Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
679.42 Кб
Скачать

2. Склад інфраструктури національної економіки

I. Інфраструктура ринку благ (товарів і послуг).

 1. Біржове посередництво:

а) товарні біржі;

б) фондові біржі;

в) валютні біржі;

г) сировинні;

д) торгові дома.

 1. не біржові посередники:

а) ярмарки;

б) виставки-продажі;

в) аукціони;

г) конкурси;

д) тендери;

е) торгові палати.

 1. Комунікаційне забезпечення:

а) зв'язок;

б) транспорт;

в) рекламні агентства;

г) інформаційні агентства;

д) аудиторські фірми;

е) консалтингові фірми;

ж) зони вільного підприємництва і торгівлі.

 1. Фіскальне забезпечення:

а) податкова система;

б) податкова служба;

в) митна система;

г) інститути митниці.

II. Інфраструктура ринку капіталів.

 1. Банківська система.

 2. Інвестиційні компанії.

 3. Компанії страховок.

 4. Пенсійні фонди.

III. Інфраструктура ринку праці.

 1. Ринки зайнятості.

 2. Система підготовки і перепідготовки кадрів.

 3. Кадрові служби фірм і підприємств.

 4. Міграційні центри.

IV. Інноваційна структура.

 1. Матеріально-технічне забезпечення.

 2. Ресурсне забезпечення: фінансове, інформаційне, кадрове і т.п.

 3. Загальносистемне забезпечення інноваційної діяльності.

3. Розвиток інфраструктури Української економіки

Для прискорення розвитку інноваційної інфраструктури в якості найважливішого фактору активізації інноваційної діяльності та забезпечення конкурентноздатності України необхідні наступні кроки:

1. Надати розвитку інноваційної структури статус державного пріоритету з визначенням нормативно-правових, економічних та організаційних основ її виникнення та функціонування. Для цього вдосконалити існуючу систему закодавчих актів з регулювання інноваційної діяльності та її інфраструктурному забезпеченню, прийняти Закон України „Про інноваційну структуру” і внести зміни та доповнення до Закону України „Про інноваційну діяльність”, що буде сприяти більш чіткому визначенню функцій та налагоджуванню взаємодії між суб’єктами інноваційної діяльності та інноваційної інфраструктури.

2. Внести статистичний нагляд за освітою та функціонуванням організаційно-господарчої діяльності, ввести її класифікацію за видами, організаційними формами та значенням, а також створити систему державної підтримки розвитку інноваційно-технологічних центрів, інкубаторів, кластеров та інших організаційних форм інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності.

3. Активізувати процес інтеграції вузівської науки з дослідним сектором академічної та галузевої науки шляхом створення опитно-освітніх комплексів інноваційного напряму за зразками європейських та світових університетів.

4. Підвищити роль держави в формуванні та підтримці розвитку інноваційних підприємств та їх інфраструктурного забезпечення, наприклад, заснувати Фонд підтримки малих форм інноваційної діяльності з залученням бюджетних коштів, передбачити пільги (податкові, митні, тарифні) для початкових етапів досліджень та освоєння їх результатів у виробництві. Розробити та прийняти нормативно-правову базу з створення та функціонування галузевих та регіональних фондів підтримки підприємницької діяльності в науково-технічній та інноваційній сферах.

5. Законодавчо забезпечити розвиток ринку венчурного капіталу, стимулювати участь комерційних банків в інвестуванні інноваційної діяльності, створити механізми страхування ризику інвестицій в інноваційні проекти та передбачити здешевлення довгострокових кредитів комерційних банків, які надаються для реалізації інноваційних проектів високотехнологічних виробництв шляхом повної чи часткової компенсації процентної ставки. Підвищити роль державного замовлення на інноваційну продукцію та підготовку спеціалістів з менеджменту інноваційної діяльності.

6. Прийняти міри по вдосконаленню системи правової охорони інтелектуальної власності та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності в відповідності з міжнародними вимогами. Забезпечити законодавче оформлення та використання діючого механізму трансферту технологій, включаючи технології подвійного призначення, створені за участю засобів державного бюджету.

7. Розробити та ввести систему інформаційного забезпечення інноваційної діяльності з висвітленням результатів маркетингових, а також кон’юнктурних оглядів тенденцій розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків інноваційної продукції з урахуванням вимог та потреб споживачів. Вдосконалити статистичний нагляд за інноваційною діяльністю у промисловості, для чого розробити та ввести методичний апарат оцінки рівня інноваційного розвитку промисловості у цілому та в окремих видах діяльності, оптимізувати систему показників державної статистичної звітності та забезпечити її адаптацію до стандартів Європейського Союзу.

Якубовський Н., Щук ін В. Інфраструктура – фактор прискорення інноваційного розвитку промисловості// Економіка України - №2 2007 – с. 27-38.

Тема № 7: « Державне управління економікою ».

 1. Економічні функції держави.

 2. Цілі державного регулювання економікою. Цільова функція державного регулювання.

 3. Інструменти державного регулювання.

1. Економічна функція держави полягає у створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства. Усі функції держави тісно взаємопов’язані. На думку економістів, економічна функція є найважливішою, тому що брак належного економічного потенціалу або низька ефективність його використання перешкоджають реалізації інших суспільних функцій.

Ми з'ясували, що сучасна держава бере активну участь в соціально-економічних процесах. Воно виконує ряд найважливіших функцій, які не може виконати жоден інший суб'єкт економічних відносин (наприклад, крупна фірма, банк, суспільна організація і ін.).

Функції держави по створенню і підтримці рамкових умов нормального життя населення називають поліцейськими або функціями нічного сторожа. Задача будь-якого господарського ладу – максимальне забезпечення достовірною інформацією. Держава виступає організатором і розповсюджувачем інформації, створює статистичну систему, фінансує прогнозування розвитку народного господарства. При цьому держава визначає ряд інформаційних показників – податки, мита, тарифи. Окрім інформації, держава володіє системою засобів мотиваційної дії – матеріальні заохочення і покарання; адміністративні заходи; судове переслідування; політичний тиск; громадська думка. Система мотивації утворює правила гри, які створюють основу для системи управління.

Враховуючи ці аспекти можна уявляти, що управління господарською діяльністю з боку держави здійснюється на основі дії на мотивацію і на кількість, і на якість інформації. Мотивація може бути позитивною, тобто здійснюються заохочення і негативної – застосовуються штрафи, інші санкції.

В перехідній економці відбувається модифікація функцій держави. Якщо в командній економіці ми спостерігаємо 100 % політичний диктат, то в змішаній він коливається в різні періоди від 30 % до 80 %. Інші 70-20 % залишаються спонтанному порядку.

Перехідна економіка характеризується розширенням простору для спонтанних вирішень. Зміст функцій держави може бути представлений трьома блоками:

1) командно-адміністративні функції (у тому числі поліцейські);

2) трансформаційні функції;

3) ринкове регулювання.

Найбільший інтерес для нас представляє 3 блок.

В цьому напрямі функції держави можна розділити на 2 групи:

1) забезпечення і підтримка функціонування ринкової системи шляхом створення правової бази: законодавчого регулювання відносин між суб'єктами державної діяльності;

2) посилення ринкового механізму, модифікація, виправлення їх недоліків, використовуючи заходи по стабільності і стимуляції економічного зростання, контроль за безробіттям, контроль за екологією, перерозподіл ресурсів і ін.

До 1 групи відносяться:

1) забезпечення правової бази;

2) захист конкуренції.

Розглянемо їх.

Держава виконує фундаментальні функції так само, як забезпечення правопорядку і законності. Вона створює певну систему державних інститутів (органів, установ), які приймають закони, ухвали, здійснюють державне управління, спостерігають за дотриманням законності, виносять покарання тим, хто не дотримує прийняті закони і ін. До інститутів державного управління відносяться: самий найвищий законодавчий орган влади – парламент, або Верховна Рада, або Національний збір (кожна країна має свій орган). Президент, Прем'єр-міністр і Кабінет Міністрів, Прокуратура і ін.

Діяльність державних інститутів безпосередньо впливає на економіку, бо вони приймають нормативні акти, по яких здійснюватиметься економічне життя. Для більшості країн Східної Європи в період ринкових реформ першочерговою задачею було забезпечити ефективне і повноцінне функціонування ринкової системи: визначити право власності, сформувати законодавство про створення компаній, банкрутство, про банки, фондові і товарні біржі і ін.

В Україні з 1991 року початку створюватися правова основа ринкової економіки, хоча вона ще не вчинена. Були прийняті закони «Про власність», «Про підприємництво», «Про господарські суспільства», «Про підприємства», «Про банкрутство» і багато інших, що дають простір новим господарським формам (приватним підприємствам, акціонерним суспільствам, комерційним банкам і ін.) і ринковим відносинам.

Ухвалення Конституції є найважливішим актом держави в системі забезпечення регулювання всього життя країни, у тому числі і економічної, бо тут закладаються фундаментальні принципи економічних відносин: власності, підприємництва, праці і ін. У нас, як і в більшості країн, Конституція відображає ринкові принципи життєдіяльності, гарантуючи право приватної власності, свободи підприємництва, демократичні свободи і ін.

Створення умов конкуренції здійснюється, по-перше, шляхом підтримки і розвитку приватного підприємництва. Підтримка може бути фінансовий і управлінський.

А. Фінансова – здійснюється в трьох видах:

1) пряма – гарантовані позики, зокрема це характерний для підтримки виробництв ветеранів, інвалідів;

2) змішана – сумісне фінансування підприємства державою і приватним інвестором;

3) гарантована – фінансування приватним банком під гарантію держави.

Б. Управлінська – може здійснюватися:

1) добровільним суспільством пенсіонерів-менеджерів;

2) працюючих управлінців;

3) центрами розвитку малого бізнесу, інкубаторами.

Послуги інкубаторів полягають в допомозі в наймі приміщення, надання секретарських послуг, розмножувальної і обчислювальної техніки, засобів зв'язку, організації бухгалтерського обліку, наладки ділових контактів між фірмами, консультативних послугах, рекламі, організації виставок і т.д.

По-друге, шляхом проведення антимонопольної політики. В сучасному виробництві нерідко виникають підприємства-монополісти, були монополізовані цілі галузі підприємств. Існує закрита монополія, захищена юридичними бар'єрами (патентами, ліцензіями), природна, виникла в результаті створення в капіталомістких галузях крупних підприємств з метою забезпечення позитивного ефекту масштабу і відкрита, коли фірма через певні причини (наприклад, володіння технологією) стає на деякій період єдиним виробником продукту. Існують також фірми-олігополісти, тобто декілька (2-5) найбільших фірм, які панують в галузі. Вони також володіють монопольною владою.

Монополізація стримує вільну конкуренцію, що негативно позначається на стані споживачів (ростуть ціни) і економіки в цілому, оскільки затухає стимул до вдосконалення, упровадження нововведень, розвитку НТП. В умовах монополії суспільство втрачає частину чистої економічної вигоди від виробництва.

Тому більшість країн проводить антимонопольну політику.

Широко використовується антимонопольне законодавство. Перші закони, забороняючи монопольні угоди, були прийняті в Канаді (1848г.) і в США (1890г.) – відомий закон Шермана. Він забороняв фіксацію цін, змова про ціни.

Держава може використовувати широкий арсенал засобів для запобігання монополізму від контролю над цінами до розукрупнення компаній. Боротьба з монополістичною або олигополистической ситуацією на ринку пропонує використовування декількох стратегій поведінки держави:

1) Створення умов для відкритої економіки, доступу на внутрішні ринки іноземних виробників і можливість експорту свого товару за межу.

2) Законодавство проти змови з метою встановлення цін і здійснення монопольної діяльності.

3) Гарантія свободи виходу на ринок новим підприємствам, хоча слід зазначити, що нерідко державні органи сприяють збереженню монопольної влади або через пряме лобіювання, або через бюрократичний апарат.

4) Замкне на злиття компаній, якщо воно може привести до виникнення монополій.

5) Розукрупнення існуючих монополій, розділення їх на більш дрібні частини. Цей засіб використовується, якщо всі інші залишилися не ефективними.

Іноді уряд фіксує ціни на продукцію монополій. Але це не завжди ефективно, оскільки:

а) немає надійних методик для визначення статусу монополій;

6) виникає товарний дефіцит;

в) стимулює вироблення нової монопольної стратегія в ціноутворенні.

В Україні рівень монополізації виробництва дуже високий, що вимагає від держави проведення відповідної політики. Діяльність монополістів регулюється прийнятим в 1992 році Законом «Про обмеження монополізму і недопущення несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності». Ознакою монопольної влади Закон України вважає:

1) здатність підприємця диктувати свої умови при продажу товару;

2) здатність обмежувати конкуренцію, обмежувати інших виробників;

3) здатність встановлювати дискримінаційні ціни;

4) здатність обмежувати випуск і поставку товарів на ринок з метою отримання односторонньої вигоди.

Друга група функцій держави була пов'язана з виправленням недоліків ринкового механізму. Здійснюється цей наступними способами:

А. Виробництво суспільних благ. Держава бере на себе зміст сфер, які проводять блага суспільні. Найважливіші з них: оборона, державне управління.

Країни світу витрачають на підтримку своєї обороноздатності 1 трил. дол. в рік. Їх величина визначається ступенем внутрішніх і зовнішніх загроз, які випробовує країна, її військовою доктриною. Більшість країн має невиправдано високі витрати на оборону, які гальмують економічний розвиток, оскільки:

1) відволікають засоби, які б пішли на освіту, економічне обслуговування і інші цілі;

2) відволікають трудові і матеріальні ресурси з сфери продуктивного використовування.

Держава бере на себе функції по управлінню економікою, отже, несе витрати. В Україні в 1996 році на зміст законодавчої, старанної і судової влади витрачалося 1,25 % консолідованого бюджету. Державні органи управління виконують найважливіші функції, проте не завжди кошти на їх утримання використовуються ефективно. Виникають проблеми бюрократизації, коли апарат держустанов розростається, що утрудняє їх ефективну діяльність; куми; некомпетентності; низького рівня відповідальності. Розростання держапарату приводить до браку коштів і встановлення порівняно низької заробітної платні. Цей чинник, а також володіння держслужбовця певною владою, приводить до корупції. Однією з головних задач держави є досягнення соціальної справедливості, соціального миру, що можливе прирівнюванням доходів. Тому не випадково перерозподіл доходів за допомогою податків, трансфертів, інвестицій в соціальне середовище в країнах організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) складає до 40 % витрат держави і 20%-30% ВНП. При цьому слід зазначити, що найефективнішими шляхами досягнення соціальної справедливості є розвиток безкоштовної системи освіти, охорони здоров'я, будівництва порівняно дешевого державного житла. Інвестиції в ці сфери, особливо освіта, є чинником економічного зростання. В більшості розвинених країн ці витрати складають значну частину витрат центрального уряду.

Б. Перерозподіл доходів і багатства, з метою забезпечення соціальної справедливості, соціального миру за допомогою:

1) прогресивного оподаткування;

2) фінансування суспільно-значущих сфер (освіта, медицина і ін.);

3) пенсій, допомоги, субсидій (трансфертні платежі);

4) регулювання цін

В. Перерозподіл ресурсів для виробництва необхідних суспільству благ або скорочення виробництв шкідливих, непотрібних.

Ця функція була пов'язана з наявністю екстерналії, тобто побічних ефектів. Перерозподіл ресурсів здійснюється:

1) законодавчим шляхом;

2) податковим;

3) за допомогою субсидій, дотацій;

4) через державні замовлення;

5) за допомогою державного підприємництва в суспільно-значущих сферах діяльності.

Регулювання економіки – цілеспрямована дія держави на функціональну економічну систему з метою забезпечення або підтримка певних процесів, зміна економічних явищ або їх зв'язків ресурсів між галузями як субсидії промисловим і сільськогосподарським підприємствам. Певною мірою це допомагає розвитку вітчизняного виробництва. Проте надмірно активна політика перерозподілу ресурсів приводить до викривлення в ринковій системі зв'язку і погіршує економічний стан:

1) ростуть податки;

2) ростуть витрати з держбюджету, збільшується бюджетний дефіцит;

3) у фірм формується утриманський настрій, знижується стимул до конкурентної боротьби.

Реалізація економічних функцій держави здійснюється через механізм бюджетної, фіскальної, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, цінової, соціальної, зовнішньоекономічної та інших напрямків соціально-економічної політики.

Види економічних функцій держави.

Рамкові функції (адміністративно-правові) визначають межі свободи господарських суб'єктів.

Трансформаційні функції (пов'язані із зміною і модернізацією економічно порядку)

Функції ринкового регулювання

А – підтримка ринку.

В – подолання недоліків.

1. Законодавче забезпечення норм і правил господарювання: а) визначення правового поля господарювання;

б) забезпечення реалізації «правил гри»; в) здійснення процедур.

2. Інформаційне забезпечення: а) надання джерел інформації; б) статистичні показники.

I. Системо-формуючі функції: 1) приватизація і роздержавлення: а) приватизація для підвищення ефективності виробництва і збільшення інвестицій; б) відхід держави від методів прямого управління; в) лібералізація ціноутворення.

2) Створення конкурентного середовища: а) створення реєстру монополій; б) контроль над об'єднанням і реорганізацією підприємств; в) регулювання діяльності природних монополій: – регулювання цінових параметрів; – реструктуризація природних монополій. 3) Сприяння розвитку інфраструктури ринку: 1. Ринок благ: а) біржове посередництво: – товарні ринки; – фондові ринки; – валютні ринки; – сировинні ринки; – торгові будинки. б) небіржове посередництво: – ярмарки; – виставки-продажі; – аукціони; – конкурси; – тендери; – торгові палати. в) комунікаційне забезпечення: – зв'язок; – транспорт; – рекламні агентства; – інформаційні агентства; – аудиторські фірми; – зони вільного підприємництва і торгівлі. г) фіскальне забезпечення: – податкова система; – податкова служба; – митна система; – інститути митниці. 2. Ринок капіталів: а) банківська система; б) інвестиційні компанії; в) компанії страховок; г) пенсійні фундації. 3. Ринок праці: а) центри зайнятості; б) система підготовки і перепідготовки; в) фундації зайнятості; г) кадрові служби фірм і підприємств; д) міграційні центри. 4. Інноваційна інфраструктура: а) матеріально-технічне забезпечення; б) ресурсне забезпечення; в) загальносистемне забезпечення інноваційної діяльності; 5.экспертно-информационная і патентна інфраструктура. II. Системостверджуючі функції: 1) Підвищення якості життя; 2) Підтримка підприємництва; 3) Структурна перебудова з орієнтацією на попитообмеження. III.Системовідтворювальні функції: 1) Забезпечення політичної стабільності; 2) Соціальна стабільність на основі системи соціального партнерства; 3) Створення сприятливого інвестиційного клімату; 4) Оптимізація співвідношення публічної і приватної власності.

А

I. Правове забезпечення рівності можливостей. II. Захист конкуренції. 1. Підтримка підприємництва: а) фінансова підтримка: – пряме фінансування; змішане фінансування; гарантоване кредитування. б) управлінська підтримка: – консультування робітників менеджерами; – консультування робітників суспільствами; – створення бізнес-центрів. 2. Антимонопольна політика: а) антимонопольне законодавство; б) зняття бар'єрів входження на ринок; в) замкне на злиття, якщо воно може привести до монополії; г) розукрупнення підприємств; д) регулювання природної монополії на основі реструктуризації; е) регулювання тарифів; ж) регулювання цін на продукцію монополій.

В I. Виправлення недоліків ринку: 1) Проведення антимонопольної політики; 2) Інтерналізация виробництва; 3) Чітке визначення прав власності; 4) Цінове регулювання; 5) Встановлення штрафів (або податків «Пігу»); 6) Субсидування; 7) Регулювання виробництва: а) вхідне регулювання; б) регулювання процесу виробництва; 8) Аукціон екологічних сертифікатів; 9) Виховання суспільних норм поведінки.

2. Сутність економічної політики полягає в постановці і досягненні певної мети економічного розвитку суспільства.

На глобальному рівні слід виділити основну, вищу мету розвитку економіки, вона зводиться до досягнення максимального добробуту всього суспільства.

Головні цілі:

а) економічна свобода;

б) правопорядок;

в) економічна безпека (стан суспільства, при якому економічні ризики знаходяться в межах допустимих значень).

Прикладні цілі:

1) цілі макроекономічної рівноваги:

а) економічне зростання (q-темп зростання) –це абсолютне та відносне збільшення ВНП;

б) повна зайнятість (u-безробіття; ступінь безробіття 1,5% – 4%);

в) стабільне зростання цін і стійкість національної валюти (інфляція 1% – 2% в рік);

2) зовнішньоекономічна рівновага (підтримка національної економіки в міжнародному економічному суперництві, забезпечення рівності умов в системі зовнішньоекономічних розрахунків з іншими країнами);

3) захист природного комплексу.

Прикладні цілі можуть співвідноситися як:

 1. автономні;

 2. суперечливі (коли досягнення однієї мети ускладнюється досягненням іншій).

 3. взаємообумовлені (досягнення однієї мети автоматично приводить до досягнення іншої мети).

Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємодії із суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення суспільної, колективної та приватної життєдіяльності людей характеризується поняттям „функції держави”.

Розробка конкретної концепції економічної політики припускає формулювання основної мети, яка розвертається в систему конкретних цільових задач, що відображається цільовою функцією.

Але гармонійність цілей труднодостижима:

1) ще в процесі їх постановки можуть бути різні уявлення у різних суб'єктів;

2) реалізація економічної політики показує, що досягнення однієї мети здатний загальмувати рішення іншої задачі;

3) тому найважливішою проблемою є оптимальна комбінація взаємозв'язаних і взаємопротиставних цілей.

Розглянемо деякі приклади:

А. Протиставні цілі.

1) повна зайнятість і забезпечення стабільності цін;

Чим вище ступінь зайнятості, тим вище рівень оплати сукупної робочої сили, значить, неминуче росте сукупний попит. Це веде до зростання цін рівно як і зростання витрат у зв'язку із зростанням браку, зниженням продуктивності праці знов привернутих працівників.

Зростання цін веде до зростання пропозиції, проте, зростання зарплати може перевищувати приріст продуктивності праці в результаті тиску на союзи працедавців з боку профспілок. Союзи підприємців вимушені жертвувати частиною норми прибутку на користь зростання її маси.

Таким чином, націлюючи економічну політику на зростання зайнятості, слід розуміти, що це веде до посилення інфляційних тенденцій (див. криву Філіпса). Як показує досвід розвинених країн рішення суперечливих цілей доцільно використовування м'якого хвилеподібного маневрування, що дозволяє оперативно реагувати нарізно направлені чинники, відшукувати оптимальний шлях до рівноваги в національній економіці.

2) Економічне зростання і збереження навколишнього середовища.

Підтримка навіть невисокого зростання вимагає додаткових ресурсів. Тому виникли концепції «нульового зростання». Мабуть, всіх благ людство отримати не зможе і слідує після досягнення добробуту обережно вирішувати проблеми зростання. Найбільш поширені приклади конкретних цілей.

Б. Непротиставні цілі.

Одночасна реалізація не викликає особливих проблем. Наприклад:

1) збереження стабільності цін і охорона навколишнього середовища;

2) справедливий розподіл доходів і зовнішньоекономічна рівновага.

В. Взаємообумовлені цілі, коли задачі виконуються одночасно. Прикладом може служити паралельне збільшення зайнятості і темпів економічного зростання.

Таким чином, при розробці конкретної моделі економічної політики необхідно прагнути певної рівноваги в співвідношенні цільових установок.

Складні і суперечливі взаємостосунки цілей економічної політики, їх взаємне переплетення і виникнення наслідків примушує розробляти і здійснювати цілі в ув'язці один з одним. Тому в сучасних і партійних програмах вони формуються у вигляді багатокутників:

А. «магічний чотирикутник» - чотири цілі, за які держава несе відповідальність:

1) помірне і стабільне економічне зростання;

2) високий рівень зайнятості;

3) стабільність цін;

4) зовнішньоекономічна рівновага.

Б. «магічний п'ятикутник» - до 4-м додається соціальна справедливість в освіті і розподілі доходів і власності.

В. «магічний шестикутник» - в ньому додається охорона і поліпшення навколишнього середовища.

У зв'язку з розглянутим виникає ряд питань.

Чи слід уряду одночасно прагнути досягнення всіх цілей, включених в цільову функцію? Чи необхідна розстановка пріоритетів? Другий підхід в економічній політиці більш поширений через наступні обставини:

1) Необхідність рішення поточних проблем, особливо це характерний для нестійкої, кризовій економіці. Наприклад, нашій економічній політиці доцільний вибір як мета № 1 інфляція. Якщо вона буде неподавленна, а контрольована і керована, то з'являться стимули до праці, інвестуванню капіталу, дозволить поліпшити стан грошової, фінансової систем, якість управління.

2) Легше здійснювати контроль.

Держава має обмежений, регулюючий потенціал. Виходячи з нерівності Я. Тінбергена, необхідно будувати цільову функцію, чітко виділяючи задачі і способи їх рішення. В історичному аспекті можна спостерігати скорочення розмірності цільової функції. В 60-е роки виділялися 8 елементів: об'єм держвидатків, темп зміни реальної зарплати, рівень зайнятості, показник розподілу доходів, розмір інвестицій, сукупний попит, рівень виробництва, сальдо платіжного балансу.

В 70-е роки виділяли чотири доданки: повна зайнятість, стабільність цін, відсутність дефіциту платіжного балансу, стійкий рівень економічного розвитку.

В даний час багато урядів обмежуються постановкою і рішенням двох стратегічних задач: досягнення нової якості економічного зростання і боротьба з некерованою інфляцією.

Така діалектика була зв'язана з тим, що, з одного боку, держава орієнтується на ринковий механізм, а з другого боку, зростає відповідальність політиків перед суспільством.

Розглянемо практичний приклад використовування цільової функції. Хай є наступні варіанти політичної стратегії:

Варіант політики

Темп інфляції (%), i

Показник ач. зростання (%), q

Рівень безробіття (%), u

1

3

5

6

2

3

4

7

3

5

4

3

4

7

2

3

Якщо цільова функція має вигляд:, де порядок аргументів указує на пріоритетність цілей, то буде вибраний варіант 1, який відповідає меншому рівню інфляції і більшому показнику економічного зростання.

При цільовій функції: вибір відповідатиме варіанту 3, де мінімальне безробіття, а економічне зростання вище.

Нині держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції.

3. Інструменти економічної політики

Інструменти економічної політики – це важелі, що дозволяють суспільству через дію на економічний механізм реалізувати поставлені цілі.

По видах державного регулювання слід розрізняти короткострокове і довгострокове.

Короткострокове регулювання націлено на зміну економічної кон'юнктури в той або інший період. Воно включає:

1) антициклічне регулювання, в основі якого лежить концепція дії на сукупний попит. Направлено на сум'яття коливання ділової активності, в періоди бурхливого економічного зростання проводиться стримуюча економічна політика, а в періоди спаду – стимулююча, експансіоністська;

2) антиінфляційне регулювання здійснюється у вигляді політики доходів відповідно до рекомендацій монетористів. Її метою є зниження інфляції за допомогою контролю над грошовою масою в обігу.

Довгострокове регулювання направлено на рішення стратегічних цілей забезпечення динамічного і стійкого розвитку країни на тривалу перспективу. Воно здійснюється за допомогою:

1) цілеспрямованої політики капіталовкладень;

2) забезпечення структурної перебудови економіки країни відповідно до потреб НТП;

3) вирівнювання рівнів економічного розвитку окремих регіонів країни.

Методи державної дії можуть бути прямі, засновані на використовуванні державної влади, і непрямі, що спираються на економічні і фінансові важелі і стимули, за допомогою яких держава впливає на інтереси господарюючих суб'єктів

Методи державні

Прямі Непрямі

1. Законодавчі 1. Бюджетно-податкові

2. Адміністративно-правові 2. Кредитно-грошові

3. Держконтракти 3. Економічне програмування

Прямі методи дії державі на економіку

До прямих методів відносять:

1) Законодавчі, як ухвалення законів, що регламентують економічну діяльність.

2) Адміністративно-правові базуються на державній владі і включають арсенал інструкцій, розпоряджень, наказів, орденів виконавської влади різних рівнів від Кабінету Міністрів до муніципальних властей.

Види адміністративних засобів:

1) Заборона. Наприклад, заборона на імпорт ліків без спеціального висновку національних органів охорони здоров'я. Часто зустрічається заборона іноземцям володіти землею.

2) Дозвіл. Наприклад, Донецька міськадміністрація дає дозвіл на переробку териконів.

3) Заборона і дозвіл здійснюються шляхом видачі або відмови у видачі ліцензій, ухвалення законів.

4) Примушення. Державні органи зобов'язали фірми використовувати очисні споруди при перевищенні ПДН викидів. Встановлюється максимально допустимий відсоток підвищення тарифних ставок зарплати. Примушення базується на праві і формується у вигляді обов'язкових умов спершу або продовження господарської діяльності.

За допомогою адміністративно-правових підходів визначають умови найму робітників, стандарти якості продукції, забруднення навколишнього середовища. Більшою мірою вони використовуються для управління державним сектором економіки.

В приватному секторі в країнах з розвиненою економікою використовується цей метод в незначному ступені. Його сфера діяльності: охорона навколишнього середовища, побутові умови бідних.

Посилення цього методу характерний екстраординарним умовам (війна, біди).

3) Державні контракти (держзамовлення) теж можна віднести до прямих методів дії, оскільки укладаючи їх з приватними фірмами, держава може прямо впливати на об'єм виробництва, галузеві пропорції. Так, в США, продукція, що поставляється по державних контрактах, складає більше 90 % номенклатури всієї продукції.

Прямі методи вимушують суб'єктів економіки ухвалювати рішення, засновані не на самостійному виборі, а на розпорядженнях держави. Їм характерний високий ступінь ефективності на основі оперативного досягнення економічного результату.

Проте прямі методи порушують ринкову рівновагу, деформуючи поведінку економічних суб'єктів, тому більш адекватними ринковій економіці є непрямі методи.

Непрямі методи регулювання.

Можна виділити три групи непрямих методів.

А. Бюджетно-податкові методи ще називають фіскальною політикою держави. Вона здійснюється за допомогою маніпулювання податками і держвидатками. Основними інструментами тут виступають:

А) податки, їх види і ставки. Податки в макроекономіці грають двояку роль:

1) скорочують доходи населення, споживацькі витрати, сукупний попит і виробничий ВНП;

2) впливають на рівень потенційного об'єму виробництва. Так в США, в 1981 р. зниження податків привело до зростання інвестицій в нові галузі, підвищенню, продуктивності праці і збільшенню потенційного ВНП.

Б) Витрати держбюджету у вигляді інвестицій, субсидій, трансфертних виплат (пенсій, допомоги).

В) Політика прискореної амортизації: законодавчо закріплене відділення процесу зносу основного капіталу від калькульованого, у витратах виробництва переносячи його вартість. Змінюючи ставки і порядок списання основного капіталу, держава регулює частину прибутку, який звільняється від податків.

Цей метод регулювання широко використовується у всіх країнах з ринковою економікою як засіб стимулювання структурної політики, упровадження НТП, фінансування природоохоронних заходів.

Його ефективність вище під час підйомів і низько під час спадів.

Б. Кредитно-грошові методи націлені на регулювання грошової маси за допомогою наступних інструментів:

а) емісії грошей, встановлення меж зростання грошових агрегатів;

б) регулювання норми позикового відсотка;

в) регулювання норм обов'язкових резервів комерційних банків;

г) операції центрального банку на відкритому ринку з цінними паперами.

В. Економічне програмування було засновано на розробці держпланів і програм з розвитку національної економіки. Вони, як правило, є обов'язковими тільки для державного сектора, а для приватного – носять рекомендаційний характер. Держава використовує різноманітні економічні стимули (податкові пільги, пільгові кредити), щоб зацікавити приватний сектор в реалізації даних програм.

Державне програмування – одна з найсистемніших форм регулювання економіки. Основними формами програмування є:

1) національні програми;

2) цільові комплексні програми.

Державна національна програма розробляється на основі довгострокових прогнозів макроекономічних параметрів попиту і пропозиції. Ода означає вироблення і обґрунтовування цілей, орієнтирів, пріоритетів, пропорцій і структур соціально-економічного розвитку. Державне планування орієнтовано на формування уявлення про майбутню економічну структуру і напрями її розвитку через організацію державного і приватного сектора. Програмування, по суті, вирішує проблему вибору не директивними, а економічними методами. На місце директивному розподілу ресурсів приходить функція ціленаправлення і орієнтування товаровиробників і споживачів за допомогою економічних і правових методів.

Державна національна програма покликана вирішити наступні задачі:

1) аналіз проблем економіки і розробка стратегії їх рішення;

2) визначення основних напрямів економічної політики, попередження неефективного розподілу ресурсів, дисбалансу витрат і доходів суспільства;

3) формування економічних орієнтирів для приватного і державного секторів.

Формально національна програма носить індикативний (тобто рекомендаційний) характер. Кожний суб'єкт ринкової економіки робить свій вибір про участь в державній програмі.

Насправді держава використовує систему економічних інструментів (держзамовлення, пільгові податкові і відсоткові ставки) з тим, щоб спонукати брати активну участь в реалізації програм.

4) координація інтересів соціальних груп і територій.

Цільові комплексні програми, наприклад, освоєння космосу, носять обов'язковий характер, базуються на контрактах. Контракти звичайно дуже вигідні фірмам-виконавцям.

Цей інструмент державного регулювання знайшов широке вживання у Франції. Зараз там здійснюється десятий п'ятирічний план. Системі планування у Франції характерний використовування «план контрактів», що припускають надання конкретних пільг і привілеїв в обмін на зобов'язання брати участь в реалізації установок програми.

Значний досвід в державному плануванні накопичений в Японії. Особливістю тут є довготривалий характер планування і його виражена цільова спрямованість.

Так в 1969 р. була прийнята 10-річна програма подвоєння національного доходу, а зараз здійснюється програма модернізації і структурної перебудови.

I. Інституційні інструменти.

II. Інструменти морального переконання – засновані на можливості державних інститутів використовувати свій авторитет у взаємостосунках з недержавними суб'єктами.

Для забезпечення ефективності цього інструменту необхідне формування довіри уряду, що можливе на основі ефектів оголошення, положення і виконання обіцянок.

Приватними інструментами морального переконання є:

1. Добровільні угоди між приватними суб'єктами і державними інститутами.

2. Двостороння угода між соціальними партнерами (в цих відносинах держава виступає тільки посередником).

3. Трьох і багатобічні угоди з участю держави.

ІІІ. Прямі інструменти регулювання були засновані на політичній владі, тобто на праві примушення.

Прямі інструменти характеризуються:

а) ефективністю;

б) оперативністю.

Прямі інструменти приводять до порушення ринкової поведінки, тому повинні обмежено використовуватися в рамках ринкового економічного порядку.

До прямих інструментів відносять:

1. Законодавча влада (Верховна Рада).

2. Виконавська влада (адміністративно-правові: укази, розпорядження, накази і т.д.).

3. Державні замовлення і державні замовлення.

IV. Непрямі інструменти регулювання впливають не на поведінку, а на мотиви і стимули.

До непрямих інструментів відносять:

1. Фіскальну політику – маніпулювання доходами і витратами держави для досягнення поставлених цілей.

До приватних інструментів фіскальної політики відносять:

а) податки, їх види і ставки.

Mt = Y/T, де Mt – мультиплікатор податків, Y– зміна випуску, T– зміна податків.

Mt = MPC/MPS, де Mt – мультиплікатор податків, MPC – гранична схильність до споживання, MPS – гранична схильність до заощадження.

б) державні витрати і інвестиції.

Mg = Y/G, де Mg – мультиплікатор державних витрат, Y – зміна випуску, G – зміна державних витрат.

Mg = 1/MPS, де Mg – мультиплікатор державних витрат, MPS – гранична схильність до заощадження.

Mt завжди менше Mg по абсолютній величині, тому однакова зміна державних витрат і податків забезпечує стимулюючий ефект.

в) податкові пільги, у тому числі прискорена амортизація (система пільгування оподаткування, яка дозволяє понизити податкові вилучення на основі зниження податкової бази).

Прискорена амортизація забезпечує стимулювання використовування готельних видів устаткування і окремих сфер. Часто використовується в структурній політиці.

2. Кредитний – грошова політика проводиться на основі функцій Центрального Банку.

Приватні інструменти кредитний – грошової політики:

а) облікова політика – маніпулювання ставкою міжбанківського кредиту.

Під час загрози інфляції підвищується облікова ставка, яка приводить до скорочення міжбанківських і банківських кредитів, а також сприяє пропозиції благ.

Під час стимулюючої політики проводиться протилежне регулювання.

б) резервна політика – маніпулювання нормою обов'язкового резерву.

Чч = (R/D)*100%, де Чч – норма резервування, R – резерви, D – депозити.

MM = M/D, де MM – грошовий мультиплікатор,D – зміна депозитів.

MM = 1/Чч, де ММ – грошовий мультиплікатор, Чч – норма резервування.

в) операції на відкритому ринку з цінними паперами уряду.

Для стимулювання економічного зростання Центральний Банк купує у комерційних банків облігації державної позики, а для зупинки інфляції – нав'язує покупку комерційними банками цінних паперів.

3. Економічне програмування.

До приватних інструментів економічного програмування відносять:

а) національні програми соціально – економічного розвитку.

В них проводиться аналіз проблем економіки і розробка стратегії їх рішення. Визначаються напрями політики, які попереджають неефективний розподіл ресурсів і доходів. В процесі програмування формуються економічні орієнтири для приватного і державного секторів.

Національні програми носять індикативний характер, кожний суб'єкт робить свій вибір про участь в державній програмі. Держава, використовуючи економічні інструменти, стимулює участь в реалізації програми.

б) цільові комплексні програми.

Такі програми носять обов'язковий характер і базуються на контрактах.