Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
заочники гроші.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
264.19 Кб
Скачать

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

Під час вивчення теми слід звернути увагу на те, що основним елементом зовнішньоекономічної діяльності держави є валютні відносини, які виникають під час функціонування грошей у міжнародному обороті. Реалізація еквівалентності міжнародного обміну товарів та послуг можлива лише за умови функціонування на світовому ринку загального вартісного еквівалента, або валюти. Поняття «валюта» в широкому розумінні означає грошову одиницю будь-якої країни, а також використовується для визначення коштів, виражених у грошових одиницях тільки іноземних держав чи міжнародних кредитних організацій. Тепер ключові позиції у системі міжнародних валютних відносин займають колективні валюти – це форма світових грошей, позбавлених товарної основи. Слід чітко розрізняти поняття «валюта» і «валютні цінності». Важливе значення має знання основних критеріїв класифікації валюти.

При вивченні цієї теми необхідно з’ясувати сутність валютного курсу, основи курсоутворення та його основні сфери використання. Потрібно зрозуміти, що в сучасних умовах базою визначення валютних курсів є співвідношення купівельної спроможності різних національних валют. Вивчаючи тему, необхідно зосередити увагу на тому, що невід’ємною ланкою міжнародної валютної системи є валютний ринок, який надає функціонуванню валютних відносин реального економічного змісту. Тому слід засвоїти механізм функціонування валютного ринку, визначити основні види операцій на такому ринку.

Знання цієї теми неможливе без взаємозв’язку з попередніми темами курсу.

Питання для повторення

1. Що являє собою поняття «валюта»?

2. Які види валют Ви можете назвати? Що покладено в основу поняття «види валют»?

3. Що таке валютні відносини? Хто є учасниками валютних відносин?

4. ІЦо таке валютний курс? На основі чого він формується?

5. Які види валютних курсів Ви можете назвати? Назвіть відмінності між ними.

6. Що таке купівельна спроможність валюти?

7. ІЦо таке котирування валют?

8. Які є валюти за ступенем конвертованості які основні умови конвертованості валют?

9. Що таке валютний ринок і в чому полягає його специфіка?

10. Що таке суб’єкти й об’єкти валютного ринку?

11. Які операції здійснюються на валютному ринку і в чому їх суть?

12. Що таке валютне регулювання? Які інструменти його здійснення?

13. Які органи здійснюють валютне регулювання?

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

У світовій економічній науці чітко виділяються два підходи до вивчення теоретичних проблем грошей – абстрактні та прикладна теорії грошей. Представники першого напряму вивчають внутрішню природу грошей і недооцінюють зовнішні аспекти, що проявляються у впливі грошей на економічні процеси. Найбільш відомими проявами такого підходу є номіналістична теорія, металістична теорія, державна теорія, функціональна теорія тощо. Представники другого напряму досліджують питання, пов’язані з місцем і роллю грошей у відтворювальному процесі, зокрема, як гроші впливають на реальну економіку та якою повинна бути грошово-кредитна політика держави. До прикладної теорії грошей належить кількісна теорія, яка поділяється на класичну, неокласичну кількісну теорію, кейнсіанську концепцію та сучасний монетаризм. Назву кількісної ця теорія дістала тому, що її основоположники пояснювали вплив грошей на економічні процеси виключно кількісними чинниками: зміною маси грошей в обігу.

Вивчення цієї теми неможливе без розгляду механізму функціонування попиту і пропозиції грошей на підставі ознайомлення із процесами розвитку монетаристської теорії.

При вивченні цієї теми необхідно з’ясувати внесок у теорію грошей провідних західних економістів ХХ століття й ознайомитися із вкладом відомого українського економіста ХХ століття М.І. Туган-Барановського в монетаристську теорію. Знання цієї теми потрібні для розуміння об’єктивного характеру сучасного зближення кейнсіанських та неокласичних позицій у кількісній теорії грошей.