Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет вказ ЕСіМ, ЕСЕ з ск осінь.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

Список рекомендованої літератури

1. Гордон В. О., Семенцов-Огиевский М. А. Курс начертательной геометрии. Учеб. пособие /Под ред. Ю. Б. Иванова. -23-е изд., перераб. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. , 1988. - 272 с.: ил.

2. Інженерна та компютерна графіка: Підручник /В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш, А. М. Підкоритов, І. А. Скидан; За ред. В. Є. Михайленка. 2-ге вид., перероб. - К.: Вища шк., 2001.  350 с.: іл.

3. Михайленко В. Е., Пономарев А. М. Инженерная графика: Учебник. - 3-е изд., перераб и доп. - К.: Вища шк., 1990. - 303 с.: ил.

4. Гордон В. О., Иванов Ю. Б., Солнцева Т. Е. Сборник задач по курсу начертательной геометрии. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1973. – 352 с.: ил.

5. Рудаев А. К. Сборник задач по начертательной геометрии. 10-е изд. перераб. - М. : Гос. изд-во физ. -мат. лит., 1969. - 342 с.: ил.

6. Машиностроительное черчение. Учебное пособие для вузов / Под ред. канд. техн. наук Г. П. Вяткина, М.: Машиностроение. 1985. -368 с.: ил.

7. Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению. - 14-е изд., перераб. и доп. Под ред. Г. Н. Поповой. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. - 416 с.: ил.

8. Методические указания к изучению раздела "Проекционное черчение" (для студентов специальностей 1701, 1703, 1705, 1201, 1202) /Сост. А. П. Целковская. -Донецк: ДПИ, 1990-38 с.: ил.

9. Начертательная геометрия и черчение. Инженерная графика. Методические указания по курсу и контрольные задания для студентов инженерно технических специальностей (кроме строительных) заочной формы обучения /Сост. А. М. Прерис, Ю. В. Бубырь, А. В. Павленко и др.Харьков, УЗПИ: 1986. 151 с.: ил.

8

2 Методичні вказівки до виконання завдань з нарисної геометрії Виконуються завдання 1.1, 1.4 (лист 1), 1.2, 1.3 (лист 2)

Завдання 1.1. Встановити положення ребер і граней багатогранника щодо площин проекцій, зазначити, які з них проекціюються без спотворення на відповідні площини проекцій. Визначити дійсну довжину ребра загального положення і кути нахилу його до площин проекцій П1 і П2 .(Табл.2)

Методичні вказівки. Про положення прямої щодо площин проекцій, сліди та визначення дійсної довжини відрізка прямої можна прочитати в підручниках [1] на с. 25 - 35 та [2] на с. 5  22, про положення площини щодо площин проекцій – [1] с. 42 - 44, 49 - 54, [2] с. 20  22.

За заданими координатами (табл. 2) побудувати на аркуші фронтальні і горизонтальні проекції точок А, B, C, D, Е, S (у деяких варіантах А, B, С, D, S). Вісь проекцій X12 розташовується горизонтально на відстані 100 мм від верхньої лінії рамки креслення, початок координат знаходиться на відстані 185мм від лівої лінії рамки креслення. Побудовані проекції точок з'єднати між собою, утвориться піраміда.

Результати аналізу ребер і граней піраміди слід звести в таблицю, як показано в прикладі на с. 10. Всі клітинки таблиці повинні бути заповнені. Якщо в заданого багатогранника відсутня грань якогось положення, то у відповідній клітинці ставиться знак "мінус". Відсутність якогось запису в клітинці вважається помилкою. Техніка виконання креслення (товщина ліній, позначення точок) повинна бути, як у наведеному прикладі. (Приклад виконання завдання – рис.1)

Завдання 1.2. Побудувати проекції лінії перетину піраміди SАBC із фронтально проекціювальною призмою DЕF, довжина якої становить 120 мм.(Табл.3)

Методичні вказівки. Для розвязання задачі спочатку треба вивчити навчальний матеріал за темою [1] c. 118121, [2] с. 3751, [3] с. 167171. За заданими координатами (табл. 3) побудувати проекції точок А, B, С, S і з'єднати їх у піраміду. Точки D, Е, F визначають одну основу призми. Перпендикулярно до неї проводять бічні ребра призми довжиною 120 мм і одержують передню основу призми. Вісь проекцій X12 розташована на відстані 120 мм від верхньої лінії рамки креслення, початок координат віддалено вправо від лівої лінії рамки креслення на 185 мм. (Приклад виконання завдання – рис.2)

Завдання 1.3. Побудувати розгортку бічної поверхні піраміди SАВС за завданням 1.2 із нанесенням лінії перетину її з призмою DEF.

Основи теорії побудови розгорток гранних поверхонь викладені в підручниках [1] на с. 121124, [2] на с. 5051.

9

Там же наведено приклад побудови розгортки бічної поверхні піраміди. У завданні потрібно побудувати повну розгортку, тобто до розгортки бічної поверхні треба прибудувати і основу піраміди, причому так, щоб уся розгортка компактно розмістилася на аркуші. Натуральні довжини ребер піраміди треба визначити способом прямокутного трикутника на аркуші завдання 1.2, використовуючи вільне місце.

Лінії згину на розгортці зобразити штрих-пунктирною із двома точками. .

Доцільно завдання 1.2 і 1.3 виконати на однім аркуші формату A3.

Завдання 1.4. Побудувати проекції лінії перетину циліндра з конусом.(Табл.4)

Методичні вказівки. Теоретичні положення з цієї теми викладені у підручнику [1] на с. 194195, 200201, 217225, [2] на с. 9198. Вісь конуса розташована на відстані 70 мм від правої лінії рамки креслення, проекції конуса слід розташувати на однакових відстанях від верхньої лінії рамки і підпису унизу.

Побудови треба виконати дуже старанно і точно за допомогою гарних інструментів . З огляду на те, що далі треба буде будувати розгортку циліндра з нанесенням на ній лінії перетину, необхідно циліндр розбити на 12 частин і побудувати на намічених у такий спосіб твірних циліндра точки перетину їх із конусом. Оскільки необхідно побудувати і опорні точки, то усього їх необхідно знайти 1824 точки.

При обведенні креслення показати побудову всіх опорних точок і чотирьох (для однієї допоміжної площини) поточних. Для названих побудов повинні бути зазначені всі необхідні позначення.

Приклад виконання завдання – рис.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.