Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
798.21 Кб
Скачать

5. Вибір прийменника у діловому тексті

У ділових паперах використовують дуже багато різноманітних словосполучень прийменникового типу. Вони теж вимагають особливої уваги до себе.

Перш за все складнощі виникають при вживанні словосполучень з прийменниками У(В), ДО, ДЛЯ, НА. Щоб уникнути помилок, треба пам´ятати, що прикметникиУ(В), ДОвживаються:

- при позначенні напряму руху чи дії: поїхати в місто (до міста), подати заяву в університет (до університету);

- при позначенні групи чи розряду осіб, предметів і т. ін., до складу яких хтось чи щось входить: балотуватися в депутати, входи-ти до складу членів комісії.

Прийменники ДЛЯ, НА, ЗАРАДИ вживаються:

- при зазначенні мети дії: акція на користь знедолених, заходи для розвитку економіки;

- при указанні на часові параметри здійснення чогось: одержу-вати 200 гривень на місяць, проводити нараду два рази на тиждень.

Деякі труднощі виникають і при використанні в ділових паперах прийменників ПРОТИ, ЗАВДЯКИ, ВСУПЕРЕЧ. Прийменник проти у діловому мовленні вживається при порівнянні. Наприклад:Рівень інфляції знизився в 3 рази проти1995 року.

Вживаючи прийменники ЗАВДЯКИ, ВСУПЕРЕЧ, слід пам’ятати, що вони мають значення причини і вимагають давального відмінку: зав-дяки науковій організації праці, всупереч прогнозам аналітиків.

Для українського ділового мовлення є важливим і питання щодо правильного вживання прийменника по, особливо при перекладі текстів з російської мови на українську. Прийменник по широко вживається в конструкціях з часовими, просторовими, обставинними та об΄єктними значеннями.

- конструкціями з прийменником за: за свідченням; за власним бажанням; за дорученням; за наказом; за вказівкою і т. д.;

- конструкціями з прийменником з: з питань комерційної тор-гівлі, з ініціативи, дослідження з уфології, курс лекцій з української мови і т. д.;

- конструкціями з прийменником на: на замовлення, на вимогу на пропозицію;

- конструкціями з прийменником після: після одержання посвід-чення, після повернення;

- конструкціями з прийменником у(в): викликати у службових справах, у вихідні;

- конструкціями з прийменником для: курси для вивчення, комісія для складання актів;

- конструкціями з прийменником по: черговий по району, наказ по відділенню, колеги по роботі;

- безприйменниковою конструкцією (з орудним відмінком імен-ника): демократична змістом, повідомити телефоном.

6. Узгодження присудка з підметом

Узгодженням називають такий спосіб підрядного зв´язку, при якому залежне слово вживається в тій же формі (роду, числа, відмінка), що й головне, наприклад, ділове мовлення, розпорядчі документи. Залежно від того, як узгоджується залежне слово з головним (в усіх чи не в усіх формах) розрізняють узгодження повне і неповне. При неповному узгодженні залежне слово має не всі граматичні форми головного слова:місто Біла Церква– різний рід,село Даниловичі –різне число.

У словосполучення доповідна записка між словами повне узгод-

ження, бо залежне слово доповідна повністю узгоджує свої граматичні форми з головним словом записка (жіночій рід, називний відмінок однини).

Щоб не припуститися помилок у оформленні висловлювання, треба перш за все вірно узгоджувати присудок з підметом. Слід запам´ятати наступні правила:

1) Якщо підмет має у своєму складі числівник, який закінчується на одиницю (51, 121, 2001, ін.), то присудок ставиться у формі однині. Наприклад: Інститут придбав 51 комп´ютер.

2)Якщо підмет має у своєму складі числівник на 2, 3, 4, присудок ставиться у множині, а у безособовому реченні такий присудок має форму однини. Наприклад:1. Чотри студенти пропустили заняття. 2. Чотири студенти було відзначенограмотою Міністерства освіти.

3)При підметах типупять робітників,сімнадцять агрегатівта інші присудок може мати форму однини і множини. Однина не тільки підкреслює внутрішню нерозчленованість і цілісність предметів, але і служить на позначення великої кількості предметів. Наприклад:1.П´ять робітників приступили до роботи о дев´ятій годині. 2. Сто вісімнадцять тонн картоплі вивезено з поля..

4) Коли головні члени речення розділені підрядними речення, або коли головні члени речення є однорідними і підмет виражено словами більшість, меншість, ряд, частина, багато кілька плюс іменник, то присудок ставиться у формі однини або у формі множини. Порівняйте: Більшість абітурієнтів, які успішно склали іспити, будуть зараховані на стипендію й забезпечені гуртожитком. – Більшість абітурієнтів буде зарахована на стипендію й забезпечена гуртожитком.

5) При підметі, вираженому займенником хто, декто, ніхто, ніщо та інші, присудок ставиться в однині: Усі, хто пройшов реєстрацію, будут забезпечені програмами.

6)Присудок ставиться в однині також:

а) при наявності протиставних сполучників між однорідними підметами (не – а, не лише а й);

б) при наявності повторювальних перед однорідними підметами слів весь, кожний, ніякий.

в) зі словами частина, кількість, ряд, числота ін., що мають при себі означення (значна частина, цілий ряд) і об´єднують однорідні підмети (значна частинаверстатів і механізмів), присудок має форми однини (значна частина верстатів і механізмів відповідає сучасним вимогам).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Украинский_язык