Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика 2015.docx
Скачиваний:
35
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
229.95 Кб
Скачать

Розділ 6 Список використаної літератури за темою дослідження

 1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу: навчальний посібник / Г. І. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. –294 с.

 2. Баліцька В. В. Структурування капіталу підприємств та оцінка ефективності його використання / В. В. Баліцька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6. – C. 56-62

 3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.Фінансова діяльність підприємств.Підручник.Київ:Либідь, 1998. – 312 с.

 4. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

 5. Барилюк І.В., Рубах М.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній // Фінанси України. – 2013. – №9. – с.104

 6. Бланк И. А. Управление капиталом: Учебный курс. – К.: Эльга, Изд-во Ника-Центр, 2004. – 576 с.

 7. Бланк І. А. Управління формуванням капіталу . – К.: «Ніка-Центр», 2000. – 512с.

 8. Блонська В. І. Управління цільовою структурою капіталу підприємства / В. І. Блонська // Науковий вісник НЛТУ України. –2009. – № 19.3 – С. 163 -169.

 9. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку. За редакцією Ф. Ф. Бутинця – Ж.: Рута, 2005.

 10. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства : Навч. посіб.- 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 488с.

 11. Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павлянчик Н.Ф., Павленчик А.О. Економіка підприємства : Підручник. – К.: Знання, 2010. – 463 с.

 12. Городня Т. А. Сучасна стратегія управління капіталом підприємства/ Т. А. Городня, О. Р. Стефанюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.10. – С. 250 – 253.

 13. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003, - №18, №19-20, №21-22. – ст.144.

 14. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

 15. Економіка підприємства : Навч.посіб. / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с.

 16. Економіка підприємства:Підручник / За заг.ред. С.Ф. Покропивного.-Вид. 2-ге, перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2001.– 528 с.

 17. Економіка підприємства: Підручник. – К.: Каравелла, 2011. – 416с.

 18. Економіка та організація виробництва : Підручник / За ред. В.Г.

 19. Герасимчука В.Г., Розенплентера А.Е. Економіка та організація виробництва. – К.: Знання, 2007. – 678 с.

 20. Єфіменко Н. А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств/ Н. А. Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5 – С.74-85.

 21. Желібо Є П., Заверуха Н. М., Зацарний В, В. Безпека життедіяльності / За ред. Є П. Желібо. – К.: Каравела, 2010. – 328 с.

 22. Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник [длу стедентів вищих навчальних закладів] / О.С. Іванілов – К.: ЦУЛ, 2009. – 728 с.

 23. Інвестування: Навч. посіб. / Мойсеєнко І.П. — К.: Знанння, 2006. — 490 с.

 24. Ковальов В.В.. Фінансовий аналіз: управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. – 4-те вид., перераб. Ідоп. – М.: Фінанси істатистика,2006. –с.512

 25. Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. Організація і методика економічного аналізу. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

 26. Кравчук О.М., Лещук В.П. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2010. – 504 с.

 27. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент Підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с.

 28. Крисанов Д. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій / Д. Крисанов, Л. Удова // Економіка України. – 2009. – №11. – С. 3-13.

 29. Круш П.В., Клименко О.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

 30. Литовченко О. Ю. Оптимізація структури капіталу як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства / О. Ю. Литовченко, С. А. Макуха // Вісник економіки транспорту і промисловості – 2010. – № 29. – С. 134 – 136.

 31. Лузан Ю. Я. Напрями розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села / Лузан Ю. Я. // Економіка АПК. – 2009.- №7. – С. 3-12.

 32. Луценко С. И. Характеристики финансовой структуры капитала компании/ С. И. Луценко // Финансовый менеджмент. – 2010. – №3. – С. 38-50.

 33. Недбаєва С. М. Державне регулювання страхуванням сільськогосподарських ризиків / Недбаєва С. М. // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 88-91.

 34. Пашнюк Л.О. Джерела фінансування оновлення основних фондів та напрями їх вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005, № 9. – С. 27-31.

 35. Петленко Ю.В. Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації // Фінанси України. – 2012.-№ 3. – с.102-109.

 36. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семежів О.М. та ін. Економіка підприємства : Підручник / За загал. ред. Й.М. Петровича. – Львів. «Новий світ-2000», 2004 – 680с.

 37. Пилипчук О. В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №2.

 38. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер.кол.авт. і наук.ред.проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

 39. Рованів І. І. Політика формування капіталу і фінансова звітність підприємства : аналіз взаємозалежності показників на прикладі Укріїни / І. І. Романів // Вісник Хмельницького національного університету. –2009. – № 4. – С. 115 – 119.

 40. Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – №12. – С. 3-13.

 41. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.:Знання, 2004.-654 с.

 42. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 436 с.

 43. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

 44. Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції" // Голос України, 24.12.2001р.

 45. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 2 е вид., перероб. і доповнено. Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.

 46. Чигир С. Рентабельність на нулі // Український бізнес. – 2010. - №2. – С.38-44.

 47. Черкасова С.В. Фінансовий ринок. Навч.посібник. – Львів, Магнолія 2006, 2010. – 330 с.

 48. Шпак Н. З. Система управління капіталом підприємства / Н. З. Шпак, О. М. Рудницька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − № 20.10 – С. 257 – 261.