Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці в галузі / Охорона праці в галузі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
864.26 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Мета і завдання дисципліни «Основи охорони праці в галузі» полягають у формуванні системи теоретичних і прикладних знань з правових, економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві; у вивченні правової і нормативної бази охорони праці в Україні, впливу виробничого середовища на людину, класифікації умов праці, організаційних та економічних аспектів охорони праці, у набутті навичок аналізу і оцінювання стану охорони праці на підприємстві.

Питанням охорони праці певне місце відводиться у загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах. Однак з таким загальними питаннями охорони праці, як система законодавчих і нормативних актів, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи студенти знайомляться лише під час вивчення самостійної дисципліни «Основи охорони праці в галузі».

Індивідуальні завдання, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

Консультативні заняття по індивідуальним завданням проводяться у позанавчальний час за окремим графіком.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів індивідуально працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички розумової праці. Індивідуальна робота студента є засобом оволодіння навчальним матеріалом самостійно у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється на індивідуальних заняттях. Робота над індивідуальним завданням повинна бути завершена письмовим звітом, що містить:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вступ.

4.Основні питання.

5. Задача.

6. Висновки.

7. Список літератури.

Обсяг звіту – 15 сторінок комп’ютерного тексту 14 шрифту через 1,5 інтервал.

Результати індивідуальної роботи студентів перевіряються, оцінюються, можуть бути заслухані на семінарському занятті, наукових семінарах кафедри, загальноакадемічних студентських наукових конференціях, міжвузівських науково-практичних конференціях тощо.

Таким чином, індивідуальні завдання дозволяють студентам навчатися відповідно з рівнем їхньої підготовки та сприяють розвитку у них індивідуальних здібностей.

5. Контрольні заходи

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю за 100-бальною шкалою за результатами:

  • Виконання самостійної роботи (відповіді на проблемні запитання; аналіз ситуацій та відповіді на тестові завдання за темами 1- 9).

  • Робота студентів на практичному заняті.

Виконання індивідуальних завдань до модульного контролю (аналіз ситуацій за програмним матеріалом змістових модулів № 1).

Виконання модульної контрольної роботи.

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів здійснюється за національною (двобальною) шкалою (зараховано, не зараховано) та шкалою ECTS. Критерії та шкала оцінювання знань вмінь та навичок студентів доводяться до відома студентів до початку занять.