Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Конспект лекцій магістри ФіК і ОП 2012.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
705.54 Кб
Скачать

4. Інститути здійснення фінансової політики держави, їх роль та функції

Основні напрямки впливу фінансів на економіку і соціальний розвиток України визначають такі інститути як Міністерство фінансів, Державне казначейство, Державна податкова адміністрація, Національний банк, Мініс­терство економіки та з питань європейської інтеграції, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Державна митна служба, Державна контрольно-ревізійна служба та їхні органи на місцях, органи управління позабюджетними фондами, а також галузеві міністерства і відомства, підприємства та організації тощо (Табл. 1.). За допомогою цих органів держава здійснює реалізацію сучасної фінансової політики.

Таблиця 1.

Інститути сучасної фінансової політики

Складові фінансової політики

Розробка

Здійснення

Бюджетна політика

Міністерство фінансів України

Державне казначейство України

Податкова політика

Міністерство фінансів України

Державна податкова служба України

Валютна політика

Національний банк України

Національний банк України

Грошово-кредитна політика

Національний банк України

Національний банк України

Інвестиційна політика

Міністерство економічного розвитку та торгівлі

Галузеві міністерства і відомства, підприємства та організації

Соціальна політика

Міністерство економічного розвитку та торгівлі

Міністерство соціальної політики України

Амортизаційна політика

Міністерство економічного розвитку та торгівлі

Галузеві міністерства і відомства, підприємства

Страхова політика

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України

Митна політика

Державна митна служба

Державна митна служба

Політика управління державними фінансовими органами

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України

Важлива роль у формуванні фінансової політики належить таким органам загальнодержавного управління, як Верховна Рада та Кабінет Міністрів України.

Відповідно до Конституції України до повноважень Верховної Ради України віднесено:

- ухвалення законів, у тому числі і тих, які забезпечують функціонування бюджетної і податкової систем;

- затвердження державного бюджету України, внесення змін до нього, контроль за виконанням бюджету та прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

- затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

- затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, передбачених державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

- призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

- затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності та інші.

Виключно законами України визначаються:

- основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, виховання, освіти, культури й охорони здоров'я;

- правовий режим власності;

- правові засади та гарантії підприємництва;

- засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

- організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби;

- територіальний устрій України;

- засади місцевого самоврядування.

Виключно законами України затверджується:

- державний бюджет і бюджетна система України;

- система оподаткування, податки і збори;

- засади щодо створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків;

- статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;

- порядок утворення і погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу;

- порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їхні види і типи.

Отже, Верховна Рада України, як найвищий законодавчий орган, визначає основні напрямки внутрішньої та зовнішньої бюджетної політики держави, структуру органів державного управління бюджетною системою, їхні функції, права, обов'язки та відповідальність. Крім цього, Верховна Рада України здійснює контроль за використанням коштів державного бюджету за допомогою Рахункової палати, систематично заслуховує звіти уряду про хід виконання державного бюджету на сесійних засіданнях, вживає заходів, спрямованих на зміцнення бюджетної системи.

Президент України, як глава держави, створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; підписує закони, прийняті Верховною Радою України; має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.

Кабінет Міністрів України як найвищий орган у системі виконавчої влади у своїй діяльності з управління бюджетною системою керується Конституцією та законами України, актами Президента України. До компетенції Кабінету Міністрів України у галузі бюджету належать:

- забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, економічної безпеки та природокористування;

- розробка та реалізація загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

- забезпечення рівних умов розвитку об'єктів усіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

- розробка проекту закону про державний бюджет України і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою державного бюджету, надання Верховній Раді України звіту про його виконання;

- організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

- спрямування та координування роботи міністерств, інших органів виконавчої влади;

- виконання інших функцій, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України.

Отже, діяльність Кабінету Міністрів України спрямована на реалізацію головних напрямків внутрішньої та зовнішньої бюджетної політики держави, а також на координацію роботи інших органів виконавчої влади щодо управління бюджетною системою.

На території Автономної Республіки Крим загальне державне управління бюджетною системою відповідно до Конституції України (статті 134—139) та Конституції АР Крим здійснюється Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

До відання Автономної Республіки Крим належить:

- управління майном, що належить АР Крим;

- складання, затвердження та виконання бюджету АР Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля — відповідно до загальнодержавних програм та інше.

Центральним органом державної виконавчої влади, який проводить фінансову політику держави, є Міністерство фінансів. Міністерство фінансів України забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, здійснює координацію діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади.

Міністерство фінансів у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів, а також Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. № 147 з подальшими змінами та доповненнями.

Основними завданнями Міністерства фінансів України є:

- розроблення та проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики;

- здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку;

- розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань держави і погашення та обслуговування державного боргу;

- розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України, контроль за дотриманням правил складання звіту про виконання Державного бюджету України та зведеного бюджету України;

- забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;

- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення в межах своєї компетенції державного фінансового контролю;

- удосконалення методів фінансового і бюджетного планування, фінансування, а також звітності та системи контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;

- забезпечення впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських і кредитних установах);

- інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави. Виходячи з покладених на Міністерство фінансів завдань, ця установа виконує такі функції:

- бере участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період та перспективу;

- розробляє проект Державного бюджету України, прогнозні показники зведеного бюджету України, визначає порядок і строк подання центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту Державного бюджету України; удосконалює методи складання бюджету, порядок бюджетного фінансування, здійснює методичне керівництво у цій сфері; у межах своєї компетенції виконує Державний бюджет України, складає звіт про виконання Державного бюджету України і зведеного бюджету України;

- подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин між Державним бюджетом України та республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим і місцевими бюджетами;

- бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фінансового оздоровлення і структурної перебудови економіки;

- бере участь у підготовці загальнодержавних національних програм, забезпечує в установленому порядку їх цільове фінансування;

- бере участь у розробленні заходів, спрямованих на формування і реалізацію активної інвестиційної політики, розробленні та фінансуванні державних інвестиційних програм і програм економічного розвитку України;

- координує в межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів (інших обов'язкових платежів) до Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

- погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників фінансових управлінь обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

- проводить аналітичні дослідження впливу податкової політики на економічне зростання та ефективність дії системи оподаткування; розробляє пропозиції щодо формування державної податкової політики, визначає порядок подання центральними та місцевими органами виконавчої влади необхідних матеріалів для проведення аналізу ефективності діючої податкової системи та пропозицій щодо її удосконалення;

- прогнозує і моделює на поточний період і на перспективу податкові надходження до бюджету, готує пропозиції щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення державних витрат;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо основних засад грошово-кредитної політики України, поліпшення стану розрахунків і платежів;

- здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України в установленому порядку випуск державних цінних паперів, визначає обсяги емісії облігацій внутрішньої державної позики за строками погашення у межах загального обсягу емісії, виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення облігацій, що випускаються;

- організовує в межах своїх повноважень виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;

- співпрацює відповідно до визначених повноважень з міжнародними фінансовими організаціями та за дорученням Кабінету Міністрів України проводить з ними переговори і консультації з питань фінансової політики та укладення кредитних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

- готує пропозиції щодо удосконалення валютних, фінансових, кредитних, податкових і митних відносин з іншими державами, бере участь у підготовці заходів, спрямованих на збільшення валютних ресурсів України, і забезпеченні економного витрачання іноземної валюти, під час укладання міжнародних договорів готує висновки щодо фінансових умов і передбачуваних наслідків їх реалізації, за дорученням Кабінету Міністрів України проводить переговори з іншими державами щодо укладення угод з питань оподаткування;

- розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України програми державних зовнішніх запозичань, бере участь в організації роботи, пов'язаної із залученням в економіку України іноземних кредитів, відповідно до законодавства;

- бере участь у підготовці пропозицій до засідань Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав, Ради голів урядів Співдружності Незалежних Держав, Президії Міждержавного економічного комітету, а також в опрацюванні директив, пропозицій та інших матеріалів, розгляді проектів багатосторонніх угод, протоколів і рішень про взаємовідносини України з країнами Співдружності Незалежних Держав;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення системи органів виконавчої влади та їх структури, а також системи оплати праці працівників бюджетних установ і організацій, готує пропозиції про граничну чисельність та розміри асигнувань на утримання апарату зазначених органів;

- здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;

- здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів державного та місцевих бюджетів, бере участь у здійсненні контролю за дотриманням інтересів держави в управлінні державними корпоративними правами відповідно до законодавства; вживає в установленому порядку заходів щодо обмеження або припинення фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій за наявності фактів нецільового витрачання ними коштів, а також у разі неподання звітів про витрачання раніше виділених коштів та іншої встановленої звітності й утримує в установленому порядку з підприємств, установ і організацій кошти державного бюджету, використані ними не за цільовим призначенням;

- надає з Державного бюджету України в установленому порядку позички в разі виникнення тимчасових касових розривів під час виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які мають бути погашені в установлені строки у межах поточного бюджетного року;

- надає відповідно до законодавства відстрочку та розстрочку за платежами Державного бюджету України;

- проводить у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах усіх форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів щодо зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержує пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірки тощо.

Між іншим, окремі функції Мінфіну у зарубіжних країнах значно ширші, ніж в Україні, за рахунок таких:

- організація перспективних фінансово-економічних досліджень, як підґрунтя для розробки засад фінансової політики держави;

- забезпечення контролю за стягненням податків;

- розробка митної політики та організація митної справи;

- розробка політики страхової справи для всіх форм власності та організація державного страхування;

- координація іноземних інвестицій та управління вітчизняними державними інвестиціями у зарубіжних країнах;

- розробка політики заробітної плати у бюджетних організаціях;

- забезпечення фінансової безпеки держави, національних фінансових інтересів та захист фінансових інтересів національних підприємств за кордоном.

Ці питання поки що залишаються поза межами діяльності Міністерства фінансів України.

Мінфін України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.

Рішення Міністерства фінансів, інструкції та методичні вказівки, видані у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також підприємствами, організаціями, ус­тановами та громадянами.

Міністерство фінансів очолює Міністр, який призначається відповідно до Конституції України, Він несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає міру відповідальності заступників Міністра, керівників підрозділів мініс­терства.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства фінансів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності у міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, а також керівних працівників міністерства.

Структурними підрозділами міністерства фінансів є управління та відділи, структуру і розподіл функцій яких встановлює Міністр. Структуру центрального апарату міністерства, зображену на рисі, затверджує віце-прем'єр-міністр України.

Органами Міністерства фінансів на місцях є фінансові управління та відділи обласних і районних державних адміністрацій, а також фінансові управління (відділи) виконкомів міських (міст обласного підпорядкування) рад.

Управління місцевими фінансовими органами здійснюється за принципом подвійного підпорядкування. Його суть полягає у тому, що фінансовий орган підпорядковується «по вертикалі» вищестоящому фіноргану, і «по горизонталі» — голові державної адміністрації (міському голові). Так, на­приклад, начальник облфінуправління одночасно підпорядковується Міністру фінансів і голові облдержадміністрації, завідувач райфінвідділу — начальнику обласного фінансового управління і голові районної державної адміністрації і таке інше.

Основні завдання місцевих фінансових органів спрямовані на складання та виконання місцевих бюджетів, забезпечення контролю за цільовим, раціональним, економним і ефективним використанням бюджетних коштів, створення належних фінансових умов для виконання функцій місцевими дер­жавними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, їхніми виконавчими органами, а також підприємствами, організаціями та установами місцевого підпорядкування.

Через Мінфін України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України діяльність Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції, Державної пробірної палати, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю.

Мінфіну України підпорядковуються Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція і Державна пробірна палата.

Державна казначейська служба є системою органів державної виконавчої влади при Міністерстві фінансів. Основними завданнями казначейства є:

- організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за цим;

- управління наявними коштами Державного бюджету України, у, тому числі в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на відповідний період;

- фінансування видатків Державного бюджету України; ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету України;

- здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;

- розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

- здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів;

- розробка нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів.

З метою організації контролю за правильністю складання і виконання бюджетів, зведених фінансових планів галузей народного господарства, управлінь та відділів державних адміністрацій, виконкомів місцевих рад, фінансових планів підприємств, організацій та установ, а також контролю за фінансовою діяльністю, станом збереження і використання матеріальних цінностей, грошових коштів, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, інших органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах в Україні функціонує Державна фінансова інспекція. Ця служба діє при Міністерстві фінансів України і йому підпорядковується.

Держфінінспекцію України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держфінінспекції України:

1) очолює Держфінінспекцію України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держфінінспекцію України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики у сфері державного фінансового контролю та розроблені Держфінінспекцією України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових актів Мінфіну України з питань, що належать до сфери діяльності Держфінінспекції України;

4) забезпечує виконання Держфінінспекцією України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держфінінспекції України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держфінінспекції України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держфінінспекції України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату Держфінінспекції України;

9) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;

10) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держфінінспекції України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держфінінспекції України, які є юридичними особами публічного права;

11) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держфінінспекції України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держфінінспекції України як структурні підрозділи її апарату;

12) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінінспекції України, затверджує їх положення (статути), укладає і розриває контракти з керівниками таких підприємств, установ та організацій;

13) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держфінінспекції України, призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держфінінспекції України;

14) забезпечує взаємодію Держфінінспекції України із визначеним Міністром структурним підрозділом Мінфіну України;

15) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінфіном України та Держфінінспекцією України та вчасність її подання;

16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держфінінспекції України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держфінінспекції України.

Голова Держфінінспекції України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держфінінспекції України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держфінінспекції України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держфінінспекції України звільняє з посад Президент України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держфінінспекції України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держфінінспекції України утворюється колегія у складі Голови Держфінінспекції України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держфінінспекції України за посадою, визначених посадових осіб Мінфіну України. У разі потреби до складу колегії Держфінінспекції України можуть входити керівники структурних підрозділів Держфінінспекції України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держфінінспекції України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держфінінспекції України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держфінінспекції України.

Положення про Держфінінспекцію України затверджується Президентом України.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Держфінінспекції України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держфінінспекції України затверджується Головою Держфінінспекції України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держфінінспекції України затверджуються Головою Держфінінспекції України за погодженням із Мінфіном України.

Держфінінспекція України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Держфінінспекція України припиняється шляхом реорганізації або ліквідації Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України є Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, яке є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Основними завданнями Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України є:

 • участь у формуванні державної політики економічного і соціального розвитку України, розроблення механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та відповідних програмних документів;

 • створення сприятливих економічних умов для функціонування суб'єктів господарювання всіх форм власності, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища; участь у реалізації антимонопольної політики;

 • участь у розробленні та забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг;

 • розроблення стратегії і механізмів реалізації державної структурної, інвестиційної та інноваційної політики;

 • забезпечення реалізації державної цінової політики;

 • участь у формуванні політики управління державним сектором економіки;

 • участь у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

 • участь у формуванні державної регіональної політики, організація роботи, пов'язаної з її проведенням;

 • забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики, державної економічної політики щодо інтеграції України у світову економіку, здійснення економічного та соціального співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);

 • участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, економічними угрупованнями, відповідними міждержавними і регіональними організаціями, в тому числі кредитно-фінансовими установами інших держав, координація роботи, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги;

 • забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;

 • розроблення пропозицій щодо формування державної політики у сфері реалізації прав власності;

 • проведення державної політики щодо запобігання банкрутству, забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників, визнання боржників банкрутами;

 • проведення аналізу та економічного обґрунтування потреб держави, пов'язаних з її обороною і безпекою.

Відповідно до покладених завдань Міністерство економіки України:

1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку України та її адміністративно-територіальних одиниць, бере участь у формуванні політики держави у цій сфері, визначенні пріоритетних напрямів розвитку економіки України; розробляє заходи та механізми щодо забезпечення економічної безпеки держави і сталого розвитку, детінізації економіки;

2) виконує та координує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку та підготовки програм економічного і соціального розвитку:

- готує разом з Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, іншими органами виконавчої влади, а також Національним банком України прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди, проекти Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, щоквартально проводить моніторинг її виконання;

- погоджує прогнози розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період, проекти програм розвитку окремих галузей економіки;

- розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження у практику сучасних технологій прогнозування соціально-економічних процесів;

- здійснює організаційно-методичне керівництво та координує підготовку прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на короткостроковий період;

3) здійснює організаційно-методичне забезпечення і координує роботу, пов'язану з формуванням та виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади державних, міжгалузевих, галузевих і регіональних програм, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, веде облік цих програм і бере участь у підготовці експертних висновків стосовно доцільності їх затвердження та у проведенні комплексного аналізу та оцінки виконання цих програм, ефективності використання бюджетних коштів; формує та подає Міністерству фінансів України проект переліку програм, які пропонуються до фінансування у відповідному бюджетному періоді;

4) забезпечує економічне обґрунтування окремих статей доходів та видатків державного бюджету, зокрема щодо фінансування закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб, фінансування капітальних вкладень; у межах своєї компетенції бере участь у формуванні та реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної та митно-тарифної політики тощо.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінекономіки України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, керівників урядових органів державного управління, що утворені у складі Мінекономіки України, інших керівних працівників Міністерства.

Управління податковою системою України здійснюється державною податковою службою.

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова Служба України, державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім Києва і Севастополя), районах у містах. Крім цього у складі органів державної спеціальної податкової служби створено відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушниками (податкова міліція).

Державна податкова служба є центральним органом, виконавчої влади в Україні. У її підпорядкуванні перебувають державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, Державні податкові інспекції у районах, містах (крім Києва і Севастополя), районах у містах підпорядковуються відповідним податковим службам в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Основними завданнями органів державної податкової служби є:

 • здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також податкових доходів, установлених законодавством;

 • внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

 • прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

 • формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

 • роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

— запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їхнє розкриття, припинення, розслідування та провадження у справі про адміністративні правопорушення.

Відповідно до поставлених завдань Державна податкова служба виконує такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових служб та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

 • здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використання для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

 • здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами міських, сільських, селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

 • обліком платників податків, інших платежів;

 • виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

4) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

6) надає органам державної податкової служби методичну та практичну допомогу в організації роботи, провадить обстеження та перевірки її стану;

7) організовує роботу із створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт державної податкової служби;

8) розробляє основні напрямки, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їхнє розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державної казначейської служби України звіт про надходження податків, інших платежів;

12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів щодо оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

13) надає фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової адміністрації за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцем знаходження об'єкта оподаткування картку з іденти­фікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб;

14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їхнього збільшення та зменшення втрат бюджету;

15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їхнє зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та продажу;

16) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.

Державна податкова служба в Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя) виконують такі функції, як і Державна податкова служба України, в межах адміністративної території за винятком тих, які мають загальнодержавне значення.

У разі, коли органи державної податкової служби безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, вони виконують ті ж функції, що й державні податкові адміністрації в районах і містах без районного поділу.

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові адміністрації виконують такі функції:

- здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;

- забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;

- контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;

- здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використання для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

- ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення), векселів із зазначених операцій;

- забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених чинним законодавством та іншими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

- аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;

- провадять перевірки фактів приховування і зниження сум податків, інших платежів;

- за дорученням спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю провадять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

- передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за якими передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

- подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках — коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їхнього майна;

- провадять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому порядку безхазяйного майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

- контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття й обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету,

- розглядають звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

- подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

- здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

- роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів з боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Завданнями податкової міліції є:

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

- гарантування безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності. Національний банк виконує такі функції:

- відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;

- монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;

- визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками; встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; здійснює банківське регулювання та нагляд; виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;

- складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;

- здійснює валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

- аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;

- інші функції.

Управління бюджетними коштами та іншими фінансовими ресурсами галузей економіки здійснюється фінансовими управліннями та відділами міністерств і відомств відповідно до положень, затверджених Кабінетом Міністрів України, та інших законодавчих і нормативних актів.

Положеннями про міністерства і відомства визначені функції галузевих органів управління, у тому числі і у процесі використання бюджетних та власних коштів. Вони полягають у проведенні заходів, спрямованих на зміцнення госпрозрахунку, збільшення грошових нагромаджень та підвищення рентабельності підпорядкованих підприємств і організацій, ефективне використання основних фондів, обігових коштів, фінансування підприємств, організацій і керівництва їхньою фінансовою діяльністю, фінансове планування та виконання фінансових планів, здійснення контролю за використанням фінансових ресурсів у системі міністерства, утворення і раціональне використання централізованих фондів і резервів, виконання зобов'язань перед бюджетом тощо.

Перед міністерствами галузей невиробничої сфери поставлені завдання та визначені функції, що торкаються фінансування підпорядкованих підприємств і установ, організації обліку та контрольно-економічної роботи в процесі вико­нання кошторисів доходів і видатків, фінансового планування.

Оперативна робота з управління в міністерствах і відомствах бюджетними та власними коштами здійснюється фінансовими управліннями, управліннями обліку та звітності, контрольно-ревізійними управліннями та відділами міністерств і відомств. Апарат цих управлінь вирішує загальні і най­важливіші питання фінансів, керує окремими напрямками фінансової діяльності підпорядкованих підприємств, організацій і установ, складає зведені фінансові плани і забезпечує їхнє виконання, здійснює оперативну роботу, в тому числі і з фінансування капітальних вкладень, інших видатків, отримання і витрачання бюджетних асигнувань, мобілізує кошти для забезпечення загальносистемних потреб, у тому числі через централізовані фонди і резерви, надає фінансову допомогу підпорядкованим підприємствам, контролює фінансову роботу підпорядкованих підприємств і організацій.

Міністерства і відомства отримують кошти з бюджету згідно із зведеними фінансовими планами на цілі, визначені законом про державний бюджет України, а саме — як дотації та субвенції для фінансування капітальних вкладень, приросту і поповнення обігових коштів, операційних видатків, затрат, пов'язаних із розвитком соціально-культурної сфери, газифікації у сільській місцевості, виконання цільових програм тощо.

На фінансові служби галузей покладені обов'язки раціонального розподілу цих коштів між підпорядкованими суб'єктами господарювання, організації систематичного контролю за цільовим, раціональним, ефективним та економним використанням бюджетних коштів, прийому відповідних звітів з цих питань від підпорядкованих підприємств, організацій, установ.

Фінансові управління міністерств і відомств узгоджують свою роботу з Міністерством фінансів України, банками, Державною податковою службою України та іншими органами управління фінансовою системою, складають і надають відповідну звітність.