Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
798.21 Кб
Скачать

5. Проаналізувавши зразки заяви і розписки, дайте характерис-тику ділового стилю. Відповідь ілюструйте прикладами мовних засобів з цих документів.

Директору науково-технічної

бібліотеки ДонНТУ

Іванченко Нині Володимирівні

аспіранта 1-го курсу

кафедри технології

конструкційних матеріалів

Кисельова І.А.

З а я в а

Прошу дозволити користуватися бібліотечними екземплярами журналу “Комп´ютер” у вихідні і святкові дні протягом весняного семестру 2001-2002 навчального року.

Підстава: службова записка завідувача кафедри № 2 від 14.01.02 р.

16.01.02. (підпис)

Р о з п и с к а

Я, Рачков Олександр Анатолійович, студент 3-го курсу факультету обчислювальної техніки ДонНТУ, одержав комплект дискет для виконання групою ОТ-99 а аудиторної контрольної роботи з дисцип-ліни “Інформатика” у старшого лаборанта кафедри программування Ковачової Марини Володимирівни.

Підстава: розпорядження завідувача кафедри № 124 від 05.12.01 р.

13.01.02 р. (підпис)

Розділ IV

ПРИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ДОКУМЕНТІВ

І ВИМОГИ ДО НИХ

ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ

План

  1. Призначення і загальна характеристика сучасних документів

  2. Вимоги до складання і оформлення документів

  3. Способи викладу матеріалу в документі

  1. Призначення і загальна характеристика сучасних документів

Слово “документ” латинського походження і означає “доказ, свідоцтво, взірець”. В українську і російську мову слово “документ” увійшло в Петровську епоху; в XVIIсторіччі документами почали називати ділові папери, які мали правову вагу. Далі у слові “документ” розвинулось два нових значення: 1) вузьке, побутове – “паспорт, посвідчення особи”; 2) переносне, поширене – “все те, що може свідчити про що-небудь, підтверджувати щось, тобто: витвір мистецтва, малюнок (креслення), магнітний запис, фотографія”.

Хоча саме слово “документ” увійшло в нашу мову в XVII сторіччі, алеце не означає, що необхідність у складанні офіційних листів виникла теж тоді. Так, у договорі з Візантією (944 р.) читаємо: “Отныне же да приходят с грамотой от князя русского, в которой будет засвидетельствовано их мирное намерение… Если же придут без грамоты, да содержатся под стражею, доколе известим о них князя русского», – писав Карамзін М.М. в «Истории государства Российского». Вже в ті далекі часи існували процесуальні норми, які дійшли до наших часів… “Сии условия написаны на двух хартиях: одна будет у царей греческих; другую, ими написанную, доставят великому князю русскому Игорю…» (там же). Договори з Візантією 907, 911, 944, 971 років є першими міжнародними договорами Стародавньої Русі.

Таким чином, документ – основний вид ділової мовлення, це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумову діяльність людини. Документи дають можливість відтворити факти діяльності установи, організації чи підприємства, знайти в закінчених і зданих до архіву справах такі відомості, які мають значення для поточної оперативної роботи і для історії.

Документи широко використовують як джерела та носії інформації і як засіб засвідчення, доведення певних фактів і тому мають велике правове значення. Складання документів – це мовна в більшості своїй писемна діяльність, що регулює ділові стосунки між членами суспільства і вимагає від кожного укладача документа певної мовної культури, знання вимог, що ставляться до документа.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Украинский_язык