Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / Міжнародний менеджмент Заоч. Маг. 2013.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
175.05 Кб
Скачать

4. Література Основна література

 1. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. З англ.. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.– 856 с.

 2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с.

 3. Майер Дж. Міжнародне середовище бізнесу. – К. – 2002. – 632 с.

 4. Международный менеджмент: Учеб. Для вузов / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля – СПб.: Питер, 2000. – 624 с.

 5. Міжнародний менеджмент / Під ред. Чернеги О.Б. – К.: Центр

навчальної літератури, 2006. – 592 с.

 1. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: КДЕУ., 1996. – 80 с.

 2. Портер М. Международная конкуренція / Пер. с англ. под. ред. В.Д. Щетинина. – М.:Международные отношения, 2001. – 965 с.

 3. Родченко В.В. Международный менеджмент: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2000. – 240 с.

 4. Транснаціональні корпорації: Навч. Посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін.. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Посібник / За ред.. д-ра екон. наук., проф. А.І. Кредісова. – 2-е вид., допов. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 550 с.

Додаткова література

 1. Бойетт Джозеф Г., Бойетт Джиммі Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управлення / Пер. с англ. - 2-е изд - М.: ЗАО «Олмп-Бизнес», 2004.-416 с.

 2. Дзвид А., Взттен, Ким С. Камерон. Развитие навыков менеджмента. 5-е изд. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. - 672 с.

 3. Козн Аллен Р. Курс МВА по менеджменту / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -507 с.

Періодичні видання

 1. «Вопросьі зкономики».

 2. «Економіка України»

 3. «Искусство управлення».

 1. «Менеджмент в России и за рубежом»,

 2. «Менеджмент сегодня».

 3. «Отдел кадров».

 4. «Персонал».

 5. «Проблеми теории и практики управлення».

 6. «Российский зкономический журнал».

 7. «Справочник кадровика».

 8. «США: Экономика, политика, идеология».

 9. «Финансовый менеджмент».

Н а в ч а л ь н о – м е т о д и ч н е в и д а н н я

Автори-укладачі

Редіна Наталія Іванівна

Комарова Катерина Володимирівна

Ковальчук Наталія Володимирівна

Міжнародний менеджмент

Навчально-методичний посібник

К-56

К-63

Р-33

Міжнародний менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» - Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. - 55 с.

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам в організації роботи із самостійного вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного підходу до управління організаціями, що функціонують у міжнародному діловому середовищі.

ББК 65.291-21

Підп. до друку _______________ Формат 80*108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 4,32 Тираж _______ Замовлення № ____

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083