Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NKM_FILOSOFIYa_2013 / 8 ІНДИВІД. І КОНТРОЛЬ. РОБОТА ФІЛОСОФІЯ 2013.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
929.28 Кб
Скачать

Тема 54. Особа і суспільство

  1. Поняття «людина» і «суспільство», «індивід», «особистість» та «індивідуальність», їх зміст і співвідношення.

  2. Історична необхідність і свобода особистості. Проблема відчуження.

  3. Соціальні ролі та відповідальність особистості.

Перелік рекомендованої літератури

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – С. 156-176.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.353-382, 395-415.

Крапивенский С. Э. Общий курс философии : учебник. – 5-е изд. / С. Э. Крапивенский. – Волгоград : Изд-во «Либрис», 2005. – С.426-442.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.336-367.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.485-520, 570-594.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.332-374.

Философия : человек и жизнь : учеб. пособие / Н. С. Кожеурова, И. А. Васильев, А. Э. Воскобойников и др.; под ред. Н. С. Кожеуровой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 319 с.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.304-325.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; зазаг. ред.В. Г. Кременя,М. І. Горлача. – Х. :Прапор, 2004. – С.303-329.

Тема 55. Глобальні проблеми

І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

  1. Поняття і класифікація глобальних проблем. Глобальна криза сучасного світу.

  2. Передумови і шляхи вирішення глобальних проблем сучасності. Гуманізм як ціннісна основа вирішення глобальних проблем.

  3. Майбутнє як філософська проблема. Майбутнє цивілізації в духовній еволюції людства.

Перелік рекомендованої літератури

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.417-439.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.181-191.

Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества / К. Лоренц // Вопросы философии. – 1992. – №3. – С.39-53.

Муза Д. Е. Глобалистика : учеб. пособие / Д. Е. Муза. – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2012. – 310 с.

Сафронов И. А. Человек. Вселенная. Время : учеб. пособие / И. А. Сафронов. – СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 1997. – 124 с.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.647-665.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.531-570.

Философия :учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.160-169.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.