Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
украинский / УКР.МОВА м.в. з самост. роб. 3к.doc
Скачиваний:
421
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.13 Mб
Скачать

Граматичний мінімум. Приклади вживання граматичних форм у професійному спілкуванні

Багатозначні граматичні фор-ми (російська мова)

Значення

Синонімічні граматичні форми (українська мова)

В (при-ймен-ник)

школе, Одессе

П.п.

Місце дії

У школі / в Одесі

М.в.

двух словах

П.п.

Опис події

Двома словами

О.в.

школу (к окну)

В.п.

Напрямок руху

До школи, до вікна

Р.в.

его адрес

В.п.

Напрямок дії

На його адресу

З.в.

три метра (длиной)

П.п.

Розмір предмета

Завдовжки три метри

З.в.

В зави-си-мо-сти от (при-ймен-ник)

В зависимости от условий

Р.п.

Умова дії

Залежно від умов

Р.в.

ВО (при-ймен-ник)

внимание (принять)

В.п.

Дія на себе

Взяти до уваги

Р.в.

ИЗ-ЗА (при-ймен-ник)

неосторожно-сти

Р.п.

Неґативна причина дії або її відсутності

Через необережність

З.в.

К (при-ймен-ник)

сведению, окну

Д.п.

Напрямок дії, руху

До відома, до вікна

Р.в.

НА (при-ймен-ник)

столе

П.п.

На поверхні чогось

На столі

М.в.

родном языке

П.п.

Засіб дії

Рідною мовою

О.в.

протяжении часа

П.п

Період дії

Протягом години

Р.в.

НА ПРО-ТЯ-ЖЕ-НИИ (при-ймен-ник)

На протяжении работы сессии

Р.в.

Протягом – трива-лість дії

На протязі (на сквозняке)

Протягом роботи сесії

Ми працювали на протязі

Р.в.

М.в.

ПО (при-ймен-ник)

аллеям, школе

Д.п.

Напрямок руху

По алеях, школі

М.в.

берегу, почте

П.п.

Засіб руху

Берегом, поштою

О.в.

газетам пишут

Д.п.

Джерело інформації

У газетах

М.в.

закону

Д.п.

Норма дії

За законом

О.в.

течению

Д.п.

Пасивний рух

За течією

О.в.

зову, требованию

Д.п.

Примусова дія, рух

На поклик, вимогу

З.в.

болезни

Д.п.

Неґативна причина

Через хворобу

З.в.

праздникам

Д.п.

Дія у певний час

У (на) свята

З.в.

делу

Д.п.

Мотивована дія

У справі

Д.в.

Комиссия по со-ставлению плана

Д.п.

Дія навколо якоїсь проблеми

Комісія для (щодо) складання плану

Р.в.

Смотря по погоде

Д.п.

Обставина дії

Залежно від погоди

Р.в.

воскресенье

В.п.

Дія до певного часу

До неділі включно

Р.в.

силам

Д.п.

Здатність до дії

Під силу

Р.в.

ПРИ (при-ймен-ник)

лампе (читать)

жизни

условии

П.п.

Дія з допомогою

Дія у певний період

Дія за певних обставин

Читати при лампі

За життя

За умов

М.в.

З.в.

З.в.

СО-ГЛАС-НО (при-ймен-ник)

приказу

Д.п.

Посилання на причину дії

Згідно з наказом Відповідно до наказу

О.в.

Р.в.

У (при-ймен-ник)

окна

Р.п.

Наближення до чо-гось

Біля вікна

Р.в.

И (спо-луч-ник)

Иван и Петр

Елена и Иван

Небо и земля

З’єднання однорід-них понять (позиція між приголосними)

З’єднання однорід-них понять (позиція між голосними)

З’єднання протилеж-них понять (від пози-ції не залежить)

Іван і Петро

Петро й Іван

Небо та земля

(за-кін-чен-ня)

Человека, океана

Р.п., м.р., 2-е скл.

Конкретність (вжи-вається, як правило, для характеристики точкових географіч-них об’ектів і пред-метів, на які можна показати або які ма-ють точний вимір).

Абстрактність (вживається, як пра-вило, для характе-ристики просторо-вих географічних об’ектів і предметів, на які не можна показати або які не мають точного вимі-ру (крім Дністр`а, бліндаж`а тощо)

(Івана, метра, грама, гектара, вів-торка, Донецька, апострофа, відмін-ка, м’якого знака).

(яру, болю, снігу, ринку, факультету, банку, складання ба-лансу, звуть до сто-лу, цинку, Кальміусу, знаку божого)

Р.в., ч.р., 2-га від.

(за-кін-чен-ня)

Декану (Д.п.) факультета (Р.п.)

Д.п., м.р., 2-е скл.

-ОВІ – для розріз-нення відмінків або досягнення мило-звучності; – в інших випадках.

Директорові (Д.в.) заводу (Р.в.); Тара-сові Шевченку.

Столу, комп’ютеру

Д.в., ч.р. 2-га від-міна

-ЮЩ (ИЙ) (су-фікс)

Заведующий ка-федрой, экономи-ческим отделом (руководство на-правлением дея-тельности), Заведующий скла-дом, отделом обу-ви (орудиями про-изводства, пред-метами)

Т.п.

-ВАЧ – керівництво напрямком діяльно-сті, народження ідей у певній галузі або сфері

-ЮЧ(ИЙ) – завіду-вання конкретними предметами, товаром тощо

Завідувач (Р.в.) ка-федри (завкафедри), завідувач економіч-ного відділу

Завідуючий (О.в.) складом, завідуючий відділом взуття

Р.в

О.в.

.

УП-РАВ-ЛЯ-Ю-ЩИЙ (имя сущ.)

УП-РАВ-ЛЯ-Ю-ЩИЙ (при-час-тие несо-вер-шен-ного вида)

делами

процесом производства

Т.п.

Т.п.

Посада (переклада-ється так само)

Руководящий (пере-кладається дієсловом у складі підрядного речення)

Керуючий справами

Той, що керує проце-сом виробництва

О.в.

Боль

Жаль

Живопись

Зал

Картофель

Кофе

Кризис

Правительство

Продажа

Сибирь

Собака

Степень

Тезис

Ярмарка

Ж.р.

Ж.р.

Ж.р.

М.р.

М.р.

М.р.

М.р.

С.р.

Ж.р.

Ж.р.

Ж.р.

Ж.р.

М.р.

Ж.р

Біль (головний)

Жаль (превеликий)

Живопис (яскравий)

Зал, зала (малий, мала)

Картопля

Кава

Криза (політична)

Уряд (коаліційний)

Продаж (товарів)

Сибір (великий)

Собака (злий)

Ступінь (науковий)

Теза

Ярмарок

Ч.р.

Ч.р.

Ч.р.

Ж.р.

Ж.р.

Ж.р.

Ж.р.

Ч.р.

Ч.р.

Ч.р.

Ч.р.

Ч.р.

Ж.р.

Ч.р.

Таблиця 16

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.