Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
посібник гроші.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
693.25 Кб
Скачать

Завдання для підготовки до практичного заняття

Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, до якої належать кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на принципах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не лише власний, а й запозичений фінансовий капітал у вигляді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел. До того ж запозичені кошти, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків.

Комерційні банки класифікуються за різними критеріями: формою власності, організаційною формою, розміром капіталу; філійною мережею; діапазоном операцій, що ними виконуються, та сектором ринку, де вони функціонують. Комерційні банки бувають універсальними і спеціалізованими. Найбільш поширеними спеціалізованими банками є ощадні, інвестиційні й іпотечні.

Комерційні банки виконують різноманітні операції, які поділяються на традиційні і нетрадиційні. До перших належать кредитування, розрахунки, залучення вкладів тощо. До других – різноманітні послуги (лізингові, факторингові, консультаційні тощо). Традиційні операції бувають активними й пасивними. Пасивні операції комерційних банків полягають у формуванні власної та залученої ресурсної бази, на підставі й за рахунок якої здійснюються активні операції. Серед активних операцій провідними є кредитні та інвестиційні. Кредитування банківських клієнтів здійснюється відповідно до певних принципів і умов. Інвестиційні операції слугують для створення вторинних банківських резервів, диверсифікації активів та отримання доходів. Кредитні й інвестиційні операції тісно пов’язані між собою, їм притаманні ризики, для запобігання та оптимізації яких банки використовують певний інструментарій.

Під час вивчення теми необхідно усвідомити, що банківська стабільність означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі. На створення необхідних умов для стабільної діяльності банків спрямована система економічних нормативів регулювання банківської діяльності, яка впроваджена НБУ і є обов’язковою для всіх комерційних банків.

Питання практичного заняття:

1.Сутність комерційних банків та їх призначення

2. Класифікація комерційних банків.

3. Принципи діяльності та функції комерційних банків.

4. Пасивні операції комерційного банку.

5. Активні операції комерційного банку

Основні поняття:

Активи банку - частина бухгалтерського балансу (ліва сторона), що характеризує склад, розміщення і використання коштів банку, згрупованих за їх економічним значенням у процесі відтворення.

Активні операції банку - фінансові операції розміщення власних і залучених капіталів з метою отримання прибутку. До них відносяться а) кредитні операції надання кредитів та позичок, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові і факторингові операції, операції з векселями та інші банківські операції; б) банківські інвестиції: вкладення коштів у цінні папери (переважно в облігації органів державної влади).

Акціонерний капітал банку - сплачена частина основного капіталу, що вкладена в банк на вимогу відповідної частини будь-яких майбутніх прибутків, які розподіляються у формі дивідендів. Використовується також для позначення статті пасиву балансу, яку внесли акціонери, що разом з нерозподіленим прибутком та іншими фондами становить власний капітал банку.Банк - кредитна установа, що акумулює грошові кошти і нагромадження, надає їх у позичку, здійснює грошові розрахунки між економічними суб'єктами, врахування векселів, емісію грошей та цінних паперів, операції з золотом, іноземною валютою та інші функції.

Банківська операція - діяльність банку, пов'язана з залученням грошових коштів та їх вкладанням у позички, цінні папери і послуги, випуском в обіг і вилученням з нього грошей, здійсненням розрахунків, фінансуванням і кредитуванням інвестицій, касовим виконанням державного бюджету та виконанням інших специфічно банківських функцій.

Банківська ліквідність - здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Ліквідність банку визначається збалансованістю між сторонами активів і пасивів, троками розміщення активів і термінів залучених банком пасивів. Комерційні банки повинні дотримуватися певних рівнів ліквідності, що називаються нормою ліквідності банку. Вона визначається як відношення різних статей активів балансу банку до всієї суми, або до певних статей пасивів і характеризує спроможність банку перетворювати свої активи в наявні гроші для задоволення вимог вкладників щодо отримання своїх внесків і потреб клієнтів у позичках. В залежності від спеціалізації та розміру банку Національний банк України встановив показник ліквідності балансу у вигляді нормативного співвідношення між активами і зобов'язаннями.

Банківські ресурси - сукупність коштів, якими розпоряджається банк у кредитних, інвестиційних та інших операціях. Банківські ресурси поділяються на власні (статутний, резервний та інші фонди банку) та залучені (кошти у розрахунках, на поточних, депозитних та інших рахунках клієнтів). Ресурсами НБУ є емісія, гроші в обігу, кошти в розрахунках, кошти бюджету, частина заощаджень населення, кошти, що вкладені у валютний та золотий запас. епозит банківський - грошові кошти фізичних та юридичних осіб або цінні папери, що передані на зберігання до банку за відповідну плату.

Залучені кошти банку - сукупність коштів, які акумулюються банком на різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів, або придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси. Кредитний портфель - сукупність усіх позик, що надані банком з метою отримання прибутку, в т.ч. і прострочених, пролонгованих і сумнівних до повернення кредитів. Надання кредиту може відбуватися у формі позики, простих векселів, підтверджених авансів, векселів, строк сплати яких вже настав, рахунків факторингу, овердрафту, короткострокових комерційних векселів, банківських акцептів та інших зобов'язань.

Кредитний ризик - ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредиторові.

Кредитоспроможність - наявність передумов для отримання кредиту і здатність його повернути. Визначається показниками, які характеризують позичальника: його акуратність в розрахунках за раніше отримані кредити, поточне фінансове становище і перспективи змін, здатність мобілізувати кошти з різних джерел в разі необхідності.

Маржа банківська - різниця між курсами валют, цінних паперів, процентними ставками й іншими показниками.Пасив банку - одна з двох частин бухгалтерського балансу (права сторона), в якій на певну дату відображаються у грошовому виразі джерела утворення коштів банку.

Пасивні операції - операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для здійснення активних операцій.