Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
702.94 Кб
Скачать

11.У якому співвідношенні платники перераховують збір за забруднення навколишнього природного середовища?

12.Охарактеризуйте джерела фінансування природоохоронних заходів.

Завдання

Завдання 1

Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери викидами промислового підприємства:

Назва забруднюючої

Обсяг викидів, т/рік

речовини

у межах ліміту

понад ліміт

Азоту оксиди

49

5

Ангідрид сірчистий

30

2

Вуглецю окис

75

10

Тверді речовини

150

15

Завдання 2

Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери викидами промислового підприємства, якщо на підприємстві не розроблено і не затверджено ліміти. Результати пояснити.

Назва забруднюючої речовини

Обсяг викидів, т/рік

 

 

Азоту оксиди

49

Ангідрид сірчистий

30

Вуглецю окис

75

Тверді речовини

150

Яким чином зміниться сума платежів за забруднення атмосфери, якщо підприємство отримає дозвіл на викиди зазначених у таблиці обсягів забруднюючих речовин?

Завдання 3

Визначити обсяги збору за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. Результат пояснити.

Назва забруднюючої

Обсяг викидів, т/рік

речовини

у межах ліміту

понад ліміт

Азот амонійний

30

2

Нітрати

50

-

Нітрити

15

3

Органічні речовини

40

-

 

210

 

Яку суму необхідно було б сплатити підприємству у разі відсутності дозволу на скиди забруднюючих речовин ?

Завдання 4

Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери великого міста викидами автомобільного транспорту. Результати пояснити.

Поясніть, чи необхідно було подбати автопідприємству про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин автомобільним транспортом? Чому?

Вид пального

Обсяги використання, т/рік

Бензин етильований

30

Бензин неетилований

25

Дизельне

15

Стиснений газ

15

Завдання 5

Розрахувати плату за скидання забруднених стічних вод ТЕС у водойми.

Вихідні дані:

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг забру-

 

 

 

 

 

 

 

 

днюючих

45909

46500

51750

52150

54140

55715

60111

63181

стічних вод,

тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгредієнт, кг

Ліміт граничних скидів

 

Завислі речовини

Загальні вимоги

865200

Сухий залишок

Загальні вимоги

4430300

Азот

Загальні вимоги

44394

Нафтопродукти

Рибогосподарські

9060

Залізо

Токсикологічні

44300

Нітрити

Санітарно-токсикологічні

394

Нітрати

Санітарно-токсикологічні

30800

Сульфати

Санітарно-токсикологічні

1069000

Хлориди

Санітарно-токсикологічні

860700

Завдання 6

Дати оцінку стану забруднення атмосфери міста, якщо вплив сірчаного ангідриду (SO2), оксиду азоту (NO) та оксиду вуглецю (СО) за їх наявності в атмосфері підпадає під дію ефекту сумації. Їх гранично допустимі концентрації (ГДК) становлять:

для SO2=0,5 мг/м3, NO = 0,025 мг/м3, СО=1,0 мг/м3.

211

а) чи можна видати дозвіл на викиди СО, якщо фонова концентрація SO2 та NO вже становить 0,4 від ГДК?

б) чи можна видати дозвіл на викиди СО, якщо фонова концентрація SO2 вже становить 0,25 мг/м3, а NO – 0,02 мг/м3 ?

в) чи забезпечується нормативний стан якості атмосфери міста за умови таких концентрацій: С(SO2) = 0,51 ГДК, С(NO) = 0,3 ГДК, С(СО) = 0,24 ГДК?

Чи можна дозволити викиди в атмосферу фенолу (не підпадає під дію ефекту сумації)? Які обмеження можуть бути встановлені?

г) чи забезпечується нормативний стан якості атмосфери при таких конце-

нтраціях: С(SO2) = 0,25 мг/м3, С(NO) = 0,01 мг/м3, С(СО) = 0,2 мг/м3?

Чи можна дозволити викиди в атмосферу метилмеркаптану (не підпадає під дію ефекту сумації)?

д) пояснити принципи екологічного нормування.

Рекомендовані теми рефератів

1.Характеристика фінансово-економічного механізму природокористування.

2.Напрями екологічної політики за кордоном.

3.Інструменти екологічної політики.

4.Система стимулювання раціонального природокористування.

Тестові завдання

1.Які фактори відносяться до основних важелів фінансового механізму охорони навколишнього середовища:

а) податкова політика; б) платежі за використання природних ресурсів і забруднення навколиш-

нього середовища; в) страхування;

г) боротьба з забрудненням.

2.Фінансові ресурси природокористування – це:

а) усі грошові засоби, що знаходяться в розпорядженні державних органів влади, установ, підприємств, організацій, акумульовані у відповідних джерелах (фондах); призначені для покриття певних витрат, пов’язаних з екологічним розвитком;

б) усі грошові засоби, що знаходяться в розпорядженні державних органів влади, установ, підприємств, організацій, акумульовані у відповідних джерелах (фондах); призначені для покриття певних витрат, пов’язаних з економічним розвитком;

в) усі грошові засоби, що знаходяться в розпорядженні державних органів влади, установ, підприємств, організацій, акумульовані у відповідних джерелах (фондах); призначені для покриття певних витрат, пов’язаних із соціальним розвитком;

г) усі відповіді правильні.

212

3. Екологічні ліцензії являють собою:

а) дозволи на ведення певного виду діяльності з використання конкретних природних ресурсів; ліцензії видаються за заявками здобувачів або уповноваженим на те державним органом, адміністративними органами суб'єктів держави, у них обумовлюється вид і предмет діяльності та строк дії ліцензії;

б) заходи, які забороняють певні види діяльності людини, що завдають шкоду навколишньому середовищу, пов'язані з викидами шкідливих відходів в океан, в атмосферу, з використанням пестицидів і різних хімічних сполук, з використанням і похованням радіоактивних відходів;

в) обмеження на природокористування, що встановлені підприємствамиприродокористувачами на певний строк граничного використання (вилучення) природних ресурсів, викиди і скиди в навколишнє середовище забруднюючих речовин і розміщення відходів виробництва;

г) усі відповіді правильні.

4. Заборонами є:

а) заходи, які забороняють певні види діяльності людини, що завдають шкоду навколишньому середовищу, пов'язані з викидами шкідливих відходів в океан, атмосферу, з використанням пестицидів і різних хімічних сполук, з використанням і похованням сильно радіоактивних відходів;

б) дозволи на ведення певного виду діяльності з використання конкретних природних ресурсів, ліцензії видаються за заявками здобувачів або уповноваженим на те державним органом, адміністративними органами суб'єктів держави, у ній обумовлюються вид і предмет діяльності та термін дії ліцензії;

в) обмеження на природокористування, що встановлені підприємствамиприродокористувачами на певний строк граничного використання (вилучення) природних ресурсів, викиди і скиди в навколишнє середовище забруднюючих речовин і розміщення відходів виробництва;

г) усі відповіді правильні.

5. Економічний механізм охорони навколишнього середовища – це:

а) комплекс різних фінансово-вартісних важелів, тісно пов'язаних між собою, що стимулюють підприємства й галузі щодо проведення природоохоронних заходів;

б) заходи адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення: попередження; штраф; конфіскація знарядь і засобів здійснення правопорушення; вилучення незаконно добутої продукції; позбавлення права займатися певним видом діяльності (ліцензії);

в) заходи адміністративної та кримінальної відповідальності, що застосовуються державними і місцевими органами у випадках порушення порядку використання природних ресурсів і завдання збитку навколишньому середовищу;

г) усі відповіді правильні.

213

6. Плата за користування природними ресурсами:

а) застосовується по відношенню до господарюючих суб'єктів у вигляді плати за право користування, за наднормативне користування природними ресурсами і плати на відтворення й охорону природних ресурсів;

б) це плата за право користування асиміляційним потенціалом природного середовища, що являє собою форму відшкодування економічного збитку від викидів і скидань забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище України;

в) містить у собі фінансові інструменти, які використовуються з метою зниження антропогенного навантаження на природне середовище: оподатковування; субсидування; пільгове кредитування; прискорена амортизація тощо;

г) усі відповіді правильні.

7. Плата за забруднення:

а) це плата за право користування асиміляційним потенціалом природного середовища, являє собою форму відшкодування економічного збитку від викидів і скидань забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище України; б) застосовується по відношенню до господарюючих суб'єктів у вигляді плати за право користування, за наднормативне користування природними ре-

сурсами і плати на відтворення й охорону природних ресурсів; в) містить у собі фінансові інструменти, які використовуються з метою

зниження антропогенного навантаження на природне середовище: оподаткування; субсидування; пільгове кредитування; прискорена амортизація тощо;

г) усі відповіді правильні.

8. Система економічного стимулювання природоохоронної діяльності :

а) містить у собі фінансові інструменти, які використовуються з метою зниження антропогенного навантаження на природне середовище: оподатковування; субсидування; пільгове кредитування; прискорена амортизація тощо;

б) це плата за право користування асиміляційним потенціалом природного середовища, що являє собою форму відшкодування економічного збитку від викидів і скидань забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище України;

в) застосовується по відношенню до господарюючих суб'єктів у вигляді плати за право користування, за наднормативне користування природними ресурсами і плати на відтворення й охорону природних ресурсів;

г) усі відповіді правильні.

9. З яких елементів складається величина платежів за забруднення навколишнього природного середовища:

а) плата в межах встановлених лімітів викидів, скидань і розміщення відходів;

б) плата за перевищення ліміту викидів, скидань і розміщення відходів;

214

в) плата в межах обсягу фактичних викидів, скидань і розміщення відходів; г) усі відповіді правильні.

10.Чому дорівнює коефіцієнт кратності збору за понадлімітний викид забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:

а) 4; б) 5; в) 3;

г) усі відповіді правильні.

11.Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, обчислюються платниками за забруднення:

а) атмосферного повітря; б) водних об’єктів; в) земельних ділянок;

г) усі відповіді правильні.

12.Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища встановлює:

а) Кабінет Міністрів України; б) місцеві органи влади; в) платник; г) усі відповіді правильні.

13.Платники перераховують збір за забруднення навколишнього природного середовища в такому співвідношенні:

а) 30 % до державного бюджету і 70 % до місцевого бюджету; б) 70 % до державного бюджету і 30 % до місцевого бюджету; в) 50 % до державного бюджету і 50 % до місцевого бюджету; г) усі відповіді правильні.

14.Які завдання дозволяє вирішити екологічне страхування?

а) компенсувати екологічні збитки; б) стимулювати запобігання аваріям;

в) знижувати суспільний екологічний ризик; г) знизити надходження відходів у навколишнє середовище.

215

Соседние файлы в папке Економіка природокористування Макарова Н.С. та ін. Навчальний посібник 2007