами, у тому числі маркетинговими дослідженн, з урахуванням внутрішнього і зовнішнього ринків(БП). БП = 1 при наявності бізнес-плану, БП = 0 при його відсутності Залежність підприємства від сезонних та структурних змін у га промисловості (ЗП). Так – ЗП = 0, ні – ЗП = 1
Наявність державних замовлень і державна підтримка позичальник
(ДП). Так – ДП = 1, ні – ДП = 0
Динаміка основних показників діяльності позичальника(Д). Позитивна динаміка − 2, відсутність динаміки − 1, негативна динаміка
− 0
Показник
Таблиця 8
Загальна інформація про позичальника станом на визначену дату Значення показника
2

підприємства, визначених у додаткових документах, подання яких повинне

 

бути передбачене умовами кредитного договору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий стан позичальника оцінюють у три етапи:

 

 

 

 

 

 

 

перший

етап

складання

загальної

характеристики

клієнта

з

урахуванням оцінки ділових якостей керівника (табл. 8);

 

 

 

 

 

 

 

другий

етап

визначення показників, які

характеризують

 

фінансовий

 

стан

позичальника,

та

здійснення

на

їх

підставі

аналізу

-фінансово

господарської діяльності позичальника (табл. 9 – 11);

 

 

 

 

 

 

 

 

третій етап – віднесення позичальника згідно з рейтинговою

шкалою

 

до відповідного класу надійності (табл. 12 – 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9

Фінансові результати діяльності на визначену дату (ф. № 2)

Показник

Значення

показника

1

2

1.Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), ряд. 035

2.Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), ряд. 040

3.Прибуток або збиток, ряд. 220 − 225

4.Рентабельність активів (Ра) визначає, який прибуток одерж

підприємство

на

кожну

грошову

одиницю ,

Раактивів=

ряд. 220/ряд. 280, ф. №

1*100

%. Теоретичне

значення –

на рівн

середньогалузевого показника, якщо такий визначається, але не менше

ніж 5 %

 

 

 

 

 

5. Рентабельність продажу (Рп) визначає, скільки прибутку припадає

на 1 грн реалізованої

продукції, Рп = ряд. 100/ряд. 035*100 %.

Теоретичне значення − на рівні середньогалузевого показника, якщо

такий визначається, але не менше ніж 10 %

 

 

Таблиця 10

Динаміка та склад оборотних активів, пасивів на визначену дату (ф. № 1)

Показник

Значення

показника

1

2

1.Запаси і затрати, сума ряд. 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 270

2.Грошові кошти, розрахунки та інші оборотні активи, сума ряд. 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250

3.Довгострокові зобов’язання, всього, ряд. 480

4.Поточні зобов’язання, ряд. 620

Утому числі:

кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, ряд. 530

5.Коефіцієнт загальної ліквідності(Кзл) характеризує, наскільки обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити з рахунок усіх ліквідних активів. Кзл = ряд. 260/ряд. 620. Теоретичне значення Кзл – не менше ніж 2

6.Коефіцієнт абсолютної (миттєвої) ліквідності (Кал) характеризує, як швидко короткострокові зобов’язанняможуть бути погаше високоліквідними активами. Кал = (ряд. 220 + 230 + 240)/ряд. 620. Теоретичне значення Кал – не менше ніж 0,2

7.Коефіцієнт поточної ліквідності(Клп) характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань у встановлені строки. Клп =

(ряд. 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240)/ряд. 620. Теоретичне значення Клп – не менше ніж 0,5

27

Таблиця 11

Динаміка власних коштів та їх маневреність на визначену дату (ф. № 1)

Показник

Значення

показника

1

2

1.Власний капітал та прирівняні до нього кошти, ряд. 380 + 430 + 630

2.Необоротні активи, ряд. 080

3.Власні обігові кошти (Кво), Кво=(ряд. 380 + 430 + 630) − 080

4.Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км) характеризує ступінь мобільності використання власних коштів. Км=Кво /(ряд. 380 + 430 + 630). Теоретичне значення Км – не менше ніж 0,5

5.Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс) показує питому вагу власних коштів у загальних витратах підприємства, Кфс = (ряд. 380 + 430 + 630)/ряд. 640. Теоретичне значення Кфс – не менше ніж 0,6

6.Коефіцієнт незалежності (Кн) визначає співвідношення залучених і власних коштів та характеризує ступінь фінансового ризику, Кн = (ряд. 480 + 620)/(ряд.380 + 430 + 630). Теоретичне значення Кн – не більше ніж 1

Таблиця 12

Грошові потоки

Показник

Значення

показника

1

2

1.Виручка від реалізації, ф. № 2, ряд. 035

2.Інші доходи від операційної, звичайної та надзвичайної діяльності,

ф. № 2, ряд. 060 + 110 + 120 + 130 + 200

3.Щомісячні умовно-постійні зобов’язання позичальника (Зм), ф.

№ 2, ряд. 070 + 080

4. Податкові платежі та сума інших витрат т’язань позичальника перед кредиторами (Зі), ф. № 2, ряд. 090 + 140 + 160 + 180 + 205 + 210

5.Грошовий потік (ГП), (ряд. 1 + 2) − (ряд.3 + 4)

6.Надходження на поточні рахунки позичальника

7.Середньомісячні надходження за останні три місяці на рахун позичальника (у тому числі відкриті в інших банках), за винятком кредитних коштів (Нсм), ряд. 6/3 місяці або 12 місяців

8.Коефіцієнт співвідношення чистих надходжень на всі раху позичальника до суми основного боргу за кредитною операцією т відсотками за нею з урахуванням строкуії дкредитної угоди(для короткострокових кредитів) К = ((ряд. 7*n) – (ряд. 3*n ) – ряд. 4)/Ск, де n – кількість місяців дії кредитної ;угодиСк – сума заборгованості по кредиту та відсотках за користуванн. Оптимальне значення показника – не менше ніж 1,5

28

Таблиця 13

Оцінка коефіцієнтів

Коефіцієнт

 

 

Оцінка

 

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт загальної

Не менше ніж 2

 

 

 

Менше ніж 2

 

ліквідності (Кзл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної

Не менше ніж 0,2

 

 

Менше ніж 0,2

 

ліквідності (Кал)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт поточної

Не менше ніж 0,5

 

 

Менше ніж 0,5

 

ліквідності (Клп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт маневреності

Не менше ніж 0,5

 

 

Менше ніж 0,5

 

власних обігових коштів (Км)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової

Не менше ніж 0,6

 

 

Менше ніж 0,6

 

стійкості (Кфс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт незалежності (Кн)

Не більше від 1

 

 

 

Більше ніж 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів (Ра)

Значення показника

 

Значення показника менше

 

перевищує середньогалузевий

від середньогалузевого

 

 

рівень, або не менше 5 %

рівня, або менше ніж 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність продажу (Рп)

Значення показника перевищує

Значення показника менше

 

середньогалузевий рівень, або

від середньогалузевого

 

 

не менше ніж 10 %

 

рівня, або менше ніж 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт співвідношення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чистих надходжень на рахунки

Не менше від 1,5

 

 

Менше ніж 1,5

 

позичальника до суми

 

 

 

заборгованості по кредиту та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсотках (Кс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок інтегрованого показника фінансового стану

Таблиця 14

 

 

позичальника − юридичної особи

 

 

 

 

Назва показника

 

Теоретич-

Вагоме

Розрахун-

 

Оцінка

Значення з

 

не

кове

 

коефіцієн-

урахуванням

 

значення

 

 

 

значення

значення

 

та

вагомості

1

 

2

3

 

4

 

5

6

 

I. Попередня оцінка позичальника

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагомий коефіцієнт − 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Період функціонування

 

0,5 – 5

0,5

 

 

 

 

 

 

підприємства (ПФ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наявність бізнес-плану (БП)

 

0 – 1

1

 

 

 

 

 

 

3. Залежність підприємства від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сезонних та структурних змін у галузі

0 – 1

1

 

 

 

 

 

 

(ЗП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Продовження таблиці 14

4. Наявність державних замовлень і

 

 

 

 

 

 

державна підтримка позичальника

0 – 1

 

1

 

 

 

(ДП)

 

 

 

 

 

 

5. Динаміка основних показників

0 – 2

 

1

 

 

 

діяльності позичальника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Освіта керівника підприємства (О)

0 – 1

 

1

 

 

 

7. Досвід керівної роботи на даному

0,5 – 5

 

0,5

 

 

 

підприємстві (Дкр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пдр < 3

 

 

 

 

 

8. Позитивний досвід роботи з

– 0,5

 

 

 

 

 

банком, який веде кредитну історію

Пдр > 3

 

1

 

 

 

– 1 Пдр

 

 

 

 

(Пдр)

 

 

 

 

 

відсутній

 

 

 

 

 

 

– 0

 

 

 

 

 

9. Аргументована оцінка керівником

Так – 1,

 

1

 

 

 

фінансової діяльності фірми (Ао)

ні – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Керівник має програму

Так –1,

 

1

 

 

 

подальшого розвитку фірми (Ппр)

ні – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

II. Показники платоспроможності позичальника

 

 

 

 

Вагомий коефіцієнт − 5

 

 

 

 

 

 

10. Коефіцієнт загальної ліквідності

Не

 

 

 

 

 

менше

 

8

 

 

 

(Кзл)

 

 

 

 

ніж 2

 

 

 

 

 

11. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Не

 

 

 

 

 

менше

 

6

 

 

 

(Кал)

 

 

 

 

ніж 0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Коефіцієнт поточної ліквідності

Не

 

 

 

 

 

менше

 

7

 

 

 

(Клп)

 

 

 

 

від 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

III. Показники фінансової стійкості

 

 

 

 

 

 

Вагомий коефіцієнт − 4

 

 

 

 

 

 

13. Коефіцієнт маневреності власних

Не

 

 

 

 

 

менше

 

5

 

 

 

обігових коштів (Км)

 

 

 

 

від 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Коефіцієнт фінансової стійкості

Не

 

 

 

 

 

менше

 

7

 

 

 

(Кфс)

 

 

 

 

ніж 0,6

 

 

 

 

 

15. Коефіцієнт незалежності (Кн)

Не

 

 

 

 

 

більше

 

6

 

 

 

 

ніж 1

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

IV. Показники ефективності та надійності

 

 

 

 

Вагомий коефіцієнт − 3

 

 

 

 

 

 

16. Рентабельність активів (Ра)

0 − 2

 

4

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 14

 

 

 

17. Рентабельність продажу (Рп)

 

0 − 2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Коефіцієнт співвідношення чистих

Не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходжень на рахунки позичальника

менше

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до суми заборгованості по кредиту та

від 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсотках (Кс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього сума балів (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас позичальника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У таблиці 14 наведені дані по графах «Теоретичне значення» та «Вагоме

 

 

 

значення». У графі «Розрахункове значення» відзначають

значення

показника

 

 

 

на певну дату, яке отримане в результаті попередніх розрахунків у таблицях8 –

 

 

 

12. Оцінювання коефіцієнта здійснють на підставі таблиці13. Останню графу

 

 

 

«Значення з урахуванням вагомості» розраховують як

добуток

 

оцінки

 

коефіцієнта і вагомого значення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтингова шкала для визначення класу позичальника − юридичної

 

 

 

 

 

 

особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значення інтегрованого показника

 

 

 

 

 

 

Клас

 

 

 

 

 

 

Більше ніж 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

Від 200 до 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

Від 150 до 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

Від 100 до 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

Менше ніж 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

Класифікація позичальників за результатами оцінювання їх фінансового

 

 

 

стану здійснють із урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями:

 

 

 

Клас «А»

фінансова діяльність добра,

що

свідчить

про

можливість

 

 

 

своєчасного виконання зобов’язань за кредитними

операціями, зокрема

 

 

 

погашення основної суми боргу та відсотків за ним

відповідно

до

умов

 

кредитної угоди;

економічні

показники

 

в

межах

установлених

значень

 

(відповідно

до

методики

оцінювання

фінансового

стану

позичальника,

 

затвердженої

 

внутрішніми

документами

); банкувище

 

керівництво

 

 

 

позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника –

 

 

 

бездоганна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас «Б» – фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за

 

 

 

характеристиками до фінансової діяльності класу«А», але ймовірність

 

 

 

підтримування

її на цьому

рівні

протягом

 

тривалого

часу

є.

низько

Позичальники/контрагенти банку, які належать до цього класу, потребують більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування боргу та стабільність одержання позитивного фінансового результату їх діяльності.

31

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]