Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Теорія ймовірностей Ден. 2010 .doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.34 Mб
Скачать

Математика для економістів

Навчально-методичний посібник

Частина II

Математика для економістів в 2-х ч. Ч. II: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво” за напрямами підготовки: 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 Економіка підприємства”, 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці ” 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”. –Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. –202 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Математика для економістів», затвердженою ректором Дніпропетровської державної академії 02.07.2010р., і має на меті надання допомоги щодо набуття практичних навичок у студентів з дисципліни «Математика для економістів». Посібник містить рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів, завдання до практичних занять, список рекомендованої літератури, екзаменаційні питання та критерії оцінки знань.

ББК 22.1

УДК 338:519

Підписано до друку Формат 80 х 108 1/32 Папір крейдяний

Умов. друк. арк. 10,6 Обл.- від. арк. 14,6 Тираж ____ Замовлення ______

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083