Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yevropeyska_integratsiya_Oporny_konspekt_2010.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
957.95 Кб
Скачать

Додаткова:

1. Борко Ю. А. От европейской идеи — к единой Европе. — М.: Деловая лит., 2003. — 464 с.

2. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі: Пер. з англ. — К.: Основи, 2004. — 871 с.

3. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 216 с.

4. Европейский Союз: Справочник-путеводитель / Отв. ред. О. В. Буторина. — М.: Деловая лит., 2003. — 286 с.

5. Европейский Союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития / Отв. ред. Ю. А. Борко. — М., 2001. — 471 с.

6. Європейський Союз: консолідовані договори / Наук. ред. В. Муравйов. — К.: Port-Royal, 1999. — 206 с.

7. Європейський Союз: Словник-довідник / За ред. М. Марченка. — К.: К.І.С., 2005. — 142 с.

8. Копійка В. В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. — К.: Юрид. думка, 2005. — 448 с.

9. Копійка В. В. Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу. — К.: Вид-во КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. - 253 с.

10. Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. — К.: Ін Юре, 2001. — 448 с.

11. Ланцов С. А., Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: Учеб. пособие. — СПб.: Питер, 2005. — 448 с.

12. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, М. А. Дудченко та ін. — К.: Знання України, 2004. — 304 с.

Навчальне видання

Степанов Ігор Вадимович Європейська інтеграція

ББК 65.5

С 79

Степанов І. В.

Європейська інтеграція: Опорний конспект лекцій – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 74 с.

Європейська інтеграція: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання.- Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010.- 74 с.

Опорний конспект лекціймістить в собі лекції, які доповнюються науковими термінами і поняттями, списком рекомендованої літератури. Дисципліна спрямована на формування системи світоглядних знань про причини та наслідки трансформаційних процесів глобальної економіки, визначення основних завдань інтеграційної стратегії України.

ББК 65.5

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6Облік.-видав.арк.3,6 Тираж _____ Замовлення №______

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

74