Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДИоз ОИПП / Методичка індивід работа ОИПП ЭПР ДИ(Додаток) .doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Акцiонерне товариство вiдкритого типу "донецький завод "продмаш" код за єдрпоу 14308960

БAЛAНС

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

4,5

3

первісна вартість

011

8

4,3

накопичена амортизація

012

3,5

1,3

Незавершене будівництво

020

39,5

75

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

5 130,1

4 769,9

первісна вартість

031

15 598,7

14 329,9

знос

032

10 468,6

9 560

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

43,9

43,9

інші фінансові інвестиції

045

18,4

18,4

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

5 236,4

4 910,2

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

983,7

995,7

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

1 185,4

1 214,3

готова продукція

130

668,8

596,6

товари

140

11,2

13,4

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

142,7

260,2

первісна вартість

161

155,5

261,7

резерв сумнівних боргів

162

12,8

1,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

0,1

0,1

за виданими авансами

180

15,9

14

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

28,2

16,6

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

6,5

0,2

в іноземній валюті

240

4,5

6,8

Інші оборотні активи

250

3,1

13,2

Усього за розділом II

260

3 050,1

3 131,1

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,9

64,8

Баланс

280

8 287,4

8 106,1

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

7 007

7 007

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

4,1

4,1

Інший додатковий капітал

330

1 945

1 495,8

Резервний капітал

340

54,2

54,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1 272,8

-1 213,3

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

7 737,5

7 347,8

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

4,6

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

4,6

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

1,1

1,1

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

100,4

Усього за розділом III

480

1,1

101,5

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

60

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

289,9

199,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

16,2

71,6

з бюджетом

550

35,4

50,1

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

31,4

56,4

з оплати праці

580

133

161,7

з учасниками

590

38,4

49,1

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

4,5

4,2

Усього за розділом IV

620

548,8

652,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

8 287,4

8 106,1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.