Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Організаційна культура Наочний навчальний посібник 2009.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

Методи підвищення крос-культурної грамотності

 • Ведення бізнесу в закордонних країнах;

 • Програми крос-культурного навчання;

 • Публікація інформації про результати аналізу економіки, політичній системі, природних ресурсах, культурі й ін.

Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд./ Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. - СПб.: 2007.- 832 с.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. - М.: Гардарики. 2002. - 528 с.

 3. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд./ Пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. - СПб.: Питер, 2006. - 1088 с.

 4. Дафт Р.Л. Уроки лидерства. / Пер. с англ. под ред. И.В. Андреевой. - М.: Эксмо. 2006 - 480 с.

 5. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. - СПб.: Питер, 2001. - 320 с.

 6. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Т.О. Соломандина. Организационное поведение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003 - 220 с.

 7. Робине, Стивен П., Коултер М. Менеджмент, 6-е издание.: Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. - 880 с.

 8. Роббинс, Стивен П. Основы организационного поведения. 8-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2006. - 448 с.

 9. Питере Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления. / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 399 с.

 10. Ю.Спивак В.А. Корпоративная культура. - СПб.: Питер, 2001. - 352 с.

 11. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. / Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. - Спб.: Питер. 2002.

Додаткова література

 1. Холл Ричард X. Организация: структура, процессы, результаты. - СПб.: Питер, 2001.-509 с.

 2. Harris P.R. Moran R.T. Managing cultural differences. - HoustonA Gulf Publishing Co., 1991.

 3. Hofstede G, Cultural and Organizaions: Software of the mind / - Glosgow: HarperCollins, 1994.

 4. Sathe V. Culture and related corporate realities. - Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1985.

Періодичні видання

 1. «Менеджмент в России и за рубежом».

 2. «Менеджмент сегодня».

 3. «Управление персоналом - Украина».

 4. «Персонал».

 5. «Проблемы теории и практики управления».

 6. «Российский экономический журнал».

 7. «Справочник кадровика».

Інтернет-ресурси:

 1. http://www.amr.ru

 2. http://www.aup.ru

 3. http://www.businesspravo.ru

 4. http://www.ht.ru

 5. http://www.mecm.info

 6. http://www.rssp.gost.ru

 7. http://www.uhr.ru

Навчальна література

Колода Марина Олександрівна

Комарова Катерина Володимирівна

Організаційна культура

Наочний навчальний посібник

Організаційна культура: Наочний навчальний посібник для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». / М.О. Колода. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 33 с.

Наочний навчальний посібник призначений надати допомогу студентам IV курсу в організації самостійної роботи із вивчення дисципліни «Організаційна культура» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування та управління культурою вітчизняних та міжнародних організацій. Посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання, а також викладачів навчальної дисципліни «Організаційна культура».

УДК 331.101.3

ББК 65.291.212

К 61

Підп. до друку _______________ Формат 80*108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 2,3 Тираж _______ Замовлення № ____

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

33