Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
50.18 Кб
Скачать

Питання №2.

Фактори – це елементи, причини, що впливають на даний показник або на ряд показників. Класифікація факторів являє собою розподіл їх по групах у залежності від загальних ознак. Вона дозволяє глибше розібратися в причинах зміни досліджуваних явищ, точніше оцінити місце і роль кожного фактора у формуванні величини результативних показників.

Фактори, що досліджуються в аналізі, можуть бути класифіковані по різних ознаках.

По своїй природі фактори підрозділяються на природно-кліматичні, соціально-економічн і виробничо-економічні.

Природно-кліматичні фактори дуже впливають на результати діяльності в сільському господарстві, у видобувній промисловості, лісовому господарстві й інших галузях. Облік їхнього впливу дозволяє точніше оцінити результати роботи суб'єктів господарювання.

До соціально-економічних факторів відносяться житлові умови працівників, організація культурно-масової, спортивної й оздоровчої роботи на підприємстві, загальний рівень культури й утворення кадрів і ін. вони сприяють більш повному використанню виробничих ресурсів підприємства і підвищенню ефективності його роботи.

Виробничо-економічні фактори визначають повноту й ефективність використання виробничих ресурсів підприємства і кінцевих результатів його діяльності.

З погляду впливу на результати господарської діяльності фактори поділяються на: основні і другорядн, внутрішн і зовнішн, об'єктивн і суб'єктивн, загальн і специфічн, постійн і перемінн, екстенсивн і інтенсивні.

До основного відносяться фактори, що впливають на результативний показник. Другорядними вважаються ті, котрі не роблять вирішального впливу на результати господарської діяльності в даних умовах.

Той самий фактор у залежності від обставин може бути й основним, і другорядним. Уміння виділити з розмаїтості факторів головні, визначальні забезпечує правильність висновків за результатами аналізу.

Велике значення при аналізі має класифікація факторів на внутрішні, котрі залежать від діяльності даного підприємства, і зовнішні. Зовнішні фактори – це ті, котрі не залежать від діяльності виробничого колективу, але кількісно визначають рівень використання виробничих і фінансових ресурсів даного підприємства.

Для правильної оцінки діяльності підприємств фактори необхідно розділити ще на об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні не залежать від волі і бажання людей, наприклад, стихійне лихо. На відміну від об'єктивних, суб'єктивні фактори залежать від діяльності окремих людей, підприємств, організацій і установ.

Фактори можуть бути загальними, тобто частками, що впливають на ряд показників, або, специфічними для даного показника. Узагальнюючий характер багатьох факторів порозумівається зв'язком і взаємною обумовленістю, що існують між окремими показниками.

По терміну впливу на результати виробництва розрізняють фактори постійні і перемінні. Постійні фактори впливають на досліджуване явище безперервно протягом усього часу. Вплив же перемінних факторів виявляється періодично, т.д.

Велике значення для оцінки діяльності підприємств має розподіл факторів на екстенсивні й інтенсивні. До екстенсивного відносяться фактори, що зв'язані з кількісним, а не якісним приростом результативного показника. Наприклад, збільшення обсягу виробництва продукції шляхом розширення посівної площі, збільшення поголів'я і т.д. Інтенсивні фактори характеризують ступінь зусилля, напруженості праці в процесі виробництва, наприклад, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, рівня продуктивності праці.

Якщо при аналізі ставиться мета вимірити вплив кожного фактора на результати господарської діяльності, то них розділяють на кількісні і якісні.

Кількісними вважаються фактори, що виражають кількісну визначеність явищ (кількість робітників, устаткування, сировини і т.д.). Якісні фактори визначають внутрішні якості, ознаки й особливості досліджуваних об'єктів (продуктивність праці, якість продукції, родючість ґрунту і т.д.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке «¥ªæ¨¨ 2