Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indiv_robota_finansi.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
472.58 Кб
Скачать

2.6. Аналіз і оцінка стану структури капіталу підприємства

Аналіз структури капіталу підприємства передбачає визначення частки власних і позикових засобів у їх загальній сумі з метою оцінювання фінансового ризику проведення інвестиційних чи інших господарських операцій. Фінансовий ризик буде зростати при зменшенні питомої ваги власних засобів. Структуру капіталу підприємства характеризують такі показники:

  1. коефіцієнт незалежності (власності);

  2. коефіцієнт фінансової стабільності (стійкості);

  3. коефіцієнт фінансування;

  4. коефіцієнт фінансової залежності.

Показники структури капіталу розраховуються наступним чином.

Коефіцієнт незалежностіхарактеризує частку власного капіталу в структурі всього капіталу підприємства і таким чином визначає співвідношення інтересів власників підприємства й кредиторів. Розраховується за формулою

Структуру капіталу ВАТ «Полтавахолод» не можна вважати стабільною, оскільки питома вага власних засобів (коефіцієнт незалежності) не знаходиться в межах 0,55 – 0,6 грн/грн., більше того у 2007 році відбулося погіршився показника.

Коефіцієнт фінансової стабільностіхарактеризує частку тих джерел фінансування, які підприємство може використовувати у своїй діяльності тривалий час (більше від одного року). Розраховується за формулою

Підприємство можна вважати фінансово стабільним.

Коефіцієнт фінансуванняхарактеризує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власного капіталу. Для забезпечення стабільного фінансового стану підприємства потрібно, щоб його величина була більшою за одиницю.

Значення коефіцієнта фінансування ВАТ «Полтавахолод» завеликі, отже, є можливість залучати позиковий капітал. В цілому показник свідчить про фінансову стабільність підприємства.

Коефіцієнт фінансової залежності характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик. Розраховується за формулою

Величина цього коефіцієнта повинна бути меншою за одиницю. У 2006 і 2007 році коефіцієнт менший за одиницю, то на підприємстві не може виникнути ситуація, що призведе його до банкрутства. За таких умов у підприємства не виникає загроза дефіциту грошових засобів.

2.7. Комплексний аналіз і оцінка фінансового стану підприємства

Призначенням фінансового аналізу є дослідження реального фінансово-господарського стану та оцінка відповідності (чи невідповідності) його змісту задач поточного і стратегічного розвитку підприємства. Аналіз й оцінка фінансового стану – це обов’язкова складова підготовки управлінських рішень на відповідний період діяльності підприємства. Залежно від змісту цілей відповідного періоду діяльності підприємства визначається і зміст фінансового аналізу. Для досягнення окремих середньострокових чи поточних цілей розвитку підприємства (мінімізація рівнів ліквідності, мінімізація нормативу оборотних коштів, стабілізація грошових надходжень на підприємство, оптимізація структури капіталу підприємства та ін.) проводиться тематичний (обмежений) фінансовий аналіз.

Для обґрунтування важливих рішень довгострокового чи середньострокового розвитку підприємства здійснюється повний (комплексний) аналіз, спрямований на максимальне врахування всіх варіантів і фінансових аспектів господарської діяльності підприємства.

Для проведення комплексного аналізу фінансового стану підприємства попередньо розраховані фінансові показники необхідно представити у зведеній таблиці за наступною схемою.

Таблиця 1.2

Комплексна характеристика фінансового стану підприємства

№ з/п

Найменування показника

Одиниці вимірювання

Значення

2006 рік

2007 рік

1

2

3

4

5

І

Показники ліквідності

1.1

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

грн./грн.

5,076

5,061

1.2

Коефіцієнт швидкої (миттєвої) ліквідності

грн./грн.

4,375

4,26

1.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

грн./грн.

0,0006

2,731

1.4

Чистий оборотний капітал

тис. грн.

2827,8

2233,2

1.5

Коефіцієнт маневреності

грн./грн.

0,301

0,262

ІІ

Показники структури капіталу

2.1

Коефіцієнт незалежності (власності)

грн./грн.

0,929

0,943

2.2

Коефіцієнт фінансової стабільності (стійкості)

грн./грн.

0,931

0,944

2.3

Коефіцієнт фінансування

грн./грн.

13,093

14,734

2.4

Коефіцієнт фінансової залежності

грн./грн.

0,076

0,068

ІІІ

Показники ділової активності

3.1

Коефіцієнт обігу активів підприємства (коефіцієнт трансформації)

грн./грн.

0,998

0,513

3.2

Тривалість одного обороту активів

діб

365

712

3.3

Коефіцієнт обігу поточних активів підприємства

грн./грн.

3,579

0,773

3.4

Період обігу поточних активів

діб

102

472

3.5

Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості

разів

4,2

2,5

3.6

Період погашення дебіторської заборгованості

діб

87

146

3.7

Коефіцієнт обігу поточних зобов’язань підприємства

оборотів

9,7

7,8

3.8

Період погашення поточних зобов’язань

діб

38

47

3.9

Коефіцієнт обігу кредиторської заборгованості

оборотів

33,8

22,3

3.10

Період обігу кредиторської заборгованості

діб

11

16

1

2

3

Продовження таблиці 1.2

4

5

3.11

Коефіцієнт обігу товарно-матеріальних запасів

оборотів

10,6

5,9

3.12

Тривалість обігу товарно-матеріальних запасів

дів

34

62

3.13

Тривалість операційного циклу підпр.

діб.

121

208

ІV

Показники прибутковості

4.1

Дохід (виручка) від валової реалізації

тис.грн.

14135,4

5850,9

4.2

Чистий дохід (виручка) від реалізації

тис.грн.

13062,2

4875,5

4.3

Валовий прибуток

тис.грн.

1111,9

19,1

4.4

Інші операційні доходи

тис.грн.

933

1679

4.5

Сумарні операційні доходи

тис.грн.

1791,5

46,9

4.6

Прибуток збиток від операційної діяльності

тис.грн.

-782

-1156,2

4.7

Дохід від інвестиційної та фінансової діяльності

тис.грн.

4345,6

340,7

4.8

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

тис.грн.

-878,8

-962,1

4.9

Чистий прибуток (збиток) від звичайної діяльності

тис.грн.

-878,8

-962,1

V

Показники рентабельності

5.1

Коефіцієнт рентабельності всіх активів підприємства

грн./грн.

-0,067

-0,102

5.2

Коефіцієнт рентабельності поточних активів підприємства

грн./грн.

-1,306

-1,553

5.3

Коефіцієнт рентабельності інвестицій

грн./грн.

-0,071

-0,114

5.4

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

грн./грн.

-0,07

-0,107

5.5

Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції (комерційна маржа)

грн./грн.

-0,067

-0,235

Таким чином, оцінюючи загальний фінансовий стан підприємства ВАТ «Полтавахолод» можна визнати незадовільним. Під час розрахунків було встановлено, що майже всі показники у 2007 році порівняно з 2006 роком погіршились. Причиною такої ситуації є зменшення виручки, що призвело до збитковості ВАТ «Полтавахолод» у 2006 і 2007 роках. ВАТ «Полтавахолод» у 2007 році є ліквідним за всіма показниками і стан структури капіталу підприємства є задовільним.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]