Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Теорія ймовірностей Ден. 2010 .doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.34 Mб
Скачать

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів оцінюється опосередковано: поглиблене вивчення теоретичного матеріалу дисципліни, та вміння використовувати набуті знання для аналізу та розв’язування задач студент має продемонструвати в інших видах роботи:

 • на практичних заняттях при поточному тестуванні;

 • на модульному контролі;

 • при виконанні індивідуального завдання;

 • на іспиті.

Практичні заняття

Поточне оцінювання знань та вмінь студентів під час практичного заняття здійснюється за допомогою тестування. Об’єктами контролю є рівень теоретичної обізнаності, практичних навичок та компетентності при розв’язуванні типових задач і прикладів. Максимальна кількість балів у кожному тесті визначається кількістю його завдань. Шкала оцінювання кожного завдання тесту становить: 0; 1; 2 бали.

Критерії оцінювання завдання:

 • студент дає обґрунтовані, теоретично і практично вірні відповіді на запитання, розв’язок задач правильний, демонструє знання навчально-методичної літератури та акуратно оформлює завдання – 2 бали;

 • студент припускається помилок у розрахунках, але демонструє володіння основними навиками для розв’язання задачі – 1 бал;

 • студент дає неправильну відповідь на завдання, припускається грубих помилок у розрахунках – 0 балів.

Модульний контроль

Об’єктами модульного контролю є рівень знань теоретичного характеру і практичних навичок розв’язування задач. Шкала оцінювання рівня знань при виконанні кожного з 5 завдань, з яких складається модульний контроль, становить: 0; 1; 2 бали.

Критерії оцінювання завдання:

 • студент дає обґрунтовану, теоретично вірну відповідь на питання, демонструє знання навчально-методичної літератури, наводить узагальнення і висновки, розв’язок задачі правильний – 4 бали;

 • студент дає малообґрунтовану відповідь, припускається не грубих помилок у розрахунках, формулюванні термінів і не доводить теоретичні положення – 2 бал;

 • студент дає неправильну відповідь на завдання, припускається грубих помилок у формулюваннях і доведеннях положень– 0 балів.

Індивідуальна робота

Об'єктом контролю є рівень знань проявлений при виконанні завдань індивідуальної роботи. Шкала оцінювання кожного завдання становить: 0; 0,5; 1 бал.

Критерії оцінювання завдання:

 • студент дає обґрунтовані, теоретично і практично вірні відповіді на запитання, розв’язок задач правильний, демонструє знання навчально-методичної літератури та акуратно оформлює завдання – 1 бал;

 • студент припускається помилок у розрахунках, але демонструє володіння основними навиками для розв’язання задачі – 0,5 бала;

 • студент дає неправильну відповідь на завдання, припускається грубих помилок у розрахунках – 0 балів;

Іспит

Іспит проводиться у письмовій формі за темами модуля 2. Екзаменаційні завдання до іспиту складаються на основі програми навчальної дисципліни «Математика для економістів». Екзаменаційний білет складається з чотирьох теоретичних питань і шести задач.

Об'єктом оцінювання є результат розв’язання задач і рівень теоретичних знань.

Шкала оцінювання кожного завдання становить: 0; 1; 2; 3; 4 бали.

Критерії оцінювання завдання:

 • студент впевнено демонструє знання теоретичного матеріалу, наводить вірний розв'язок задач без будь-яких помилок, обґрунтовує посилання на основні теоретичні положення, на яких базується його відповідь – 4 бали;

 • студент припускає неточності при формулюванні означень, теорем, дає розв’язування задачі з незначними помилками, але добре орієнтується в матеріалі теми – 3 бали;

 • студент наводить вірний хід розв’язування задач, але припускається грубих помилок, і відповідь є суттєво помилковою – 2 бали;

 • студент вірно виконує лише частину завдання, але це не приводить до остаточної відповіді, не розкриває теоретичних питань – 1 бал;

 • студент наводить невірний розв’язок завдання, не розкриває теоретичних питань – 0 балів.

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВОНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова література

 1. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Ч. 1. Теорія ймовірностей. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 с.

 2. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Ч. 2. Математична статистика. – К.: КНЕУ, 2000. – 336 с.

Додаткова література

 1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2003. – 479 с.

 2. Мешалкин Л.Д. Сборник задач по теории вероятностей. - М.: МГУ, 1963. – 165 с.

 3. Нейман Ю. Вводный курс теории вероятностей и математической статистики. - М.: Наука, 1968. – 448 с.

 4. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерное приложение. – М.: Наука, 1988. – 311 с.

 5. Гахман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. - Киев: Высшая школа, 1979. – 408 с.

 6. Емельянов Г.В., Скитович В.П. Задачник по теории вероятностей и математической статистике. - Л.: ЛГУ, 1967. – 332 с.

 7. Тутубалин В.Н. Теория вероятностей.- М.: МГУ, 1972. – 230 с.

Навчальна література

Шерстенников Юрій Всеволодович

Ромащук Людмила Валеріївна