Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_banki_diplom_Microsoft_Word.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
300.03 Кб
Скачать

4. Методичні рекомендації до виконання окремих розділів дипломної роботи

Дипломна робота складається зі вступу, основної частини (теоретичної та практичної), висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків.

Зміст дипломної роботи послідовно викладається в основній частині, яка має бути представлена трьома розділами. Зміст розділів залежать від прийнятої схеми висвітлення проблемних положень теми і визначаються завданням до дипломної роботи. Умовно зміст розділів основної частини дипломної роботи можна визначити таким чином: перший розділ – теоретичний, другий – аналітично-практичний, третій – практично-рекомендаційний. Кожний розділ складається з декількох параграфів. Усі параграфи та розділи мають бути змістовно пов’язані між собою, мати перехід один до одного і відповідати меті та завданням дипломної роботи. Зміст розділів і параграфів, їх обсяг, співвідношення визначаються залежно від особливостей обраної теми. Загальний обсяг дипломної роботи, включаючи титульний аркуш та список літератури, має знаходитися в межах 95 – 105-ти сторінок, але не перевищувати 115-ти сторінок. Рекомендоване співвідношення окремих частин дипломної роботи може бути таким: вступ – 2-3 сторінки, основна частина – 85 – 100 сторінок, висновки – 3 – 5 сторінок.

Зміст окремих частин дипломної роботи може бути наступним.

Вступ

У вступі студент-дипломник обґрунтовує актуальність обраної теми, відповідність її сучасному стану розвитку банківської системи, виходячи із теорії та практики функціонування комерційних банків, ролі й завдань банківського менеджменту в системі оцінки ефективності управління конкурентоспроможним потенціалом банку на ринку фінансових послуг.

У цій частині роботи визначається ступінь вивченості в літературі питання, що досліджується, його проблемність і важливість для конкретного комерційного банку. Чітко формулюються мета й завдання дипломної роботи, наводяться основні методи та напрями дослідження, вказується предмет і об’єкт дослідження, визначається практичний, звітно-статистичний матеріал, що буде використаний у даній роботі.

І Перший розділ

Перший розділ дипломної роботи є теоретичним. У ньому розглядаються теоретичні, методологічні та нормативно-законодавчі положення, пов’язані з висвітленням теми дослідження. Орієнтовна послідовність викладення основних положень цього розділу може бути такою:

1.1 Економічна сутність, зміст предмета дослідження та його значення в діяльності комерційного банку

При розгляді цього питання необхідно ґрунтовно, з урахуванням сучасних теоретичних концепцій, тенденцій розкрити сутність предмета дослідження, показати його місце в банківській системі України, визначити стан та роль предмета дослідження в процесах забезпечення стабільного фінансового стану комерційного банку, на практичних матеріалах якого виконується дипломна робота. При цьому слід акцентувати увагу на висвітленні предмета дослідження як окремої економічної категорії з викладаннями змісту наукової полеміки, найбільш характерних точок зору стосовно цієї категорії. За результатами критичного огляду різноманітних теоретичних концепцій студент обґрунтовує свою власну позицію, яка буде використана ним при розв’язанні завдань дипломної роботи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]