Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Украинский язык (методичка).rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.93 Mб
Скачать

Тексти із спеціальностей “ Металургія кольорових металів (мкм)*”

/укладач – ас. Тимохова О.О./----------------------------------------------------------32-47

Тексти із спеціальностей “Теплоенергетика (ТП)*”, “Промислова теплотехніка (ПТТ)*”

/укладач – ст. викл. Матулевська Н.П./ ---------------------------------------------48-65

Тексти із спеціальності “Обробка металів тиском (ОМТ)*”

/укладач – ст. викл. Мітасова Е.Ф./---------------------------------------------------66-77

Навчально-методичне видання

ст. викл. Гречаниченко Л.В., ст. викл. Матулевська Н.П.,

ст. викл. Мітасова Е.Ф., ас. Тимохова О.О.

кафедра російської та української мов ДВНЗ «Донецький національний

технічний університет»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до перекладу фахових текстів

з російської мови українською

для спеціальностей

фізико-металургійного факультету

Навчально-методичний посібник

Підписано до друку 06.09. 2012 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Arial CYR. Офсет. друк.

Умовн.-друк. арк. 5,6.

Методичні вказівки до перекладу фахових текстів з російської мови українською для спеціальностей фізико-металургійного факультету [Текст] : навчально-методичний посібник / упорядники: Л.В. Гречаниченко, Н.П. Матулевська, Е.Ф. Мітасова, О.О. Тимохова. – Частина ІІ. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012 – 79 с.

Дані матеріали можуть бути використані як в аудиторній, так і в самостійній роботі студентів.

Методичні вказівки призначено для студентів, які вивчають спецкурс «Українська мова за професійним спрямуванням», що передбачає уміння перекладати фахові тексти з російської мови на українську і вживати спеціальну лексику під час роботи з україномовним науково-технічним текстом. Вони містять інформацію про складні випадки перекладу наукових текстів, рекомендації щодо специфіки вживання деяких лексичних конструкцій, фахові мікротексти і словнички до них.

ББК Ш

70