Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NKM_FILOSOFIYa_2013 / 4 ПРОГРАМА НАВЧ. Д. ФІЛОСОФІЯ 2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
203.78 Кб
Скачать

Таблиця 5 Оцінка у балах відповідей на іспитах і модульних контролях

п/п

Умови отримання балів за іспит або модульний контроль

Кількість балів

1

виставляється, якщо студент глибоко і всебічно засвоїв зміст програмних тем, вичерпно, змістовно і логічно подає матеріал, у відповіді враховує різноманітність існуючих підходів до питань тем курсу, має особистий погляд на їх вирішення і грамотно його обґрунтовує, не затрудняється з відповіддю у випадку необхідності пояснення теоретичних положень, знає необхідну навчальну літературу, може співвіднести теоретичні положення з життєвими реаліями, визначити їх роль у житті суспільства і людини та конкретизувати їх стосовно вибраної сфери діяльності

61-70

2

виставляється, якщо студент твердо засвоїв зміст програмних тем, змістовно і логічно пояснює їх питання, у відповіді здебільше враховує існуючі підходи до них, має на вирішення деяких з них свій погляд і грамотно його обґрунтовує, не затрудняється з відповіддю у випадку необхідності пояснення теоретичних положень, знає базову навчальну літературу, може деякою мірою співвіднести теоретичні положення з життєвими реаліями, певним чином визначити їх роль у житті суспільства та конкретизувати їх щодо вибраної сфери діяльності

51-60

3

виставляється, якщо студент в основному знає необхідний програмний матеріал, логічно та по суті відповідає, не припускає суттєвих помилок у відповіді на питання, має уявлення про відмінності у тлумаченні проблем, що містяться в темах навчальної дисципліни, грамотно пояснює роль теоретичних положень у житті суспільства і людини

41-50

4

виставляється, якщо студент певною мірою знає необхідний програмний матеріал, логічно і по суті, але з деякими несуттєвими помилками, його викладає, має декотрі уявлення про відмінності у тлумаченні проблем певних тем навчальної дисципліни, може пояснити роль теоретичних положень у життєдіяльності людини

31-40

5

виставляється, якщо студент знає тільки основний матеріал тем навчальної програми, які винесені на іспит, але недостатньо засвоїв його деталі, припускається помилок у висвітленні деяких сторін питань, не зовсім змістовно пояснює теоретичні положення, порушує послідовність у викладанні питань іспиту і відчуває труднощі у визначенні зв’язку теорії і практики

21-30

6

виставляється, якщо студент певною мірою знає основний матеріал навчальної дисципліни, допускає помилки у відповідях на основні питання, що розглядаються, не завжди послідовно подає матеріал, має значні труднощі у його поясненні та певною мірою не вміє визначитися щодо його значення

11-20

7

виставляється, якщо студент не знає значної частини матеріалу навчальної дисципліни, допускає суттєві помилки у відповідях на питання, непослідовно подає матеріал та не вміє пов'язати теоретичні положення с практикою сьогодення

0-10

Підсумкова оцінка успішності студента з навчальної дисципліни

Підсумкова оцінка успішності студента з навчальної дисципліни враховує всі бали, що отримані ним протягом семестру з усіх видів занять. Переведення оцінки за 100-бальною шкалою в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS можна зробити за табл. 6.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.