Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДИПЛОМ.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

4 Економічна частина

4.1 Розрахунок кількості ремонтного персоналу для проведення капітального ремонту

Ремонтний персонал визначається з урахуванням наявності та складності всього обладнання, підлягаючого ремонту, в тому числі і ремонтно-механічного цеху.

У зв’язку із збільшенням централізацією ремонтних робіт значна кількість його зберігається в ремонтно-механічних цехах, які виробляють ремонти по заказам основних та допоміжних цехів.

Для визначення загальної кількості ремонтного персоналу, або норми чисельності для періодичних технічних обслуговувань і всіх видів ремонту, необхідно мати: повний перелік всього механічного обладнання, що знаходиться в експлуатації та підлягаючого ремонту; розгорнуті ремонтні цикли на все обладнання по типам і моделям з визначеною кількістю кожного виду ремонтів в циклі із розрахунку на рік, а також знати працездатність періодичного технічного обслуговування та всіх видів ремонту, виконаних підрядними організаціями.

Маючи розрахункову чисельність ремонтного персоналу, можна об’єктивно оцінити ефективність діяльності усієї ремонтної служби, пов’язуючи її з іншими об’єктивними показниками результатів роботи підприємства (безаварійність, ритмічність та ін.).

Одним з елементів вихідних даних для розрахунку є баланс робочого часу одного робітника за рік.

4.1.1 Розрахунок балансу робочого часу:

1. Визначаємо вихідні, та святкові дні по формулі:

(слюсарі з ремонту працюють по преривному, двохзмінному графіку, з тривалістю зміни 8 годин).

Твскдтвихсв, (4.1)

де Тк – календарний час на початковий рік, в днях;

Тдт – кількість днів в тиждень;

Квих – кількість вихідних днів в тиждень;

Ксв – Кількість святкових днів на рік (по законодавству 10 днів на рік)

Твс=366/7*2+10=115 днів

Тнквс, (4.2)

1. Визначаємо номінальний час по формулі:

де Тн – номінальний час, в днях

Тн=366-115=251 днів

2. Визначаємо корисний час по формулі:

Ткорнпн, (4.3)

де Тпн – планові невиходи, на які є дозвіл трудовим законодавством, в днях

Ткор=251-45=203 днів

3. Визначаємо ефективний фонд робочого за рік по формулі:

Тефкор+tзм, (4.4)

де Теф – ефективний фонд робочого часу за рік, в годинах

tзм – тривалість зміни в годинах

Теф=206*8=1624 годин

Таблиця 4.1 – Баланс робочого часу одного робітника на 2016 рік

№ з/п

Найменування показників

Умовні визначення

Одиниця виміру

Кількість

В умовних одиницях до номінального часу, %

1

Календарний час

Тк

Дні

365

-

2

Вихідні і святкові

Твс

Дні

114

-

3

Номінальний час

Тн

Дні

251

100

4

Планові невиходи – всього:

Тпн

Дні

48

19.12

а) відпустка

31

12.35

б) хвороба

6

2.39

в) учбова відпустка

8

3.18

г) інші невиходи

3

1.2

5

Корисний час

Ткор

Дні

203

80. 87

6

Середня тривалість зміни

tзм

Години

8

-

7

Ефективний фонд робочого часу

Теф

Години

1624

-

4.1.2 Розрахунок чисельності слюсарів з ремонту для виконання капітального ремонту

ЧРяв=Qкртк* tзм*К, (4.5)

Qкр=РС*Тем, (4.6)

де ЧРяв – явочна чисельність, чол.;

Qкр – Об’єм капітального ремонту, в годинах;

РС – ремонтоскладність агрегату, одиниць;

Тем – трудомісткість одиниці ремонтоскладності капітального ремонту, в годинах (для вогнетривкої промисловості прийнята 25 годин);

Ттк – тривалість капітального ремонту в днях;

tзм – час роботи слюсарів по графіку в зміну, години;

К – коефіцієнт виконання норм праці (дорівнює 1 або 100%)

Qкр=18*25=450 годин

ЧРяв=450/10*6*8*1=9.4≈9 чол

ЧРсп= ЧРявнкор, (4.7)

де ЧРсп – спискова чисельність слюсарів, чол.

ЧРсп=9*251/203=11 чол

Не завжди трудомісткість ремонтів є підставою для розрахунків чисельності ремонтного персоналу. Для виконання ремонту мостового крану ми організовуємо бригаду чисельністю 6 чоловік наступного кваліфікаційного складу:

3 слюсарі-ремонтники 3 розряду;

2 слюсарі-ремонтники 4 розряду;

1 слюсарі-ремонтники 5 розряду.

4.2 Розрахунок заробітної плати ремонтного персоналу

Слюсарям з ремонту для виконання капітального ремонту мостового крану встановлено перервний 1 змінний графік режиму праці, з п’ятиденним робочим тижнем з тривалістю зміни 8 годин. Система оплати праці почасово-преміальна, розмір премії встановлює 25%. Так як слюсарі з ремонту працюють по перервному графіку, то розрахунок фонду заробітної плати проводимо через спискову чисельність і ефективний фонд робочого часу. Фонд робочого часу на графіку за рік визначаємо по формулі:

Тркор*tдопбр, (4.8)

де tдоп – час роботи слюсарів за добу;

Кбр – кількість бригад.

Тр=203*8/1=1624 годин

Загальний фонд робочого часу (Тзаг) по графіку всіх слюсарів складає:

Тзагр*ЧРсп, (4.9)

Тзаг=1624*6=9744 годин

Визначаємо середнє зважену погодинну тарифну ставку всіх слюсарів з ремонту із урахуванням розподілу їх по розрядам:

tс=(t3*ЧР3+ t4*ЧР4+ t5*ЧР5)/ ЧРсп, (4.10)

де t3, t4, t5 – погодинні тарифні ставки відповідно до 3-го, 4-го, 5-го розрядів;

ЧР3, ЧР4, ЧР5 – чисельність слюсарів відповідно 3-го, 4-го, 5-го розрядів.

tс=(11.21*3+12.62*2+14.48*1)/6=12.22 грн

Розрахуємо заробіток по тарифу:

Зт= tс * Тзаг, (4.11)

Зт=12.22 * 9744=119120.4 грн

Розраховуємо додаткову заробітну плату:

Здод= Зт * Ндод (4.12)

Здод= 119120.4 * 8%=9529.6 грн

Розрахуємо суму основної заробітної плати:

Зоснт+ Здод (4.13)

Зосн=119120.4+9529.6=128650.0 грн

Розрахуємо виплати з фонду матеріального заохочення:

Вмзоснпрем/100%, (4.14)

де Упрем – встановлений розмір премії на підприємстві (%)

Вмз=128650.0*25%/100%=32162.5 грн

Розрахуємо суму оплати за відпустку:

Звід=( Зосн+ Вмз)*Д/Ткор, (4.15)

Звід=(128650.0+32162.5)*31/203=24557.57 грн

Розрахуємо суму оплати за інші виходи:

Зін==( Зосн+ Вмз)*Сінкор, (4.16)

де Сін – дні інших невиходів

Звід=(128650.0+32162.5)*11/203=8713.97 грн

Розрахуємо річний фонд заробітної плати:

ФЗПріч= Зосн+ Ввідін, (4.17)

ФЗПріч=128650.0+24557.57+8713.97=161921.54 грн

Розрахуємо середньомісячну заробітну плату одного слюсаря з ремонту:

Зср.м.=( ФЗП+ Вмз)/( ЧРспміс), (4.18)

де Кміс – Кількість місяців в розрахунковому періоді (за рік 12 місяців)

Зср.м.=(161921.54+32162.5)/(6*12)=2695.61 грн

Розрахункові дані заносимо в таблицю 4.3

Таблиця 4.2 – Фонд заробітної плати слюсаря з ремонту

№ з/п

Найменування показників

Показники

1

Найменування професії

Слюсар з ремонту

2

Розряд

3-5

3

Погодинна тарифна ставка, грн

12.62

4

Система оплати праці

Почасово-преміальна

5

Розмір премії, в %

25

6

Тривалість основних і додаткових відпусток, дні

31

7

Виконання норм, %

100

8

Чисельність робітників, чоловік

явочна

6

спискова

6

9

Фонд робочого часу, години

Одного робітника

1624

Всіх робітників

9744

10

Фонд заробітної плати

По тарифу

119120.4

Доплати

Додаткова зар/плата

9529.6

Основна заробітна плата

128650.0

Додаток

з/ плати

Відпустка

24557.57

Інші невиходи

8713.97

Річний фонд заробітної плати

161921.54

Виплати з фонду матеріального заохочення

32162.5

4.3 Розрахунок кошторису витрат на капітальний ремонт крану

Кошторис витрат – техніко-економічний документ, необхідний для організації капітального ремонту, який містить відомості о витратах на капітальний ремонт визначеного обладнання.

Кошторис витрат складається відповідно до наступних даних:

  1. Відомість дефектів;

  2. План-графік ТОіР;

  3. Договір з постачальниками матеріалів та запчастин;

  4. Об’єм капітальних робіт (трудомісткості робіт) ;

  5. Наказу про проведення капітального ремонту;

  6. Відомості про наявності фінансових ресурсів;

  7. Друга технічна документація.

Кошторис витрат розраховує інженер витрат головного механіка. Провіряє достовірність й правильність розрахунків головний механік, який підписує даний кошторис керівник підприємства або головний інженер. Після затвердження кошторис повертається в відділі головного механіка для виконання.

На підставі затвердженого кошторису матеріально-технічна служба підприємства займається поставлянням необхідних матеріалів і запчастин для ремонту. По можливості ремонтно-механічна служба виготовляє деталі своїми силами.

При розрахунку кошторису витрат на капітальний ремонт використовується один з основних методів:

  • індивідуальний (детальний) – містить докладні розрахунки та витрати по всім елементам на капітальний ремонт. Використовується при капітальному ремонті більш складного обладнання; або коли залучаються спеціалізовані ремонтні організації;

  • укрупнений – не вимагає детальних розрахунків, орієнтований. Використовується при ремонті нескладного обладнання, не вимагає великих витрат, розраховується на підставі середніх показників, попередніх ремонтів;

  • комбінований – містить методику розрахунків часткового індивідуального та часткового укрупненого методів.

Фінансування витрат на капітальний ремонт проводиться за рахунок амортизаційних відрахувань.

При виконанні модернізації, конструкції обладнання при капітальному ремонті фінансування проводиться за рахунок фонду розвитку науки і техніки, або за рахунок резервного фонду, визначає мого за рахунок прибутку підприємства.

Розрахунок кошторису витрат на капітальний ремонт валкової дробарки.

В дипломному проекті розрахунок кошторису витрат здійснюється укрупненим методом. Ступінь даного методу складається в тому, що всі витрати на капітальний ремонт визначаються від загального показника, яким є заробітна плата слюсарів, норми витрат на запчастини, матеріали та інше, затверджені відділом головного механіка.

Норма витрат на капітальний ремонт мостового крану:

Ремонтоскладність (РС) мостового крану– 18 одиниць;

Трудомісткість (Тек) одиниць ремонтосладності капітального ремонту – 25 годин;

Середній розряд складності капітального ремонту – 4

Погодинна тарифна ставка (t) 4 розряду – 12.62 грн;

Розмір премії (Упрем) – 25%;

Норматив додаткової заробітної плати (Нд) – 8%;

Норматив відрахувань на соціальне страхування (Нс) – 38.5%;

Норматив витрат на матеріали (Нм) – 180%;

Норматив витрат на запчастини (Нз) – 280%;

Норматив загальновиробничих витрат (Нзв) – 80%;

Норматив адміністративних витрат (На) – 60%.

Розрахунок кошторису витрат агрегату:

1. Загальна трудоємкість капітального ремонту агрегату:

Тр=К*РС*Тек, (4.19)

де Тр – загальна трудоємкість капітального ремонту агрегату, години;

К – кількість агрегатів, штук.

Тр=1*18*25= 450 грн

2. Заробітна плата по тарифу:

Зт= Тр* t, (4.20)

Зт=450*12.62=5679 грн

3. Сума додаткової заробітної плати:

Здод= Зтд, (4.22)

Здод=5679.0 * 8%=453.32 грн

4. Сума премії:

Зпрем=(Зт + Здод)прем, (4.21)

Зпрем=(5679.0+453.32) *25%=1533.1 грн

5. Сума відрахувань на соціальне страхування:

Зсоц=( Зтпремдод)*Нс, (4.23)

Зсоц=(5679+1533.1+453.32)*38.5%=2951.1 грн

6. Сума витрат на матеріали:

Змтм, (4.24)

Зм=5679*180%=10222.2 грн

7. Сума витрат на запасні частини:

Зз= Зтз, (4.25)

Зз=5679 *280%=15901.2 грн

8. Сума загальновиробничих витрат:

Ззв= Зтзв, (4.26)

Ззв=5679*80%=4543.2 грн

9. Сума адміністративних витрат:

За= Зта, (4.27)

За= 5679*60%=3407.4 грн

10. Кошторисна вартість капітального ремонту:

Вк= Зт+ Зпрем+ Здод+ Зсоц+ Зм+ Зз+ Ззв+ За, (4.28)

Вк=5679+1533.1+453.32+2951.1+10222.2+15901.2+4543.2+3407.4=44690.5 грн.

Таблиця 4.3 – кошторис витрат на капітальний ремонт мостового крану:

Найменування агрегату

Кількість одиниць

Ремонтоскладність агрегату

Трудоємкість, год

Погодинна тарифна ставк, год

Середній розряд кап. ремонту

Заробітна плата по тарифу, грн

Премія

Одиниці ремонтоскладності

Групи ремонтоскладності

%

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мостовий кран

1

18

25

450

12.62

4

5679

25

1533.1

Продовження таблиці 4.10

Додаткова заробітна плата

Відрахування на соціальне страхування

Вартість матеріалів

Вартість запчастин

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Кошторисна вартість кап. ремонту

%

Сума

%

Сума

%

Сума

%

Сума

%

Сума

%

Сума

Сума

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

8

453.32

38.5

2951.1

180

10222.2

280

15901.2

80

4543.2

60

3407.4

44690.5

Відповідно розрахункових даних дипломної роботи складаємо таблицю свого обладнання.

Таблиця 4.4 – Техніко-економічні показники мостового крана

2№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Кількість

1

Тривалість капітального ремонту

грн

48

2

Вартість капітального ремонту

грн

44690.5

3

Вартість 1 норми/часу ремонту

грн

931.,0

4

Сптскова чисельність

грн

6

5

Сума річного фонду заробітної плати

грн

161921.54

6

Середній заробіток працівника

грн

2695.61

7

Вантажопідйомність мостового крану

т

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]