Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДИоз ОИПП / Методичка індивід работа ОИПП ЭПР ДИ(Додаток) .doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Вiдкрите акцiонерне товариство "донецький завод гiрничорятувальної апаратури"

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

37 350,9

32 906,8

Податок на додану вартість

015

( 5 532 )

( 4 753,8 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

31 818,9

28 153

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 21 707,3 )

( 19 799,8 )

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

10 111,6

8 353,2

збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

4 412,9

3 635,3

Адміністративні витрати

070

( 5 200,1 )

( 4 251,2 )

Витрати на збут

080

( 669,6 )

( 571,4 )

Інші операційні витрати

090

( 5 241,5 )

( 4 574,7 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

3 413,3

2 591,2

збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

2,4

5,1

Інші доходи

130

95,2

1,8

Фінансові витрати

140

( 219,7 )

( 279,3 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 31,2 )

( 2 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

3 260

2 316,8

збиток

175

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

955,7

1 360,6

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

2 304,3

956,2

збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

2 304,3

956,2

збиток

225

( 0 )

( 0 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

16 724,4

13 445

Витрати на оплату праці

240

7 962

6 056,1

Відрахування на соціальні заходи

250

3 214,2

2 317

Амортизація

260

693,5

654

Інші операційні витрати

270

2 742,8

1 540,3

Разом

280

31 336,9

24 012,4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

415 600

415 600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

415 600

415 600

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

5,545

2,301

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

5,545

2,301

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0,938

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Над-ходження

Видаток

Над-ходження

Видаток

Сплачені дивіденди

350

X

183,5

X

148,7

Варіант 11

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.