Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
готово)).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
255.49 Кб
Скачать

Висновки

Головним завданням нині та на перспективу має бути напрацювання механізмів. Забезпечення високих темпів економічного зростання у таких напрямах, як удосконалення інституційних умов, активізація ролі держави у господарському житті країни, забезпечення макроекономічної стабільності, недопущення прийняття популістських рішень, не забезпечених фінансовими ресурсами. У досягненні зазначеного важливе місце відводиться питанням удосконалення бюджетної політики, зокрема:

— забезпечення ефективного функціонування податкової системи, мобілізація бюджетних доходів у обсягах, визначених відповідно до вимог податкового законодавства. Податкова система повинна сприяти формуванню ринкового середовища та створенню сприятливих умов для господарювання і водночас забезпечувати стабільне надходження грошових ресурсів до бюджетів усіх рівнів для виконання функцій, покладених на державні та місцеві органи влади;

— формування бюджетних видатків, орієнтованих на стимулювання економічного зростання, з огляду на необхідність забезпечити реалізацію пріоритетів економічної і соціальної політики; створення умов для інвестиційної та інноваційної діяльності; орієнтації бюджетних видатків на досягнення кінцевих соціально-економічних результатів;

створення ефективної системи управління та регулювання бюджетними ресурсами, застосування механізму обліку всіх зобов'язань, здійснюваних центральними та місцевими органами влади при виконанні покладених на них функцій, виробленні критеріїв фінансування зобов'язань, прийнятих у попередні роки;

— здійснення структурних реформ у соціальній сфері. При забезпеченні доступності всіх громадян до отримання базових соціальних послуг, насамперед в освіті та охороні здоров'я, слід досягти підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом скорочення та/або ліквідації малоефективних і неефективних витрат, підвищення рівня оптимізації видатків у бюджетній сфері. Фінансування установ і закладів соціальної сфери необхідно здійснювати у тісній залежності від результатів діяльності, що дасть змогу усунути практику їх фінансування лише залежно від досягнутого рівня бюджетних витрат і приймати обґрунтовані рішення щодо удосконалення діяльності розпорядників бюджетних коштів;

— реформування міжбюджетних відносин з метою досягнення взаємного розуміння і згоди у питаннях розподілу фінансових ресурсів між рівнями бюджетної системи та адміністративно-територіальними утвореннями, створення належних умов для ефективного використання центральними та місцевими органами виконавчої влади покладених на них функцій.

Зауважимо, що окремі із запропонованих заходів проголошувалися раніше, однак із тих чи інших причин (в основному через протидію бюрократичних та окремих популістських сил) залишаються нереалізованими. Усе це не сприяє економічному та соціальному розвитку країни.

Список використаної літератури

 1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 року № 2542 - III.

 2. Бюджетні резолюції Верховної Ради України за 1995-2002 роки.

 3. Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік: Кабінет Міністрів України. — 31 травня 2002року, №34-1888/4.

 4. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році». Офіційне видання. - Київ: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. - 2002.

 5. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 року № 779.

 6. Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік. Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. - У кн.: Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи розв’язання. Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 25-26 травня 2001 року. - К: НДФІ при Міністерстві фінансів України. — 2001.

 7. Про основні напрями бюджетної політики на 2003 рік. Постанова Верховної Ради України від 4 липня 2002 року, №32-IV.

 8. Азаров М. Я. Формування бюджетної політики економічного зростання //Фінанси України. - 2006. - № 9 . - С.3-9

 9. Буковинський С. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі //Вісник Національного Банку України. - 2006. - № 6. - C. 14-21.

 10. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану// Фінанси України. - 2006. -№3.- С 21—28.

 11. Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України // Фінанси України. — 1998. — № 9.

 12. Буковинський С.А., Комаров В.А. Бюджет розвитку та пріоритети бюджетних інвестицій // Фінанси України. - 2004. —N2 9. — С 3—19.

 13. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т./ Редкол.: Азаров М.Я. (голова) та ін. - К: НДФІ, 2004.

 14. Гальчинський А. Три кроки бюджетної політики // Дзеркало тижня. — 2006. — № 37. — 30 верес.

 15. Гончарук А.Г. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки //Фінанси України. - 2006 . - № 12 . - С. 33-39

 16. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко й ін. — К., 2004. — С. 52.

 17. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 2001.

 18. Жибер Т.В. Бюджетна політика України //Фінанси України. - 2005. - № 8. - C. 7-11

 19. Запатріна О. В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації //Фінанси України. - 2006. - № 4. - С.38-45

 20. Лютий І. О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України //Фінанси України. - 2006. - № 10. - С.3-12.

 21. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України: теорія та практика. — К., 2003. — С 126.

 22. Плужников І.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозування і планування бюджетної політики держави//Актуальні проблеми економіки. -2002. — № 9.

 23. Плужніков І. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави //Економіст. - 2003. - № 2. - С.25-29.

 24. Полозенко Д.В. Бюджет і бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки //Економіка АПК. - 2006. - № 12. - С.29-33.

 25. Про основні напрями бюджетної політики на 2007 рік //Праця зарплата. - 2007. - № 28. - C. 1-3

 26. Януль І. Бюджетна політика України: проблеми та перспективи //Фінанси України. - 1998. - № 2. - C. 38-48

 27. Бойко З., Юрій С. Основні напрями бюджетної політики та перспективи її розвитку //Економіка України. – 2010- №39(2854). – C.34– 39.

 28. Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні .// Фінанси України. — 2010— № 11. — С. 5-11.

 29. Геєць В. Бюджетна політика в Україні: проблеми та перспективи // Дзеркало тижня – 2010- №5(480). – C. 12 – 17.

 30. Жибер Т. Бюджетна політика України / Т. Жибер // Фінанси України. – 2009. –№5. – С. 24 – 31.

 31. Опарін В.М. Бюджетна система: Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць – 2-е видання.-К.: КНЕУ, 2002.

 32. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http://www.minfin.gov.ua].

 33. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http:// www. ukrstat.ua].

Донецький нацiональний технiчний унiверситет

РЕЦЕНЗIЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

Студентки Онищенко Марини Олександрiвни

Шифр 13/120947, яка навчається в групiОАзск-13а

На I курсiзаочного факультету

Курсова робота № 1з«Основ економiчної теорії»

Тема «Бюджетна політика України в умовах трансформацiї»

Реєстрацiйний №_____Дата одержання роботи «____» ________20___р.

Оцiнка _________________

Рецензент________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.